Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 23 - 5 juni 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 23 - 5 juni 2019

Gepubliceerd op: 04 juni 2019 10:45

Gemeentepagina: week 23
Datum: woensdag 5 juni 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

In verband met Pinksteren:
Bestuurscentrum gesloten op maandag 10 juni

In verband Pinksteren is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 10 juni 2019. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie over gemeentelijke diensten & producten vindt u ook op www.meerssen.nl. Hier kunt u diverse producten digitaal aanvragen en betalen (met DigiD). Via de website kunt ook een melding openbare ruimte digitaal indienen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda Raadsadviesvergadering 13 juni

Op donderdag 13 juni 2019 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 13 juni 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen van 15-05-2019 en 16-05-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Verplaatsen van raadsvergaderingen in de Proosdij
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Geul en Maas
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 RUD Zuid Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan implementatie Omgevingswet
 • Concept-raadsvoorstel Voorbereiding Beleidsplan Energietransitie
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vooraankondiging raadsvergaderingen 27 juni en 4 juli 2019

Raadsvergadering donderdag 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni 2019 vindt de eerstvolgende reguliere raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfsrestaurant van de gemeente Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 17 juni 2019 behandeld en vastgesteld. Op 18 juni 2019 treft u de concept-agenda aan op deze website. In week 26 staat de agenda op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsvergadering donderdag 4 juli 2019

Op donderdag 4 juli 2019 vindt de financiële raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfsrestaurant van de gemeente Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 24 juni 2019 behandeld en vastgesteld. Op 25 juni 2019 treft u de concept-agenda aan op deze website. In week 27 staat de agenda op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is ter inzage:

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bouwen van een geluidscherm en het aanleggen van een toegangsweg, Weert 93, 6241 GS Bunde (ontvangen 24 mei 2019);
 • het plaatsen van reclame-objecten, Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde (ontvangen 28 mei 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Volderstraat 71, 6231 LB Meerssen (ontvangen 29 mei 2019);
 • het verwijderen van asbest, Klein Berghemmerweg 24, 6235 AH Ulestraten (ontvangen 29 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het veranderen van de gevel, Weerterbroekplantsoen 4, 6231 DW Meerssen (verzonden 23 mei 2019);
 • het plaatsen van hekwerken, poorten en vlaggenmasten, Meerstraat 34, 6241 ND Bunde (verzonden 27 mei 2019);
 • het realiseren van een inrit, Burgemeester Dohmenstraat 17, 6231 GR Meerssen (verzonden 27 mei 2019);
 • het kappen van twee bomen, Europastraat 60, 6235 BW Ulestraten (verzonden 28 mei 2019);
 • het realiseren van daghoreca, Sint Agnesplein 4, 6241 CA Bunde (verzonden 29 mei 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 5 juni 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen