Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 25 - 23 juni 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 25 - 23 juni 2021

Gepubliceerd op: 22 juni 2021 11:45

Gemeentepagina: week 25
Datum: woensdag 23 juni 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Werkzaamheden routenetwerk Buitengoed Geul en Maas
Tijdelijk afsluiting Fregatweg

In het kader van Buitengoed Geul en Maas (BGM) werken de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg samen aan een goede recreatieve infrastructuur. In de eerste fase zijn fiets- en wandelroutes aangelegd van Meerssen tot in Schin op Geul. In de tweede (afrondende) fase leggen we fiets- en wandelroutes aan van Bunde tot in Maastricht. Omdat er enkele werkzaamheden moeten plaatsvinden in de Fregatweg wordt deze in week 26 (start 28 juni) en week 27 (bij uitloop van de werkzaamheden) afgesloten.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden legt de aannemer een middengeleider aan ter hoogte van het Weerterveld. Daarnaast wordt er een doorsteek gemaakt (in opdracht van het Waterschap) tussen de Klipperweg en de rotonde bij de Meerssenhovenweg.

Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden aan de middengeleider staan gepland voor week 26 (start 28 juni) met uitloop tot in week 27. De duur van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van het weer.

Verkeershinder!
Tijdens deze werkzaamheden is de Fregatweg afgesloten vanaf de Prinses Ireneweg/Oude Rijksweg tot aan de Klipperweg (Beatrixhaven). Het verkeer wordt omgeleid. Bedrijven en woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar. De gemeente en de aannemer doen er zoveel mogelijk aan om de verkeershinder te beperken. Weggebruikers kunnen meewerken door de officiële omleidingsroutes te volgen. Deze worden aangegeven en kunt u vinden op www.meerssen.nl (nieuws – werk in uitvoering).

Informatie
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

U kunt ook gebruik maken van de BouwApp. Deze vindt u in de Appstore of Playstore (geel helmpje). Na het installeren van de BouwApp zoeken u naar "Routenetwerk Geul en Maas fase 2" en klikt op volgen. Nu ontvangt u altijd als eerste de meest recente updates en status m.b.t. de werkzaamheden. Ook komen hier geregeld interessante video's en foto's van onze werkzaamheden voorbij.

---

Werkzaamheden aan tunnel onder de A79 aan de Geuldalweg

Bouwbedrijf Heijmans voert in opdracht van Rijkswaterstaat van 28 juni t/m 2 juli asfaltwerkzaamheden en betonreparaties uit aan de tunnel onder de A79 aan de Geuldalweg in Meerssen. Vanwege deze werkzaamheden is de tunnel afgesloten voor verkeer. Borden geven de omleidingsroutes aan. Woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer.

---

Reiniging en inspectie riolering in een deel van Meerssen

Van 28 juni t/m 9 juli laat de gemeente Meerssen de riolering reinigen en inspecteren in een gedeelte van de woonkern Meerssen. De rioolinspectie voeren we uit om te onderzoeken hoe de toestand is van de rioleringen. Van den Akker BV Cleaning & Inspection Services uit Deurne voeren de werkzaamheden uit. Bewoners van betreffende straten ontvangen voorafgaande aan het werk een bewonersbrief.

Hoe gaat het reinigen en inspecteren van riolering in zijn werk?
Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de riolering, reinigt de aannemer eerst de rioolbuizen met een speciaal rioolreinigingsvoertuig. Coppelmans Rioolreiniging uit Nuenen voert deze werkzaamheden uit. Daarna kan de inspectie starten. Het inspecteren van de riolering gebeurt met een zelfrijdende robotcamera die filmopnames van de binnenkant van de rioolbuis maakt. De afdeling Ruimte (rioleringen) beoordeelt deze filmopnames. Aan de hand van die beoordeling wordt besloten of er onderhoud nodig is.

Overlast
Tijdens het reinigen kan overlast ontstaan. Er is een kleine kans dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat vanuit uw toiletpot, schrobputjes, spoelbakken en andere afvoeren. Op www.meerssen.nl (nieuws – werk in uitvoering) leest u wat u kunt doen om samen met ons de overlast te beperken.

Informatie
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Let op! De aannemers die deze werkzaamheden uitvoeren, hoeven NOOIT bij u binnenshuis te zijn! Ben alert op personen die bij u aan de deur komen en dit beweren.

---

Vergrootglas, kind met vergrootglas
Per 1 juli 2021: alle officiële publicaties op www.overheid.nl

Wet officiële publicaties: alle informatie op één plek
Per 1 juli 2021 vindt u de wekelijkse officiële bekendmakingen van de gemeente Meerssen op www.Overheid.nl. Op 1 juli treedt namelijk de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking. Deze wet verplicht gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstanties om officiële publicaties online te zetten op één website. De nieuwe wet is bedoeld om u laagdrempelig en tijdig te informeren over besluiten die gevolgen hebben voor uw leefomgeving. Daardoor kunt u makkelijker uw recht van inspraak uitoefenen.

Wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl vindt u ook alle wet- en regelgeving van de overheid. Voor de gemeente zijn dit voornamelijk verordeningen en beleidsregels.

Officiële bekendmakingen automatisch in uw mailbox ontvangen?
Maak dan gebruik van de automatische attenderingsservice van MijnOverheid. U krijgt dan automatisch een mailtje als er officiële publicaties zijn over uw eigen leefomgeving. De attenderingsservice is beschikbaar voor alle mensen van 23 jaar en ouder met een geactiveerd account (en e-mailadres) op MijnOverheid.

Heeft u al een geactiveerd account op MijnOverheid? Dan hoeft u niks te doen. Het eerste mailtje krijgt u ongevraagd. Vervolgens kun u de attenderingsservice zelf aanpassen of beëindigen. De attenderingsservice wordt in de periode 1 juli tot 1 oktober 2021 door de rijksoverheid over het hele land 'uitgerold' en is dus niet meteen voor iedereen beschikbaar.

Overig nieuws van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Deze stuurt u automatisch naar de nieuwste informatie op onze website www.meerssen.nl en sociale media.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet blijft de gemeente Meerssen officiële bekendmakingen en overig nieuws beknopt publiceren op de papieren gemeentepagina in Weekblad de Geulbode. Op verzoek is de volledige informatie op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan men terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 043.

---------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het realiseren van een winkel, Bunderstraat 175, 6231 EK Meerssen (ontvangen 10 juni 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het saneren van asbest, Proost Willemstraat 38, 6231 CW Meerssen (ontvangen 8 juni 2021);
  • het saneren van asbest in het dakbeschot, Prinses Beatrixstraat 24, 6241 EW Bunde (ontvangen 9 juni 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het verbouwen van een schuur tot 8 appartementen, Molenveldweg 5, 6231RX Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het bouwen van 28 zorgappartementen op het perceel plaatselijk bekend als Albert Schweitzerstraat (ongenummerd) te Ulestraten, (verzonden 10 juni 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 23 juni 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen