Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016

Gepubliceerd op: 14 juni 2016 09:45

Weeknummer: 24
Datum: woensdag 15 juni 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022

Op donderdag  9 juni 2016 heeft het college van B&W het concept-subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 vastgesteld, inclusief bijbehorende algemene concept-subsidieverordening  gemeente Meerssen 2017. Bij het opstellen van beide documenten zijn de resultaten meegenomen van eerdere meedenkbijeenkomsten (vrijwilligersorganisaties en klankbordgroep). Beide documenten worden nu voor formele inspraak ter inzage gelegd.

Tijdens de inspraakprocedure kunt u reageren op:

 • Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022: 
  de concept-beleidsnota geeft aan hoe het gemeentebestuur het subsidiebeleid binnen de genoemde periode wil realiseren.
 • Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017:
  de concept-verordening geeft aan hoe het subsidiebeleid in de gemeente Meerssen is geregeld.

Wat gebeurt er met uw inspraakreacties?
De zienswijzen  worden vastgelegd in een inspraaknota. Na weging van de zienswijzen zal het college beide documenten in hun definitieve vorm vaststellen en ter definitieve besluitvorming agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 6 oktober 2016.

Waar ter inzage?
U vindt beide documenten hier onder. Voor mensen zonder internet liggen de papieren documenten op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043).

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 15 juni t/m 27 juli 2016 schriftelijk reageren. Dit kan onder vermelding van het onderwerp 'Inspraak subsidiebeleid' per e-mail via info@meerssen.nl of per brief naar Gemeente Meerssen, t.a.v. Bibi Pasmans, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Subsidieaanvragen 2017
Subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties voor 2017 worden pas na de raadsvergadering van 6 oktober 2016 in behandeling genomen.  Vrijwilligersorganisaties worden schriftelijk geïnformeerd over de aanvraag-mogelijkheden. U treft deze informatie straks tevens aan op www.meerssen.nl. Abonnees van onze wekelijkse e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen, ontvangen deze informatie automatisch in hun mailbox.  Aanmelden:  www.meerssen.nl.

Vragen?
Op dinsdag 28 juni houdt  wethouder Berry van Rijswijk een belavond over het gemeentelijke subsidiebeleid. U heeft dan de mogelijkheid  vragen te stellen aan de wethouder en zijn team. Zij zijn van 19.00 -21.00 uur bereikbaar via  telefoon 043-3661638.

---

Openbare raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 22 juni en donderdag 23 juni 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 18.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50, Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De openbare raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 juli 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 22 juni 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Presentatie integraal Veiligheidsbeleid
 • Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Meerssen 2016-2019
 • Raadsvoorstel Vaststelling programmarekening 2015
 • Raadsvoorstel Bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2015
 • Raadsvoorstel Reservering van overschotten decentralisatiegelden 2015
 • Raadvoorstel Kaderbrief begroting 2017-2020
 • Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2016
 • Algemene Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 23 juni 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 11 mei 2016
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 12 mei 2016
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Dienstverlening'
 • Presentatie 'Beleidsplan ICT 2016-2020'
 • Raadsvoorstel Beleidsplan ICT 2016-2020
 • Raadsvoorstel Jaarrekening Pentasz 2015 en onttrekking bedrag uit Algemene Reserve t.b.v. incidentele kosten
 • Raadsvoorstel Verordening Peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 • Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan civiele kunstwerken
 • Raadsvoorstel GR milieuparken Geul en Maas jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Algemene Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein

Bunde is een fijn dorp om te wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarvoor is een levendig centrum nodig. Het gemeentebestuur ontwikkelde in samenwerking met Wonen Meerssen het project Herinrichting Centrum Bunde. Het Sint Agnesplein in hartje Bunde onderging in 2010 al een metamorfose. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat.

Pletsstraat-Sint Agnesplein
Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit plan bevat woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen. In september 2012 werd het voorontwerpbestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein opengesteld voor inspraak voor bewoners en ondernemers. In 2013 stopte de initiatiefnemer Wonen Meerssen met de doorontwikkeling van het plan. Eind 2014 werden de plannen weer opgepakt toen Wonen Meerssen  projectontwikkelaar Bemog Projectontwikkeling inschakelde. In samenwerking met deze partijen zijn de eerdere plannen van 2012 bijgesteld. Het aantal woningen en de oppervlakte detailhandel is verminderd. Een parkeergarage is niet langer in het plan opgenomen. Het doorrijden van vrachtwagens (die de supermarkt bevoorraden) richting het Sint Agnesplein is opgelost op een binnenterrein. In september 2015 vonden twee themabijeenkomsten plaats voor (burger)raadsleden en ondernemers om te informeren over de aangepaste plannen.

Gewijzigde plannen
De gewijzigde plannen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat - Sint Agnesplein Bunde 2016. Het ontwerp bestemmingsplan ligt sinds 9 juni 2016 ter inzage. Het gewijzigde plan voorziet in:

 • een nieuw gezondheidscentrum (660 m²) in twee bouwlagen aan de Pletsstraat.
 • 1.250 m² supermarkt en 20 huurappartementen (sociale woningbouw) in 2 en 3 bouwlagen aan het Sint Agnesplein.
 • 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied. Aan het Sint Agnesplein komen 20 extra parkeerplaatsen.

Uitnodiging informatiebijeenkomst dinsdag 21 juni
Het college van B&W nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het plan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde op dinsdag 21 juni 2016. Aanvang 19.00 uur in Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en is er alle gelegenheid vragen te stellen. U bent van harte welkom.

Ter inzagelegging en indienen van zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende rapporten liggen t/m 21 juli 2016 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0938.BP04003-ON01). Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen. De voorkeur gaat uit naar schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Stand van zaken Herbestemming Rijksmonument Weerterhof

Op 13 oktober 2015 heeft het college van B&W besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek van eigenaar Bouwbedrijf Van de Ven en uitvaartonderneming Yarden voor herbestemming van rijksmonument Weerterhof  tot crematorium met uitvaartcentrum en horecavoorziening.

Stand van zaken
Eind 2015 werden tijdens een informatiebijeenkomst de globale plannen toegelicht. Met inachtneming van de binnengekomen reacties zijn de initiatiefnemers vervolgens aan de slag gegaan met de definitieve uitwerking van de plannen. De plannen zijn inmiddels dusdanig gevorderd  dat de inspraakprocedure kan worden opgestart.

Binnenkort start inspraak
Voor uitvoering van het plan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort voor inspraak ter inzage gelegd. De inspraaktermijn wordt aangekondigd op de gemeentelijke website www.meerssen.nl en op de gemeentepagina's in weekblad De Geulbode.

Vooraf: informatiebijeenkomst
Voor aanvang van de inspraaktermijn willen initiatiefnemers en gemeente u graag informeren over het bouwplan en de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 juni, aanvang 19.30 uur in de Auw Kerk, Burchtstraat 2  in Bunde. De informatiebijeenkomst start met een korte toelichting op de procedure. Vervolgens kunt u vanaf ca. 19.45 uur deelnemen aan drie parallelsessies met elk een eigen thema. U kunt beurtelings aan alle sessies deelnemen. Thema's zijn: voorontwerpbestemmingsplan, bouwplan en inrichting rond gebouw (o.a. parkeervoorzieningen, landschap).

Verdere procedure
Het college van B&W zal na weging van de inspraakreacties een besluit nemen over het voorontwerp-bestemmingsplan. Vervolgens starten wij de procedure tot definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Overigens hebben de initiatiefnemers aangegeven gebruik te willen maken van de gemeentelijke coördinatieregeling, waarbij meerdere procedures – in dit geval wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning  - gelijktijdig worden doorlopen. U kunt daarbij zienswijzen indienen, die de gemeenteraad bij de besluitvorming  laat meewegen. Na het raadsbesluit heeft u tot slot de mogelijkheid  om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Informatie
Voor verdere informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden A76 23-27 juni
Tijdelijke verkeersmaatregelen knooppunt Kruisdonk

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 24 juni 21.00 uur tot maandag 27 juni 01.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A76 tussen knooppunten Kerensheide en Ten Esschen. Tijdens deze werkzaamheden is de A76 tussen beide knooppunten afgesloten in de richting van Heerlen en Duitsland. Het verkeer dat de andere kant opgaat (vanaf Geleen richting Eindhoven en België) heeft hierdoor te maken met een rijstrookafzetting. Tussen Geleen en knooppunt Kerensheide is tijdelijk één rijstrook beschikbaar in de richting van Eindhoven en België. Daarnaast zijn er diverse afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk om een goede doorstroming te kunnen creëren. Weggebruikers moeten door omleidingen rekening houden extra reistijd.

Let op: tijdelijke situatie bij knooppunt Kruisdonk (A2-A79)
Bij knooppunt Kruisdonk wordt tijdelijk ruimte gemaakt voor het verkeer dat wordt omgeleid vanaf knooppunt Kerensheide via de A2 naar de A79. Dit verkeer kan vanaf de A2 afrit (52) Maastricht-Noord met 2 rijstroken (via Nieuwe Limmelderweg) doorrijden naar de A79. Daarvoor is het noodzakelijk om verschillende wegen bij Kruisdonk af te sluiten.

Afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk
De A2 afrit (52) Maastricht-Noord komende vanuit Eindhoven en de A79 oprit (1) Bunde richting Heerlen zijn afgesloten van:

 • donderdag 23 juni 20.00 uur tot vrijdag 24 juni 5.00 uur;
 • vrijdag 24 juni 19.00 uur tot vrijdag 24 juni 21.00 uur;
 • maandag 27 juni 1.00 uur tot maandag 27 juni 5.00 uur;
 • maandag 27 juni 20.00 uur tot dinsdag 28 juni 5.00 uur.

Lokale afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk
Van vrijdag 24 juni 19.00 uur tot maandag 27 juni 05.00 uur gelden de volgende afsluitingen:

 • A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Heerlen.
 • A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Maastricht.
 • A2 oprit (52) Maastricht-Noord komende vanuit Heerlen in de richting van Eindhoven.
 • Nieuwe Limmelderweg (komende vanuit Beatrixhaven) ter hoogte van de afrit A2 komende uit Eindhoven. Verkeer uit de richting Eindhoven kan wel rechtsaf richting Beatrixhaven.
 • De Nieuwe Limmelderweg is vanuit Rothem en vanuit Amby niet toegankelijk.
 • Ambyerweg ter hoogte van de Nieuwe Limmelderweg komende vanuit Rothem.
 • Ambyerweg ter hoogte van de Nieuwe Limmelderweg in de richting van Rothem.
 • Ambyerstraat-Noord ter hoogte van de toerit A79 richting Heerlen komende vanuit Amby. (Verkeer in de richting van Amby is wel mogelijk).

Fietsers opgelet!
Fietsers dienen er rekening mee te houden dat ze tijdens dit weekend bij de op- en afrit Bunde A79 worden omgeleid. Fietsers komende vanuit Amby kunnen niet over de brug doorrijden naar Rothem. Fietsers vanuit Rothem (Ambyerweg) kunnen niet doorrijden richting Amby. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Heideweg en Ijzerenkuilenweg. In avond en nacht kunnen fietsers wel gewoon door. Gedurende het hele weekend zijn er verkeersregelaars aanwezig om dit in goede banen te leiden.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Omleidingsroutes

A76 Regionaal verkeer
A2 verkeer vanuit Eindhoven, België en Maastricht richting Heerlen en Duitsland wordt als volgt omgeleid

 • Volg de A2 richting Maastricht tot afrit 52 Maastricht-Noord. Via de Nieuwe Limmelderweg en oprit 1 Bunde verder op de A79 richting Heerlen.

E314 (A76) verkeer vanaf knooppunt Lummen (België) richting Aken wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de E313 richting Luik tot knooppunt Cheratte. Via de E40 richting Aken.

A67 verkeer vanaf knooppunt Leenderheide/Eindhoven richting Aken

 • Volg de A67 richting Venlo tot knooppunt Zaarderheiken. Verder op de A73 richting Roermond tot knooppunt Tiglia. Volg de A74/BAB61 richting Bergheim tot afrit 16 Dreieck Jackerath. Via de BAB44 richting Aken.

A76 Lokaal verkeer

A2 verkeer vanuit Eindhoven richting Geleen/Spaubeek wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A2 richting Maastricht tot afrit 48 Urmond. Verder op de N294 richting Sittard tot de aansluiting met de N276.
 • Volg de N276 tot de aansluiting met de Westelijke Randweg. Via de Westelijke Randweg richting Geleen/Spaubeek.

A2 verkeer vanuit Eindhoven richting Schinnen wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A2 richting Maastricht tot afrit 48 Urmond. Verder op de N294 richting Sittard tot de aansluiting met de N276.
 • Volg de N276 tot aan de aansluiting met de Maastrichterweg. Via de Maastrichterweg richting Schinnen.

A2 verkeer vanuit Maastricht richting Geleen/Spaubeek/Schinnen wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A2 richting Eindhoven tot afrit 50 Ulestraten. Via de Europalaan/Hoogkuil/Maastrichterlaan/Prins Mauritslaan richting Geleen/Spaubeek/Schinnen.

Omleidingen nabij knooppunt Kruisdonk
A79 verkeer vanuit Maastricht richting Amby/Maastricht-Noord wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A79 richting Heerlen tot afrit 3 Valkenburg. Verder de A79 richting Maastricht tot afrit 2 Meerssen.

A79 verkeer vanuit Heerlen richting Bunde/Amby/Maastricht-Noord wordt als volgt omgeleid:

 • Bunde wordt een afrit eerder eraf gestuurd. Amby/Maastricht Noord via Geusselt.

A79 verkeer vanuit Heerlen richting Eindhoven wordt als volgt omgeleid:

 • Op de A79 tussenliggende toeritten via knooppunt Kunderberg en A76 naar knooppunt Kerensheide A2.

Lokale omleidingen nabij knooppunt Kruisdonk

 • Verkeer komende vanuit de Beatrixhaven (Nieuwe Limmelderweg) in de richting van Amby, Heerlen (A79) en Eindhoven (A2) volg omleidingsroute 11
 • (Vracht)verkeer komende vanuit de Beatrixhaven (Nieuwe Limmelderweg) in de richting Valkenburg, Heerlen en Eindhoven volg omleidingsroute V.
 • Verkeer komende vanuit Rothem (Ambyerweg) in de richting van Amby, Valkenburg en Heerlen volg omleidingsroute 11.
 • Verkeer komende vanuit Amby (Ambyerstraat-Noord) in de richting van Valkenburg, Heerlen en Eindhoven volg omleidingsroute 11.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Reisalternatieven
Rijkswaterstaat biedt in samenwerking met Maastricht Bereikbaar alternatief vervoer aan. Op zaterdag 25 en zondag 26 juni kunt u snel en goedkoop met de trein reizen op een aantal trajecten. Meer informatie over de treinacties volgt op www.maastrichtbereikbaar.nl/a76. Let op: bij uitstel van werkzaamheden schuiven óók de treinacties door.

Regulier onderhoud
Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl.  Of bel de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: tel. 0800-8002 (gratis).  

--- 

Spreekuur Kredietbank Limburg in bestuurscentrum

De Kredietbank Limburg houdt elke week spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Tot 1 juli 2016 is dit elke maandagochtend van 9.00-11.00 uur op afspraak. Van 11.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen. Dan is er natuurlijk wel kans dat u moet wachten.

Vanaf 1 juli 2016 is dit spreekuur op dinsdagochtend.

Afspraak maken?
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur van Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum van Meerssen? Bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Meerssen').

---

Aanvragen leerlingenvervoer nog tot 8 juli

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor uw kind? Dan moet het aanvraagformulier voor het schooljaar 2016-2017 vóór 08 juli 2016 in ons bezit zijn. Komt uw aanvraag na die datum  bij ons binnen, dan kunnen wij uw aanvraag niet meer tijdig in behandeling nemen.

U kunt de aanvraag online afhandelen via Digid of het  aanvraagformulier en het vervoersadvies school downloaden via de website van de Gemeente Maastricht (www.gemeentemaastricht.nl/leerlingenvervoer)

Het aanvraagformulier en het vervoersadvies school kunt u op verschillende wijzen invullen.

 1. De formulieren uitprinten en handmatig invullen en opsturen (zie voor contactgegevens hieronder)
 2. Het invulbaar PDF formulier invullen en daarna uitprinten en ondertekenen en opsturen (zie voor contactgegevens hieronder
 3. Het invulbaar PDF formulier invullen en met behulp van Digid versturen (Digid is uw handtekening)
 4. Via Digid inloggen en het E-formulier  invullen en versturen (Digid is uw handtekening)

Let op: Het vervoersadvies school is een verplicht formulier. Zonder dit formulier kunnen wij uw aanvraag niet behandeling nemen. Ons advies is eerst dit formulier door de school laten ondertekenen voordat u de aanvraag bij ons indient.

Vragen?
Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stel ze gerust via telefoonnummer 14043 of via leerlingenvervoer@maastricht.nl

---

Verkeersexamen basisscholen

Het einde van het schooljaar nadert alweer. Het is weer verkeersexamentijd. Op 17 juni 2016 doen 64 leerlingen van basisschool Franciscus in Bunde verkeerexamen. Op 29 juni 2016 zullen ca. 146 leerlingen van de basisscholen De Gansbeek ui Meerssen, Op 't Hwagveld uit Meerssen, De Lindegaerd uit Rothem, De Triangel uit Ulestraten en de Bundeling uit Bunde verkeersexamen in Meerssen-centrum. Basisschool Ondersteboven doet die dag verkeersexamen in Geulle (ca. 20 leerlingen).

De leerlingen krijgen na afloop een lekkere traktatie  aangeboden door fruithandel Petit –Tillie uit Ulestraten.

Wij wensen alle leerlingen veel succes met hun verkeerexamen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022, inclusief algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017

Betreft: concept Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022, inclusief bijbehorende verordening.
Inhoud: subsidieverstrekking aan vrijwilligersorganisaties.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 15-06-2016 t/m 27-07- 2016.
Wie kan zienswijzen indienen en bij welke instantie: ingezetenen van gemeente Meerssen en belanghebbende kunnen schriftelijk gemotiveerd zienswijzen kenbaar maken bij het college van B&W.
Waar ter inzage: het conceptbeleid vindt u op www.meerssen.nl (Bekendmakingen of Nieuws). Heeft u geen internet? De papieren versies liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).

Hoe kunt u reageren: u kunt van 15 juni 2016 t/m 27 juli 2016 uw op- en aanmerkingen over het concept subsidiebeleid en bijbehorende verordening geven. Dit kan onder vermelding van het onderwerp 'Inspraak subsidiebeleid' per e-mail via info@meerssen.nl of per brief naar Gemeente Meerssen, t.a.v. mevrouw B. Pasmans, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Belavond: op dinsdag 28 juni houdt wethouder Berry van Rijswijk een belavond over het gemeentelijke subsidiebeleid. U heeft dan de mogelijkheid  vragen te stellen aan de wethouder en zijn team. Zij zijn van 19.00 -21.00 uur bereikbaar via  telefoon 043-3661638.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verbod voor onbevoegden

Betreft: vanaf woensdag 22 juni 2016 is het voor onbevoegde verboden de parkeerplaats achter de Wilgenhof aan de Pastoorslaan in Bunde tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtend te betreden. Om overlastgevende personen en groepen te weren is artikel 461 Wetboek van Strafrecht (verboden toegang) van toepassing.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het legaliseren van drie appartementen, Sint Catharinastraat 28, 28a & 28b, 6235 BE Ulestraten (ontvangen 9 juni 2016);
 • het realiseren van een kapsalon, Saint Rémystraat 7, 6241 JM Bunde (ontvangen 9 juni 2016);
 • het uitbreiden van de woning, Synagogeplantsoen 50, 6231 KK Meerssen (ontvangen 6 juni 2016);
 • het verplaatsen van de schuilstal, Genzon 37, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 8 juni 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het slopen van een woning, Gasthuisstraat 74, 6231 JW Meerssen (ontvangen 19 december 2014). Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een berging en overkapping, Processieweg 15, 6243 BB Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van het plaatsen van zonnepanelen, Parallelweg 14, 6231 CJ Meerssen (verzonden 9 juni 2016);
 • het bouwen van een woning en het veranderen van een inrit, Gasthuisstraat 74, 6231 JW Meerssen (verzonden 10 juni 2016);
 • het realiseren van een kapsalon (bedrijf aan huis), Saint Rémystraat 7, 6241 JM Bunde (verzonden 10 juni 2016);
 • het wijzigen van de entree, Beukenlaan 65, 6241 AJ Bunde (verzonden 10 juni 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een bed & breakfast, Brommelen 27, 6243 CM Geulle (verzonden 7 juni 2016).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een verbouwing/uitbreiding van een winkelruimte met bovenwoning tot winkel-/kantoorruimte met drie appartementen, Bunderstraat 141, 6231 EJ Meerssen (verzonden 9 juni 2016);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 15 juni 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen