Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016

Gepubliceerd op: 07 juni 2016 12:05

Weeknummer: 23
Datum: woensdag 8 juni 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

****

Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul

Op 31 mei 2016 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul besloten om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap in de toekomst het beste kan worden ingevuld. Bij dit proces zullen omliggende gemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen. Door verdergaande samenwerking kunnen de gemeenten toekomstbestendig op een pro-actieve wijze inzetten op hun gezamenlijke ambities en uitdagingen. De Provincie zal worden gevraagd om regie en ondersteuning te bieden.

---

Uitnodiging
Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport

Omwonenden van de luchthaven worden van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten over het voorgenomen luchthavenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit besluit wordt de vergunning vastgelegd op grond waarvan de luchthaven kan opereren. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Maandag 13 juni 19.30 uur,
gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen

Donderdag 16 juni 19.30 uur,
zaal Asta Cultuurcentrum, Markt 6a in Beek

Tijdens de bijeenkomsten zal een toelichting worden gegeven op het voorgenomen luchthavenbesluit en zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond wordt georganiseerd door de Gemeente Beek, Gemeente Meerssen, Provincie Limburg, Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht en Maastricht Aachen Airport.

Aanmelden
Om praktische redenen wordt u verzocht om uw komst uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst te melden via
e-mail: info@meerssen.nl  voor de bijeenkomst op 13 juni
e-mail: info@gemeentebeek.nl  voor de bijeenkomst op 16 juni.

---

Zomerdrukte bij Loket Burgerzaken
Maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart

Moet u binnenkort uw paspoort of identiteitskaart verlengen?Maak tijdig een afspraak. Doe dit minimaal drie weken voordat de geldigheid van uw reisdocument verloopt, of uw vertrek naar het buitenland. In de zomermaanden is het  extra druk bij het loket Burgerzaken. De reserveringstijd om een afspraak te maken, begint nu al op te lopen.

Maak dus tijdig een afspraak

U kunt een afspraak maken op www.meerssen.nl  via Regelen & Aanvragen - Wij werken op afspraak.  Of via het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Wij werken altijd op afspraak.

---

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Ontwerp Bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde

Bunde is een fijn dorp om te wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarvoor is een levendig centrum nodig. Het gemeentebestuur ontwikkelde in samenwerking met Wonen Meerssen het project Herinrichting Centrum Bunde. Het Sint Agnesplein in hartje Bunde onderging in 2010 al een metamorfose. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat.

Pletsstraat-Sint Agnesplein
Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit plan bevat woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen. In september 2012 werd het voorontwerpbestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein opengesteld voor inspraak voor bewoners en ondernemers. In 2013 stopte de initiatiefnemer Wonen Meerssen met de doorontwikkeling van het plan. Eind 2014 werden de plannen weer opgepakt toen Wonen Meerssen  projectontwikkelaar Bemog Projectontwikkeling inschakelde.

In samenwerking met deze partijen zijn de eerdere plannen van 2012 bijgesteld. Het aantal woningen en de oppervlakte detailhandel is verminderd. Een parkeergarage is niet langer in het plan opgenomen. Het doorrijden van vrachtwagens (die de supermarkt bevoorraden) richting het Sint Agnesplein is opgelost op een binnenterrein. In september 2015 vonden twee themabijeenkomsten plaats voor (burger)raadsleden en ondernemers om te informeren over de aangepaste plannen.

Gewijzigde plannen
De gewijzigde plannen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan Pletsstraat - Sint Agnesplein Bunde 2016. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 9 juni 2016 ter inzage. Het gewijzigde plan voorziet in:

 • een nieuw gezondheidscentrum (660 m²) in twee bouwlagen aan de Pletsstraat.
 • 1.250 m² supermarkt en 20 huurappartementen (sociale woningbouw) in 2 en 3 bouwlagen aan het Sint Agnesplein
 • 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied. Aan het Sint Agnesplein komen 20 extra parkeerplaatsen.

Sint Agnesplein

Oude situatie versus toekomstige situatie vanaf het Sint Agnesplein

Uitnodiging informatiebijeenkomst dinsdag 21 juni
Het college van B&W nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het plan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde op dinsdag 21 juni 2016. Aanvang 19.00 uur in Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en is er alle gelegenheid vragen te stellen. U bent van harte welkom.

Ter inzagelegging en indienen van zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende rapporten liggen van 9 juni t/m 21 juli 2016 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0938.BP04003-ON01).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen. De voorkeur gaat uit naar schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Elders op deze pagina's treft u de officiële bekendmaking aan. Deze is tevens gepubliceerd in de Staatscourant van 8 juni 2016.

Informatie
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Onderhoud verhardingen diverse wegen in Geulle en Bunde

Wegenbouw Brune BV is in opdracht van de gemeente Meerssen gestart met het onderhoud van wegen in Geulle en Bunde.

Dit betreft:
Geulle: Heirweg, Westbroek, Vliegveldweg en Hagendoornweg.
Bunde: Beukenlaan, Roggeveldstraat, Weerterstraat en Wilgenlaan.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
In eerste instantie wordt de asfaltdeklaag gefreesd en worden putten en kolken waar nodig hersteld cq vervangen. Waar nodig wordt ook het straatwerk hersteld. In de week van 13 juni wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Maandag 20 juni 2016 zijn alle werkzaamheden gereed.

A.u.b. niet op straat parkeren
Tijdens de werkzaamheden is uw woning beperkt bereikbaar. Zorgt u er a.u.b. voor dat u uw auto tussen 07.00 uur en 17.00 uur niet op straat parkeert.

Graag uw begrip voor de overlast
Als gevolg van de werkzaamheden zal een bepaalde mate van overlast en een (tijdelijk) verminderde bereikbaarheid onafwendbaar zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Omdat tegelijkertijd op verschillende locaties wordt gewerkt, zijn er ook dagen dat in uw straat geen werkzaamheden plaatsvinden.

Volg gedurende de werkzaamheden a.u.b. de aanwijzingen van de medewerkers en/of verkeersregelaars op.
Let op: bovenstaande planning is globaal en mede afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden.

Informatie
Met specifieke vragen kunt u terecht bij de heer J. Kieboom namens de aannemer (tel. 06-29302223 en de heer R. Godschalk namens de gemeente (tel. 06-13011859). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking!

---

Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem is het loket Burgerzaken op maandag 13 juni 2016 gesloten. U kunt op deze dag geen producten van het loket Burgerzaken (bijv. paspoorten, id-kaarten, uittreksels) aanvragen of afhalen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden toegangsbrug parkeerplaats SV Meerssen

In opdracht van de gemeente Meerssen verricht firma van de Kreeke onderhoudswerkzaamheden aan de toegangsbrug bij de parkeerplaats van SV Meerssen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het constructief versterken van het dek en de balustrade van de brug, zodat het viaduct in de toekomst geschikt is voor zwaarder verkeer. Momenteel is er namelijk een beperking tot 3,5 ton.

In verband met de werkzaamheden is de brug van maandag 13 juni t/m vrijdag 22 juli 2016 afgesloten. Ook voor voetgangers!

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Proef tijdelijke verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde

De werkgroep schoolomgeving Bunde is in het leven geroepen om de verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd te verbeteren. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van beide basisscholen, bewoners van de Lindenlaan, Kersenlaan, Schoollaan en Pastoorslaan, ouders en van de gemeente Meerssen. De afgelopen periode heeft de werkgroep geprobeerd een oplossing te vinden om het autoverkeer en fiets-/voetgangersverkeer te scheiden. In februari 2016 is daarom een stopverbod ingesteld in de Lindenlaan. De evaluatie van deze maatregel binnen de werkgroep is positief. Het stopverbod blijft dan ook van kracht.

Op proef: maatregelen in de Kersenlaan
Als aanvulling op het stopverbod in de Lindenlaan wil de werkgroep - in eerste instantie bij wijze van proef - maatregelen nemen in de Kersenlaan. Hierbij worden de verkeersstromen gescheiden met als doel: meer verkeersveiligheid. De proef bevat de volgende maatregelen:

De Kersenlaan wordt aan de zijde van de Sportlaan voorzien van inritconstructies. Dit gebeurt zowel bij de aansluiting op de Meidoornlaan als de Lindenlaan.Het trottoir in de Lindenlaan wordt aan de zijde van de basisscholen verbreed van 1.35 meter naar 2.10 meter. De verbreding vindt plaats tussen de Sportlaan en de Wilgenlaan.Het verbrede trottoir in de Lindenlaan doorkruist de inritconstructie.In de Kersenlaan (aan de zijde van de Sportlaan) komt ter hoogte van de Meidoornlaan een inrijverbod. Dit inrijverbod geldt van maandag t/m vrijdag op de tijdstippen: 08.00- 08.45 uur, 11.45-13.15 uur en 14.45-15.15 uur. Het inrijverbod geldt niet voor bestemmingsverkeer.Het gedeelte Kersenlaan tussen de Lindenlaan en de Schoollaan wordt volledig afgesloten. De aanwezige parkeervakken komen te vervallen.

Kersenlaan

Proefperiode
Omdat bij de beoogde maatregelen fysieke aanpassingen aan de straat en trottoirs (infrastructuur) moeten worden doorgevoerd, is ervoor gekozen om eerst een proef te doen. Dat betekent dat we het inrijverbodsbord plaatsen en de Kersenlaan wordt afgesloten tussen de Lindenlaan en Schoollaan. Tijdens de proefperiode ligt het ontwerp-verkeersbesluit ter inzage en kan eenieder zienswijzen indienen. De proefperiode start in juni en duurt tot het einde van het huidige schooljaar.

Afspraken
Onderstaande afspraken blijven gelden:

 • De fietsroute is via Sportlaan en Lindenlaan.
 • De autoroute is via de Meidoornlaan - Kersenlaan - Schoollaan - Pastoorslaan.
 • De Schoollaan wordt alléén gebruikt als Kiss & Ride Zone (direct in- en uitstappen kinderen).
 • De parkeerplaatsen in de Pastoorslaan en het parkeerterrein aan de Pastoorslaan zijn bestemd voor brengers die kinderen van en school moeten begeleiden.
 • De parkeerplaatsen aan de Sportlaan zijn bestemd voor langparkeerders (onder andere personeel beide scholen).
 • Ouders die met de auto hun kinderen ophalen en parkeren in de Lindenlaan, Sportlaan of Wilgenlaan worden geadviseerd achteruit in te parkeren. Hierdoor is uitrijden overzichtelijker en daarmee veiliger.

Hoe nu verder?
Als de resultaten van de proef in de Kersenlaan positief zijn en er voldoende draagvlak is voor de maatregelen, zal de proef worden omgezet in definitieve maatregelen. Dan volgen ook de aanpassingen van trottoir en inritconstructies. Wij houden u hierover op de hoogte!

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC),  telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. De bekendmaking van het ontwerp-verkeersbesluit treft u elders op deze gemeentepagina aan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluidhinder gebied Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 juni 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

 • het ontwerp bestemmingsplan 'Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde' en het bijbehorende ontwerpbesluit;
 • het ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarde woningen in het kader van de Wet Geluidhinder.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Pletsstraat 18, 6241 CN Bunde en Sint Agnesstraat 13 t/m 49 oneven, 6241 CB Bunde, kadastraal bekend Meerssen, C, nummers 1826, 1827, 829, 1901, 1902 en 2106 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan 'Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde' wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor een herontwikkeling in het centrum van Bunde met een supermarkt, een zorgcentrum en 20 appartementen voor senioren. Het gebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Pletsstraat. In het binnengebied worden 85 parkeerplaatsen aangelegd en vindt de bevoorrading van de supermarkt plaats. Met de grondeigenaar is een overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de locatie en de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor een aantal woningen de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt door het wegverkeerslawaai. Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: 09-06-2016 t/m 21-07-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.0938.BP04003-ON01)
Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer Giel Cuijpers (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatiebijeenkomst: op dinsdag 21 juni 2016 vindt een informatiebijeenkomst plaats over het ontwerpbestemmingsplan. Aanvang 19.00 uur in zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Tijdens deze avond worden de plannen uitgebreid toegelicht en kunt u vragen stellen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning 'Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat – Geulle'

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 25 mei 2016 het bestemmingsplan 'Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat-Geulle' ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend op 3 juni 2016.

Toelichting: het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Nachtegaalstraat te Geulle tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle, kadastraal bekend Geulle, sectie A nummer 4975. Met het bestemmingsplan "Nieuwbouwwoning-Nachtegaalstraat-Geulle" wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de realisatie van een vrijstaande nieuwbouwwoning. Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Wie kan een beroep indienen en bij welke instantie: belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen: postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inzage en termijn voor indienen van beroep: van 09-06-2016 t/m 20-07-2016.

Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043). U kunt het bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.0938.BP02002-VG01).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-verkeersbesluit

Betreft:

 1. het fysiek afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de Kersenlaan in Bunde, tussen de Lindenlaan en de Schoollaan.
 2. het instellen van een periodieke geslotenverklaring in het westelijke deel van de Kersenlaan.

Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • tot het fysiek afsluiten voor alle gemotoriseerd verkeer van het oostelijk deel van de Kersenlaan tussen Lindenlaan en  Schoollaan;
 • tot het instellen van een periodieke geslotenverklaring voor de meest westelijke rijbaan van de Kersenlaan;
 • te bepalen dat de geslotenverklaring van kracht is op de volgende tijden: maandag t/m vrijdag tussen: 08.00-08.45 uur, 11.45-13.15 uur en 14.45-15.15 uur;
 • te bepalen dat de geslotenverklaring met geldt voor bestemmingsverkeer;
 • dit besluit kenbaar te maken door middel van liet plaatsen van bord C0l van Bijlage 1 van liet Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst '8:00-8:4511,11:45-13:15h, 14:45-15:15h ma t/m vr' en 'Uitgezonderd bestemmingsverkeer', een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan;
 • het bord RW L52 te plaatsen aan westzijde Schoollaan.

Inzage en zienswijzentermijn: van 08-06-2016 t/m 19-07-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de entree, Beukenlaan 65, 6241 AJ Bunde (ontvangen 26 mei 2016);
 • het verbouwen van een paardenstal, het plaatsen van 2 dakkapellen, het bouwen van een serre en het intern verbouwen van de woning (legaliseren), Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (ontvangen 29 mei 2016);
 • het uitbreiden/verbreden van de oprit, Roggeveldstraat 3, 6241 CV Bunde (ontvangen 28 mei 2016);
 • het realiseren van een winkel, Sint Agnesplein 14, 6241 CA Bunde (ontvangen 31 mei 2016);
 • het vervangen van de riolering en afkoppelen verharde oppervlak van het riool & het aanleggen van een leegloop- en overstortvoorziening op de Geul, Herkenberg ongenummerd te Meerssen (ontvangen 31 mei 2016);
 • het vervangen van de riolering en afkoppelen verharde oppervlak van het riool & het aanleggen van een leegloop- en overstortvoorziening op de Geul, Korte Raarberg ongenummerd te Meerssen (ontvangen 31 mei 2016);
 • het vervangen van de riolering en afkoppelen verharde oppervlak van het riool & het aanleggen van een leegloop- en overstortvoorziening op de Geul, Veeweg ongenummerd te Meerssen(ontvangen 31 mei 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning:

 • het uitbreiden van de winkelruimte, Bunderstraat 12, 6231 EL Meerssen (ontvangen 24 mei 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbestcoating gasleiding, Kadastraal perceel B 6364 te Meerssen (ontvangen 26 mei 2016);
 • het verwijderen van asbest, Kuileneindestraat 7, 6231 KD Meerssen, 6231 KD (ontvangen 31 mei 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Groeneweg 2, 6241 NW Bunde (ontvangen 25 mei 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van diverse wooneenheden, Klinkenberg 152, 152a, 152b en 152c , 6231 BG Meerssen;
 • het legaliseren van diverse wooneenheden, Maastrichterweg 2 en  4, 6231 BK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley' en MER Businesspark AviationValley, gemeente Meerssen

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat vanaf 10 juni 2016 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley' en bijbehorende Milieueffectenrapportage ter inzage liggen. Een deel van het Businesspark AviationValley ligt in de gemeente Beek. Hiervoor legt de gemeente Beek, gelijktijdig, ook een bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley' ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley' is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013). Het gebied waar het bestemmingsplan betrekking op heeft, wordt globaal gevormd door de Beekerweg, Waselderweg en Langs de Gewannen.

Aan de oostzijde van Maastricht Aachen Airport (MAA) wordt Businesspark AviationValley ontwikkeld. AviationValley heeft een oppervlakte van ruim 60 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein en ligt deels binnen en deels buiten de grenzen van het luchthaventerrein. Om de ontwikkeling van AviationValley mogelijk te maken, hebben de gemeenteraden van de gemeenten Beek en Meerssen in 2006 het bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport' vastgesteld. Het bestemmingsplan MAA (later opgegaan in het bestemmingsplan Buitengebied) is afgestemd op het Masterplan 'Businesspark MAA' (vastgesteld in 2005). Dat Masterplan ging uit van het realiseren van zes bedrijvenclusters, deels op het luchthaventerrein en deels op de gronden ten oosten daarvan. De clusters werden gescheiden door brede groenzones.

In de periode na vaststelling van het Masterplan en het bestemmingsplan MAA zijn de omstandigheden voor bedrijfsvestiging, mede door de financiële crisis, ingrijpend gewijzigd. In de praktijk blijkt dat de verkavelingsopzet, de bouwregels uit het bestemmingsplan MAA, nu bestemmingsplan 'Buitengebied' en de beeldkwaliteitseisen uit het Masterplan, de vestiging van bedrijven op AviationValley onnodig bemoeilijken. Om die reden zijn de uitgangspunten uit het oorspronkelijke Masterplan tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een nieuw Masterplan, waarin het oorspronkelijke concept van het bedrijventerrein ('clusters in het landschap') op hoofdlijnen ongewijzigd is gebleven, maar waarin nieuwe uitgangspunten zijn opgenomen voor de landschappelijke inpassing, de infrastructuur en de bebouwingsmogelijkheden binnen de bedrijvenclusters. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om het nieuwe Masterplan te vertalen in een actueel juridisch-planologisch kader, dat de basis vormt voor de verlening van omgevingsvergunningen. De oppervlaktes van de bedrijventerreinbestemming en de bestemmingen voor groen en natuur zijn ongewijzigd ten opzichte van het geldende bestemmingsplan.

MER
Gelet op de Wet Milieubeheer is ook een MER opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling in beeld zijn gebracht. Voorliggend bestemmingsplan maakt op AviationValley de vestiging van bedrijven t/m milieucategorie 4.1 mogelijk, met een afwijkingsmogelijkheid voor bedrijven in milieucategorie 4.2. Hoewel het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' de vestiging van bedrijvigheid in milieucategorie 4 ook al rechtstreeks mogelijk maakt, en de oppervlakte van de bestemming 'Bedrijventerrein' in dit bestemmingsplan niet wordt vergroot ten opzichte van het geldende plan, moet op basis van de actuele regelgeving toch een milieueffectrapport worden opgesteld. De vestiging van bedrijven op het bedrijventerrein kan namelijk leiden tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dient in dat geval – ook als er sprake is van het overnemen van bestaande juridisch-planologische mogelijkheden – een passende beoordeling te worden verricht. Gezien de koppeling tussen de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet milieubeheer (artikel 7.2a lid 1) maakt de passende beoordeling deel uit van een milieueffectrapport. De procedure van de MER is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure. Het milieueffectrapport is daarom, inclusief de passende beoordeling, als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. In de MER zijn de effecten op het milieu als gevolg van het beoogde plan bepaald en beoordeeld.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: vanaf 10 juni gedurende zes weken.
Indienen van zienswijzen: eenieder kan schriftelijk zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan, bijbehorende stukken en de MER kenbaar maken. U dient deze te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Indienen per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: op afspraak bij klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).U kunt de stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 8 juni 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen