Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 24 - 13 juni 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 24 - 13 juni 2018

Gepubliceerd op: 12 juni 2018 08:45

Gemeentepagina: week 24
Datum: woensdag 13 juni 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Online meedenken over oplossingen tegen wateroverlast Meerssen

Van huis uit meedenken over oplossingen tegen de wateroverlast in de gemeente Meerssen. Dat kan op het online platform www.waterschaplimburg.nl/metelkaar.

Wateroverlast - Online meedenken over oplossingenWat kunt u doen?
Onder het kopje Projecten leest u meer over mogelijkheden & oplossingen. Op een overzichtskaart kunt u zelf aangeven waar sprake is van wateroverlast. U kunt uw ervaringen delen en zelfs foto's toevoegen. Ook kunt u reageren op voorstellen voor regenwaterbuffers.

Meedoen?
Maak een account aan.

Alleen lezen?
Dat kan zonder account.

De gemeente Meerssen is aangewezen als pilotgebied voor het programma Water in Balans. Maatregelen worden met voorrang uitgevoerd. Binnen het programma Water in Balans werkt Waterschap Limburg samen met inwoners, ondernemers en betrokken instanties aan maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering (enerzijds wateroverlast, anderzijds droogte).

Meer informatie, meedoen?
www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans
www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

---

Asfalteren Vliegveldweg

Door de weersomstandigheden op vrijdag 1 juni was het niet mogelijk de asfaltdeklaag aan te brengen op de Vliegveldweg. Ondanks het ontbreken van de asfaltdeklaag zijn de Vliegveldweg en Nieuwe Vliekerweg open voor verkeer. Donderdag 14 juni 2018 brengt Dura Vermeer alsnog de asfaltdeklaag aan. Hierdoor is de Vliegveldweg donderdag 14 juni afgesloten. Aan het eind van de dag stellen we de weg weer open.

Aanbrengen markeringen
Het aanbrengen van de wegmarkeringen wordt later ingepland. Als de markeringen worden aangebracht, blijven de Vliegveldweg en Nieuwe Vliekerweg gewoon open voor verkeer. Verkeersregelaars zullen dan het verkeer in goede banen leiden.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Impresse supermarkt Bunde
Bouwwerkzaamheden Sint Agnesplein-Pletsstraat van start

Het project Pletsstraat-Sint Agnesplein is het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde. Na de sloop van de bestaande huurwoningen, wordt nu begonnen met de bouw van een supermarkt en 18 sociale huurwoningen aan het Sint Agnesplein. Dit zal ongeveer één jaar duren.

Het project Sint Agnesplein Pletsstraat voorziet naast de supermarkt en huurwoningen in een nieuw gezondheidscentrum en koopappartementen aan de Pletsstraat, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. De plannen voor het gezondheidscentrum en de twee koopappartementen worden op dit moment verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de inrichting van het openbare gebied op het binnenterrein met onder andere parkeervoorzieningen.

Informatiebijeenkomst
Eerder is aangekondigd dat er een informatieve inloopbijeenkomst wordt gehouden bij de start van de bouwwerkzaamheden. Om u optimaal te informeren over alle plannen, wil Bemog projectontwikkeling BV deze bijeenkomst houden nadat de plannen voor het gezondheidscentrum en de koopappartementen zijn uitgewerkt. Ook het ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied en parkeerterrein wordt dan gepresenteerd. Deze informatiebijeenkomst kondigen we aan via de gemeentelijke website, onze digitale nieuwsbrief en de gemeentepagina in weekblad de Geulbode. Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief.

Overlast
Bij de werkzaamheden kan mogelijk enige overlast ontstaan in de vorm van geluidsoverlast, stof of hinder door bouwverkeer. Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. De aannemer streeft er echter naar om dit tot een minimum te beperken. Het bouwverkeer rijdt de eerste weken het bouwterrein via het Sint Agnesplein op. We vragen u hier rekening mee te houden met bijvoorbeeld het parkeren van uw auto. In een later stadium wordt gebruik gemaakt van een in- en uitrit aan de zijde van de Pletsstraat.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de bouwwerkzaamheden kunt u terecht bij de aannemer van het bouwproject: Geelen Vastgoed & Bouw Bouwbedrijf B.V. uit Neer, tel. 0475-591848. E-mail: info@geelen.nl.  Bij vragen over het project kunt u terecht bij de projectontwikkelaar: Bemog Projectontwikkeling B.V., tel. 038- 3315899. E-mail: zwolle@bemog.nl. Bij vragen over deze publicatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Donderdag 21 juni 2018
Spreekuur Sociale Zaken MH in bestuurscentrum vervalt

In verband met jaarlijkse teambuilding vervalt op donderdag 21 juni 2018  het spreekuur van Social Zaken Maastricht Heuvelland in het bestuurscentrum.

Informatie
Kijk op www.socialezaken-mh.nl

---

subsidiebeleid
Vraag voor 1 juli subsidie aan

De gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022. Vraag tijdig uw subsidie 2019 aan. Aanvragen moeten uiterlijk 1 juli 2018 zijn ingediend. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Subsidieaanvraag digitaal indienen
Een subsidieaanvraag kan uitsluitend nog digitaal worden ingediend. Alle informatie over digitaal aanvragen is te vinden op deze gemeentelijke website (Regelen en aanvragen -> Subsidies). U vindt hier ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie volledig digitaal kunt aanvragen.

Vragen?
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl

Let op! Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het kader van deze nieuwe privacywet vragen wij niet meer om een ledenlijst. Het volledig invullen van het aanvraagformulier is voldoende.

---

Afsluiting Europalaan Beek

Van vrijdagavond 15 juni 19.00 uur tot maandagochtend 18 juni 06.00 uur is de Europalaan in Beek tussen de Vliegveldweg en Australiëlaan afgesloten. De op- en afritten van de A2 en de Vliegveldweg zijn bereikbaar. Autoverkeer naar en vanuit Aviation Valley/Ulestraten volgt een omleiding via de Vliegveldweg. Tijdens de weekendafsluiting plaatst aannemer Dura Vermeer de nieuwe fietsbrug die onderdeel is van de snelle fietsroute Maastricht-Sittard. Via www.maastrichtbereikbaar.nl/snellefietsroute kun je op de hoogte blijven van de voortgang. Meekijken? Op de website komt een time-lapse van de inhijsklus te staan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het herstellen van de voormalige weg en het her planten van bomen, Voulwammesweg ongenummerd (kadastraal perceel D 339) Bunde (ontvangen 25 mei 2018);
 • het realiseren van een bijgebouw, Churchillstraat 16, 6235 CE Ulestraten (ontvangen 26 mei 2018);
 • het aanbouwen van een keuken, Bunderstraat 150, 6231 EM Meerssen (ontvangen 23 mei 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het wijzigen van een eerder bij besluit van 14 april 2009 verleende vergunning (2007/0263) voor het oprichten van een loods, Genzonweg 6, 6235 NG Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een dakkapel (legalisatie), Pastoor Smeetsstraat 5, 6243 CV Geulle (verzonden 6 juni 2018);
 • het vervangen van voet- en fietsbruggen 20 en 23, Molenveldweg ongenummerd (nabij huisnummer 7a) en Vriendenhofpad ongenummerd (nabij huisnummer 5), 6231 CE Meerssen (verzonden 7 juni 2018);
 • het legaliseren van een paardenstal, Hekstraat ongenummerd Ulestraten (verzonden 7 juni 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het starten van het bedrijf Jan Linders B.V., Sint Agnesplein 8 te Bunde.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 12-06-2018 t/m 24-07-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 13 juni 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen