Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 24 - 10 juni 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 24 - 10 juni 2020

Gepubliceerd op: 09 juni 2020 16:45

Gemeentepagina: week 24
Datum: 
woensdag 10 juni 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie Coronavirus

We krijgen stap voor stap meer ruimte. Dit kan echter alleen als iedereen zich aan de maatregelen blijft houden: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte! Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Meer informatie over de versoepeling van de maatregelen en routekaart van deze versoepelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Coronavirus testen

ALLEEN OP AFSPRAAK. GEEN VRIJE INLOOP
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. U kunt inmiddels wel weer afspraken plannen tijdens de avondopenstelling op donderdag. Afspraak maken? Bel 14 043 of maak een afspraak via www.meerssen.nl.

TESTEN
Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00-20.00 uur. Dus... bij klachten: blijf thuis en laat u testen!

INZAMELING OUD PAPIER WEER VAN START
In verband met het coronavirus heeft de inzameling van het oud papier een tijdje stil gelegen. De inzameling is weer van start gegaan! Vrijwilligers van verenigingen halen weer oud papier op. Kijk op uw afvalkalender of in de Milieu App wanneer bij u in de buurt het papier wordt opgehaald.

RIJBEWIJZEN LANGER GELDIG
Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 t/m 31 augustus 2020.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo'n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

MEER INFORMATIE

---

Gemeente Meerssen is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Vanaf 1 juli gaat de Gemeente Meerssen samenwerken met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum. Meerssen is hierin koploper en de eerste Limburgse gemeente die is aangesloten bij het fonds!

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente Meerssen vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door samen te werken met het Volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

Wethouder Marly Heusschen: "We zijn er trots op dat we als eerste Limburgse gemeente aanhaken bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. We hopen dat onze inwoners hun weg naar het fonds weten te vinden. Zo kunnen we hun een mooie kans bieden om zich te ontwikkelen op het gebied van sport of cultuur."

Meedoen?
Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of iemand van de Sociale Dienst. Intermediairs zijn te vinden via de zoekfunctie op www.volwassenenfonds.nl.

Over het Volwassenenfonds
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.

Meer informatie:
Internet: www.volwassenenfonds.nl
E-mail: limburg@volwassenenfonds.nl

------

Koninklijke onderscheiding
Wie verdient er een Koninklijke Onderscheiding?

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vindt u dat iemand een lintje verdient? Omdat het een tijdrovende procedure is, moeten voordrachten voor Lintjesdag 2021 vóór 1 juli 2020 binnen zijn.

Informatie
Meer informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

---

Officiële Bekendmakingen


Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020

Betreft: het college van Burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 26 mei 2020 de Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze beleidsregels worden geplaatst.
Waar ter inzage: deze beleidsregels zijn officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 9 juni 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een uitrit, Berkenlaan 2, 6241 AZ Bunde (ontvangen 1 juni 2020);
 • het veranderen van de uitrit, Pastoor Halmansstraat 24, 6235 EG Ulestraten (ontvangen 28 mei 2020);
 • het renoveren van het dak inclusief het realiseren van een dakkapel, Hoekweg 15, 6231 LL Meerssen (ontvangen 2 juni 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Bunderstraat 146, 6231 EM Meerssen (ontvangen 17 mei 2020);
 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Visschersstraat 65, 6235 EB Ulestraten (ontvangen 18 mei 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de oprit, Roggeveldstraat 3, 6241 CV Bunde (verzonden 28 mei 2020):
 • het kappen van een boom (noodkap), Klinkenberg 150, 6231 BG Meerssen (verzonden 4 juni 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het kappen van twee dennenbomen en het realiseren van een schuifpui, Korte Raarberg 41, 6231 KP Meerssen (ingetrokken 25 mei 2020.

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 10 juni 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen