Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017

Gepubliceerd op: 06 juni 2017 10:00

Weeknummer: 23
Datum: woensdag 7 juni 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 8 juni 2017

Op donderdag 8 juni 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Vaststellen Verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Jaardocument (verslag en rekening) 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2018 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken m.b.t. ontwerpbegroting 2018 en ontwerp-meerjarenraming 2018-2022
 • Budget voor uitvoering en advisering verkeerszaken
 • Extra benodigde krediet voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw gymzaal Ulestraten
 • Uitvoeringsprogramma RivierPark Maasvallei fase 2
 • Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Meerssen 2017-2027 (IHP) actualisatie 2017
 • Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
 • Jaarverslaggeving 2016, Begrotingswijziging 2017-1, begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz
 • Begroting 2018 GGD, 2e begrotingswijziging 2017 en jaarverslag 2016 van de GGD Zuid Limburg

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

In verband met wielerwedstrijden Ronde van Limburg en ZLM Toer
Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat

Op zondag 4 juni 2017 vond de Ronde van Limburg plaats. Op vrijdag 16 juni 2017 komt de wielklassieker de ZLM Toer door onze gemeente. Beide koersen doen Ulestraten aan. Om de verkeersveiligheid voor de wielrenners en karavaan te waarborgen, heeft de gemeente tijdelijk de zwart-witte wegversmallingspaaltjes weggehaald in de Sint Catharinastraat. Op maandag 19 juni plaatsen we de paaltjes weer terug.

Vragen?
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen openbare ruimte

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd en dergelijke. Dit kan ook buiten kantooruren en in het weekeinde.

Contact
Gemeentelijk Klant Contact Centrum
Telefoon 14043
E-mail: info@meerssen.nl

Dringend?
Ook in dringende gevallen buiten kantooruren en in het weekeinde, u wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

Bezoekadres
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) | Markt 50 | Meerssen

---

Vrijwilligers gezocht!
Help een handje bij de Weekmarkt in Meerssen

Elke donderdag vindt op de Markt in Meerssen de Weekmarkt plaats. Diverse standhouders bieden een breed assortiment van producten aan, waaronder vele verse waren. De gezellige markt in hartje Meerssen wordt wekelijks druk bezocht door mensen uit de verre omtrek.

Weekmarkt Promotie Team
Een team van marktvrijwilligers zorgt elke week weer voor een goed verloop van de Weekmarkt. Zij sluiten de Markt af voor verkeer en helpen bij het opbouwen en afbreken van de Weekmarkt. Verder zorgen ze voor promotieactiviteiten zoals de paaseierenactie, vader- en moederdag, maatjesdag en Sinterklaas. Ze signaleren knelpunten en zoeken samen met de gemeente en de standhouders naar verbeteringen.

Vrijwilligers gezocht!
Ter versterking van het Weekmarkt Promotie Team zoeken wij nog enkele vrijwilligers. Eventuele onkosten worden vergoed.  Heeft u interesse als vrijwilliger een handje te helpen bij de Weekmarkt Meerssen? Neem dan contact op met Carlo Poolen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Ontwerp-Verkeersbesluit: verkeersmaatregelen Vliegveldweg en fietsers voorrang rotondes Putsteeg, Hoolhoes en Sint Josephstraat

Betreft: het treffen van diverse verkeersmaatregelen op en in de omgeving van de Vliegveldweg (oversteek Bunderstraat en Nieuwe Vliekerweg, voorrangsituaties en rotondes en fietsers voorrang rotondes Putsteeg, Hoolhoes en Sint Josephstraat).
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • het maken van voetgangersoversteekplaatsen
 • het aanpassen van het wegprofiel van de Vliegveldweg
 • afsluiting toegang Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Bunderstraat
 • inrijdverbod Vliegveldweg voor landbouwverkeer in zuidelijke richting vanaf kruising met Tunnelweg
 • het wijzigen van de voorrangssituatie op de Vliegveldweg,
 • het wijzigen van de voorrangssituatie voor fietsers op de rotondes Putsteeg, Hoolhoes en Sint Josephstraat
 • regeling bromfietsers op rijbaan binnen de bebouwde kom op Maastrichtweg, Oude Rijksweg en Prinses Ireneweg.

Inzage en zienswijzen termijn: van 08-06- 2017 t/m 20-07- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder , schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het bedrijf Olivers Specialiteiten Meerssen met opslagruimten en kantoren, Weerterveld 7, 6231 NC Meerssen (ontvangen 13 april 2017). Het betreft een verplichte melding t.b.v. een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 07-06-2017 t/m 18-07-2017.
Waar ter inzage: bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een dennenboom, Bunderstraat 221, 6231 EK Meerssen (ontvangen 19 mei 2017);
 • het kappen van een populier (noodkap), Proosdijpark te Meerssen (ontvangen 29 mei 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een berging en stallen, Heirweg 1, 6243 AC Geulle (ontvangen 30 maart 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een populier (noodkap), Proosdijpark te Meerssen (verzonden 29 mei 2017);
 • het bouwen van een berging (renovatie), Heirweg 1, 6243AC Geulle (verzonden 30 mei 2017);
 • legalisatie vijf woningen op het perceel Klinkenberg 152, 152a t/m 152c en Maastrichterweg 4 te Meerssen, 6231 BG en 6231 BK Meerssen (verzonden 31 mei 2017);
 • het legaliseren van vier appartementen, Hulserstraat 35, 6243 BK Geulle (verzonden 31 mei 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Wet geluidhinder: Verzoek tot vaststellen hogere grenswaarden (definitieve beschikking)
Betreft:
Besluit tot vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder ten behoeve van:

 • Legalisatie vijf woningen op het perceel Klinkenberg 152, 152a t/m 152c en Maastrichterweg 4 te Meerssen, 6231 BG en 623 BK  Meerssen (verzonden 31 mei 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 7 juni 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen