Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 25 - 19 juni 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 25 - 19 juni 2019

Gepubliceerd op: 18 juni 2019 09:25

Gemeentepagina: week 25
Datum: woensdag 19 juni 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda Raadsadviesvergadering

Op woensdag 19 juni 2019 vindt een financiële raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 19 juni 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Jaarrekening 2018 en bestemming resultaat 2018
 • Concept-raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2019
 • Kaderbrief Meerjarenbegroting 2020-2023
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

subsidiebeleid
Vraag vóór 1 juli 2019 uw subsidie 2020 aan!

De gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (Basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022.

U kunt een subsidieaanvraag uitsluitend digitaal indienen. Alle informatie over digitaal aanvragen, is te vinden op www.meerssen.nl (Regelen en aanvragen -> Subsidies). Hier vindt u ook de digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie kunt aanvragen.

Vraag tijdig aan!
Vraag uw subsidie 2020 vóór 1 juli 2019 aan. Aanvragen die niet tijdig zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Let op: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) is niet toegestaan om een ledenlijst naar ons op te sturen met vermelding van: voor- en achternaam, adres, geboortedatum van uw leden. Het invullen van de vragen in het aanvraagformulier is voldoende.

---

toerisme
Uitnodiging Bijeenkomst Toerisme

De woonkernen van de gemeente Meerssen hebben toeristen veel te bieden op het gebied van natuur, kunst en cultuur, evenementen, monumenten en fiets- en wandelmogelijkheden. Daarom is het stimuleren van toerisme binnen de gemeente als belangrijk speerpunt opgenomen voor deze raadsperiode.

Ondernemers binnen de toeristische sector zijn belangrijk voor het toerisme in de gemeente Meerssen. Om die reden gaat de gemeente graag in gesprek met hen over het thema toerisme tijdens een bijeenkomst op: maandag 24 juni, aanvang 19.00 uur in het Leopoldskerkje, Gansbaan 7 in Meerssen.

Programma

 • Welkomstwoord door Luc Volders, wethouder toerisme
 • Anya Niewierra, directeur Visit Zuid-Limburg, over het belang van toerisme/toerisme in de gemeente Meerssen
 • Vincent Nijs, onderzoeker verbonden aan Toerisme Vlaanderen, over het Bewonersonderzoek toerisme Zuid-Limburg, uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg
 • Ondernemer aan het woord: Maike Vaessen, eigenaar van Camping 't Geuldal
 • Ruimte voor discussie en vragen

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd deze bijeenkomst bij te wonen?
Aanmelden kan tot 20 juni via tel. 14 043 of info@meerssen.nl

---

Eikenprocessierups
Bestrijding eikenprocessierups

In mei zijn de eikenprocessierupsen in de gemeente Meerssen preventief bestreden. De gemeente bestrijdt deze rupsen, omdat de brandharen van de rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook kortademigheid, kriebelhoest, koorts of misselijkheid kunnen voorkomen. De brandharen worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn er last van hebben. Ziet u een nest! Meld het dan!

Ziet u een nest? Meld het!
Plaatselijk kunnen zich toch nog rupsennesten in de bomen vormen. Ziet u een nest in een gemeentelijke boom (openbare grond), meld dit dan bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een e-mail naar info@meerssen.nl

Heeft u last van de eikenprocessierups op uw eigen terrein?
Dan moet u de rupsen zelf bestrijden. Wij adviseren u hiervoor een bedrijf in te schakelen.

Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van de bomen waarin de rupsen zitten!

Hoe herkent u een eikenprocessierups?
De jonge rupsen hebben een oranje kleur als ze uit het ei komen. Als ze ouder worden, verandert de kleur in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. De rupsen leven in groepen in een nest. Vanuit deze nesten gaan de rupsen vooral 's avonds en 's nachts in processies (vandaar ook de naam) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Overdag bevinden ze zich vaak in de nesten of op de zonzijde van de bast van de eikenboom.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op: www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/eikenprocessierups

----------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 – aanvullende ter inzage termijn

In verband met een aangepaste inzage termijn, volgt hieronder een rectificatie van het op 10 april 2019 gepubliceerde bericht.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 14 februari 2019 het bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2018" heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hebben besloten hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen voor het perceel Humcoven 15 te Ulestraten.
Het bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 1. Holstraat 17 – Heideweg 4, Rothem: legalisatie bestaande bouwwerken en tweede woning;
 2. Humcoven 15, Ulestraten: legalisatie bestaande bouwwerken, bedrijf en tweede woning;
 3. Waterval 1c, Ulestraten: legalisatie stallingsruimte, realisatie inpandige bedrijfswoning, waartegenover sloop chalet en realisatie landschapsplan staan;
 4. Weerterstraat 9a-9b, Meerssen: legalisatie 2 "reguliere" woningen (in tegenstelling tot de wel toegestane bedrijfswoningen) en uitsluiting spuitwerkzaamheden bij ter plaatse gelegen autobedrijf;
 5. Zonkampweg 1, Ulestraten: legalisatie bedrijfswoning, twee paardenbakken en bestaande bouwwerken en gebouwen;
 6. Eijkskensweg 4, Geulle: wijziging agrarisch bouwkavel, waartegenover landschappelijke inpassing staat.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan: de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen het verwijderen van de locatie Moorveldsberg 93 te Geulle uit het plan en een correctie van de plangrens als gevolg van een kadastrale wijziging bij het perceel Waterval 1c te Ulestraten. De wijzigingen zijn benoemd in een Nota van Wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het raadsbesluit.
Inzage en beroep: het bestemmingsplan 'Veegbestemmingsplan 2018' met het bijbehorende raadsbesluit en het besluit hogere grenswaarden hebben met ingang van 11 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Door technische problemen was het bestemmingsplan gedurende deze periode niet online in te zien. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen en is het bestemmingsplan nu ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06003-VG01. Vanwege de verplichting om het plan digitaal in te kunnen zien gedurende de ter inzage periode, wordt de ter inzage termijn verlengd tot en met donderdag 18 juli 2019.
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Concept Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats Kasteelstraat

Betreft: realisatie van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Kasteelstraat in Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaatsen op de parkeerplaats Kasteelstraat Ulestraten.
Toelichting: in de Kasteelstraat zijn een basisschool (tevens stemlokaal) (Kasteelstraat 22) en een huisartsenpraktijk (Kasteelstraat 35) gevestigd. Op de Kasteelstraat in Ulestraten is momenteel geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. De realisering van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats zal geen onevenredige parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaken. In het kader van nieuwe regelgeving moeten alle stemlokalen toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Iedereen moet zoveel mogelijk zelf zijn eigen stem kunnen uitbrengen. Er moet ten minste één 'Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen'(GPA) binnen 50 meter van een toegankelijk stemlokaal aanwezig zijn, tenzij mag worden verwacht dat er binnen deze afstand ruim voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 21-06-2019 t/m 02-08-2019.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: na verwerking van de ingekomen reacties maken we het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit formeel bekend en krijgt u formeel de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Langs de Gewannen 20 te Ulestraten'.
Ter inzage legging: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 juni 2019 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan 'Langs de Gewannen 20 te Ulestraten' ter inzage ligt. Tevens wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.
Het plan: het plan betreft de realisatie van een landschapsbegraafplaats op de gronden behorende bij het adres Langs de Gewannen 20 te Ulestraten.
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst: het college van B&W heeft met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van een landschapsbegraafplaats op het adres Langs de Gewannen 20 te Ulestraten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 20-06-2019 t/m 31-07-2019.
Waar ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan, de zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05011-ON01.
Zienswijzen: gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC) tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vervangen van het dak het aanbrengen van dakramen en het wijzigen van kozijnen, Pasweg 4, 6241CT Bunde (ontvangen 3 juni 2019);
 • het vervangen van handelsreclame, Sint Rochusstraat 37, 6241 CD Bunde (ontvangen 4 juni 2019);
 • het plaatsen van zonnepanelen, Raar 39, 6231 RP Meerssen (ontvangen 11 juni 2019);
 • het renoveren van de woning en het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde, Klein Berghemmerweg 69, 6235 AG Ulestraten (ontvangen 10 juni 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Hekstraat 26, 6235 NL Ulestraten (ontvangen 27 mei 2019);
 • het verwijderen van een 'asbestdak', Processieweg 12, 6243 BB Geulle (ontvangen 29 mei 2019);
 • het verwijderen van asbest, Koekoekstraat 7, 6243 AR Geulle (ontvangen 5 juni 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van reclame (lichtbak), Sint Josephstraat 24, 6231 EE Meerssen (verzonden 12 juni 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 19 juni 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen