Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 23 - 9 juni 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 23 - 9 juni 2021

Gepubliceerd op: 08 juni 2021 14:35

Gemeentepagina: week 23
Datum: woensdag 9 juni 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Per 1 juli 2021: alle officiële publicaties op www.overheid.nl


Vergrootglas, kind met vergrootglas
Wet officiële publicaties: alle informatie op één plek

Per 1 juli 2021 vindt u de wekelijkse officiële bekendmakingen van de gemeente Meerssen op www.Overheid.nl. Op 1 juli treedt namelijk de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking. Deze wet verplicht gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstanties om officiële publicaties online te zetten op één website. De nieuwe wet is bedoeld om u laagdrempelig en tijdig te informeren over besluiten die gevolgen hebben voor uw leefomgeving. Daardoor kunt u makkelijker uw recht van inspraak uitoefenen.

Wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl vindt u ook alle wet- en regelgeving van de overheid. Voor de gemeente zijn dit voornamelijk verordeningen en beleidsregels.

Officiële bekendmakingen automatisch in uw mailbox ontvangen?
Maak dan gebruik van de automatische attenderingsservice van MijnOverheid. U krijgt dan automatisch een mailtje als er officiële publicaties zijn over uw eigen leefomgeving. De attenderingsservice is beschikbaar voor alle mensen van 23 jaar en ouder met een geactiveerd account (en e-mailadres) op MijnOverheid.

Heeft u al een geactiveerd account op MijnOverheid? Dan hoeft u niks te doen. Het eerste mailtje krijgt u ongevraagd. Vervolgens kun u de attenderingsservice zelf aanpassen of beëindigen. De attenderingsservice wordt in de periode 1 juli tot 1 oktober 2021 door de rijksoverheid over het hele land 'uitgerold' en is dus niet meteen voor iedereen beschikbaar.

Overig nieuws van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Deze stuurt u automatisch naar de nieuwste informatie op onze website www.meerssen.nl en sociale media.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet blijft de gemeente Meerssen officiële bekendmakingen en overig nieuws beknopt publiceren op de papieren gemeentepagina in Weekblad de Geulbode. Op verzoek is de volledige informatie op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan men terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 043.

---

Themabijeenkomst gemeenteraad over Dashboard Sociaal Domein

Op donderdag 10 juni 2021 vindt een themabijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over het Dashboard Sociaal Domein. Aanvang 19.00 uur. U kunt de themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Het Dashboard Sociaal Domein is het systeem waarmee de uitgaven in het sociaal domein gevolgd / gemonitord worden. Vanuit diverse informatiebronnen worden data in een systeem gezet, zodat we de uitgaven ten opzichte van de begroting kunnen volgen. Het Dasboard werd in januari 2021 voor het eerst aan de raad gepresenteerd. Toen is afgesproken dat dit twee keer per jaar zou gebeuren na de bespreking van de Bestuursrapportage in de raadsadviesvergadering. Zo heeft de raad de mogelijkheid dieper in te gaan op de cijfers uit de Bestuursrapportage.

Informatie
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Reist u binnenkort naar het Verenigd Koninkrijk?

Reist u binnenkort naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Tot en met 30 september 2021 kunt u met uw Nederlandse identiteitskaart en met uw paspoort naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Vanaf 1 oktober 2021 heeft u een geldig paspoort nodig.

U kunt dan niet meer met uw Nederlandse identiteitskaart naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Dit geldt voor alle landen van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

--- 

Woensdag 9 juni: tijdelijke afsluiting Pastoor N. Creftenstraat ivm werkzaamheden WML

Op woensdag 9 juni is de Pastoor Nicolaas Creftenstraat in Meerssen tijdelijk afgesloten in verband met werkzaamheden van WML. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk.

De parkeerplaats van gemeenschapshuis de Stip, basisschool De Wereldster, de peuteropvang, kinderopvang, bso, bibliotheek en Pegasus is bereikbaar vanaf de Bunderstraat. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

Informatie
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het wijzigen van de installatie van een gasstation, Op de Locht 24, 6241 NS Bunde. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 9 juni 2021 t/m 21 juli 2021.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het kappen van 3 bomen, Cruisboomstraat 29, 6243 AL Geulle (ontvangen 30 mei 2021);
  • het intern verbouwen en uitbreiden van de woning, Beekerweg 24, 6235 CC Ulestraten (ontvangen 27 mei 2021);
  • het uitbreiden van het woonhuis, Luipertstraat 29, 6237 NL Moorveld (ontvangen 30 mei 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende platen, Geuldalweg 24, 6231 CD Meerssen (ontvangen 19 mei 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het kappen van 4 bomen, Bunderstraat 83, 6231 EJ Meerssen (verzonden 4 juni 2021);
  • het verbouwen van de zolderverdieping en het realiseren van dakkappellen, Parallelweg 36, 6231 CJ Meerssen (verzonden 4 juni 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

  • het herbestemmen van het pand (van winkel naar appartement), Stationstraat 11, 6231CK Meerssen (ingetrokken 27 mei 2021).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 9 juni 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen