Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 23 - 3 juni 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 23 - 3 juni 2020

Gepubliceerd op: 02 juni 2020 12:50

Gemeentepagina: week 23
Datum: 
woensdag 3 juni 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie Coronavirus

We krijgen stap voor stap meer ruimte. Dit kan echter alleen als iedereen zich aan de maatregelen blijft houden: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte! Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Vanaf 1 juni geldt een nieuwe noodverordening. Deze vindt u op deze website. Meer informatie over de versoepeling van de maatregelen en routekaart van deze versoepelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE

Alleen op afspraak! Geen vrije inloop
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. U kunt inmiddels ook weer afspraken plannen tijdens de avondopenstelling op donderdag. Afspraak maken? Bel 14 043. Vanaf 8 juni kunt u ook weer een afspraak maken via de website.

ONDERNEMERS

Tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO) verlengd
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden van 1 juni tot 1 oktober 2020. Gemeente Maastricht voerde het eerste deel van de Tozo-regeling voor ons uit en doet dat ook voor Tozo 2. Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en/of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd van gemeente Maastricht. Van iedere aanvrager van Tozo 1 zijn nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2. Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u uw aanvraag vanaf 1 juni indienen bij gemeente Maastricht via www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

Loket voor Grensondernemers
Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).

AFVAL

Inzameling oud papier weer van start
In verband met het coronavirus heeft de inzameling van het oud papier een tijdje stil gelegen. De inzameling gaat weer van start! Vrijwilligers van verenigingen halen vanaf week weer oud papier op. De eerste inzameling vindt plaats in Geulle op zaterdag 6 juni. Kijk op uw afvalkalender of in de Milieu App wanneer bij u in de buurt het papier wordt opgehaald. Omdat we enkele maanden geen oud papier hebben opgehaald, zal er tijdens de inzamelrondes veel oud papier aan de straat staan. Maak het de inzamelaars daarom zo makkelijk mogelijk.

 • Zet het oud-papier zo dicht mogelijk bij de openbare weg.
 • Verpak oud papier in dozen, of maak handzame bundels, zodat het papier niet kan wegwaaien.
 • Zorg ervoor dat er geen afval bij het oud papier zit.

Mondkapjes en handschoenen horen niet in het toilet of riool
Billendoekjes, tampons, poetsdoekjes, condooms, hondenpoepzakjes... op de rioolwaterzuiveringsinstallaties komen allerhande zaken binnen die niet in het toilet of riool thuishoren. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn hier ook mondkapjes en handschoenen bij gekomen. De grote hoeveelheid troep kan leiden tot verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en zuiveringsinstallaties. Niet doen dus! De oplossing: gooi ze bij het restafval.

MEER INFORMATIE

---

Tijdelijke herinrichting Markt Meerssen tbv terrassen horecaondernemers

Stap voor stap krijgen we meer ruimte en worden de coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen restaurants en cafés vanaf 1 juni weer open. Binnen mogen zij dan maximaal 30 personen (excl. personeel) ontvangen op basis van reservering en met 1,5 meter afstand. Voor terrassen geldt dat gasten moeten zitten én 1,5 meter afstand moeten houden (tenzij u uit hetzelfde huishouden komt). Voor de horecaondernemers aan de Markt in Meerssen is de afgelopen weken gewerkt aan een plan voor de tijdelijke herinrichting van het plein.

Steun in de rug
Op de Markt in Meerssen bevinden zich veel horecagelegenheden. Zij hebben het - net als andere ondernemers - niet makkelijk in deze tijd. De horecaondernemers van de Markt vroegen het gemeentebestuur gebruik te mogen maken van het plein, zodat ze tijdelijk hun terrassen kunnen uitbreiden. Op deze manier kunnen ze voldoen aan de landelijke regels én kunnen ze hun inkomstenverlies een beetje opvangen. Het College van B&W stond hier positief tegenover en geeft de horecaondernemers graag deze steun in de rug.

Tijdelijk herinrichting
De afgelopen weken is gewerkt aan een plan voor de tijdelijke herinrichting van de Markt. Het in gebruik geven van het plein heeft namelijk gevolgen voor het verkeer, het parkeren op de Markt en omliggende straten, voor omwonenden en bezoekers. Bij het opstellen van het plan hebben we dan ook we geprobeerd hier rekening mee te houden. De herinrichting gaat er als volgt uitzien:

 • Delen van de Markt worden tijdelijk in gebruik gegeven aan de horecaondernemers. Zij kunnen hier hun terrassen uitbreiden. Het aantal zitplaatsen blijft gelijk aan het aantal dat zij op hun bestaande terras hebben.
 • Er mag geen mechanische muziek op het marktplein wordt afgespeeld.
 • De horecaondernemers moeten zich houden aan de richtlijnen van de landelijke overheid en de Veiligheidsregio.
 • De verdeling van de ruimte op het Markt regelen de horecaondernemers in onderling overleg.
 • Het parkeren van auto's op het Marktplein wordt tijdelijk verboden.
 • Bezoekers van kerkdiensten kunnen hun auto tijdelijk parkeren op het 'gele' grindgedeelte voor het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Dat is toegestaan tijdens kerkdiensten, een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van de diensten.
 • Op de Markt voeren we tijdelijk eenrichtingsverkeer in. We brengen hiervoor belijning en markeringen aan. Hierdoor blijft het ook mogelijk mensen met de auto af te zetten op de Markt en vervolgens verder te rijden (kiss&ride-principe).
 • Op de Markt plaatsen we bloembakken geplaatst ter afbakening van de (eenrichtings)rijbaan voor auto's, de veiligheid van bezoekers van de Markt en ter verfraaiing van het plein.
 • We realiseren drie parkeerplaatsen voor minder-validen aan de zijkant van het marktplein.
 • De parkeerplaatsen bij de gymzaal 't Beukeböschke (6 plaatsen) en naast de Proostenkelder (4 plaatsen) zetten we om naar parkeerplaatsen voor vergunninghouders van de Markt.
 • Bij de Vredeskapel maken we drie parkeerplaatsen voor vergunninghouders van de Markt. We kunnen dit eventueel nog uitbreiden naar 6.
 • Aan de zijkant van het gele gedeelte voor het gemeentelijke Klant Contact Centrum realiseren we een fietsenstalling. We onderzoeken op korte termijn ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een oplaadpaal voor elektrische fietsen op de Markt
 • De Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg zijn voor gemotoriseerd verkeer enkel toegankelijk voor bewoners van deze straten. Ook de parkeerplaatsen in deze straten zijn uitsluitend voor bewoners.

Al deze maatregelen gelden in eerste instantie tot 1 september 2020 (met een mogelijke verlenging voor een nog te bepalen periode daarna). Als in de periode tot 1 september de situatie daartoe aanleiding geeft, kunnen we bovenstaande maatregelen bijstellen (uitbreiden of intrekken).

Weekmarkt
De weekmarkt blijft zoals gewoonlijk op donderdag. Door een ietwat andere opstelling van de marktkramen, blijft er ook nog ruimte over voor horecaterrassen op het plein.

Parkeren
Alternatieve parkeergelegenheid is te vinden op parkeerplaats 't Bergske (achter de Jumbo. Ingang Kuileneindestraat en Gasthuisstraat), parkeerplaats 't Gasthoes (achter de Lidl) en de parkeerplaats achter Station Meerssen.

Tot slot een woord van dank aan alle andere belanghebbenden voor de bereidheid en het constructief meedenken om de horecaondernemers van onze Markt op deze manier te helpen / te ondersteunen.

---

Voortgang regie-organisatie Meerssen-Maastricht

De Gemeente Meerssen en de Gemeente Maastricht onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van een Regie-Organisatie. In feite betekent dit dat de ambtenaren van de Gemeente Meerssen in dienst treden bij de Gemeente Maastricht en samen met de ambtenaren van Maastricht voor beide gemeenten gaan werken. De gemeente Meerssen blijft gewoon als zelfstandige gemeente bestaan, met een eigen gemeenteraad en college van B&W. Dit haalbaarheidsonderzoek heeft door de Corona-crisis vertraging opgelopen. Daar waar vóór de zomer van 2020 een definitief bestuurlijk besluit zou worden genomen, is dit nu uitgesteld tot eind 2020.

Binnenkort besluit over bestuurlijk convenant
Het is de bedoeling dat de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht binnenkort een besluit nemen over het bestuurlijk convenant. Dat is het eerste van de twee besluitvormingsmomenten in het haalbaarheidsonderzoek. In het bestuurlijk convenant staan de uitgangspunten voor de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Als beide raden instemmen met het bestuurlijk convenant bespreken ze samen in de tweede helft van het jaar een aantal thema's. Zo bekijken ze onder andere de mogelijke financiële en organisatorische risico's van het samenwerkingsmodel en maatregelen om deze te beheersen. Ook komt de dienstverlening aan bod, de werkwijze en voorwaarden hiervan en wordt gesproken over de huisvesting. Kortom, heel wat zaken, die belangrijk zijn om aan het einde van het jaar een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het wel of niet doorgaan van de Regie-Organisatie. De ondernemingsraden van beide gemeenten worden nadrukkelijk in dit traject betrokken.

Uiteindelijke doel
Het uiteindelijke doel van de vorming van een Regie-Organisatie is een betere slagkracht en dienstverlening van de gemeente richting burgers. De Gemeente Meerssen is momenteel een te kleine organisatie om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Dat geldt zeker voor de toekomst. Om het gewenste niveau van de dienstverlening veilig te stellen wordt de vorming van een Regie-Organisatie onderzocht.

Wat doen Meerssen en Maastricht al samen?
Maastricht en Meerssen werken ook nu al op diverse terreinen samen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, inkoop, onderhoud, toezicht en handhaving in de openbare ruimte, afvalinzameling en de omgevingswet. Daarnaast nemen beide gemeenten deel aan een groot aantal regionale afstemmingsoverleggen en uitvoeringsorganisaties, onder andere op het gebied van sociale zaken, de sociale werkvoorziening, gezondheid, leerlingenvervoer en milieuparken.

---

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater van Waterschap Limburg

Door de aanhoudende droogte heeft Waterschap Limburg per 22 mei een onttrekkingsverbod van water uit beken en sloten ingesteld. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020. Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Het verbod geldt voor landbouwkundige beregening, maar zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.

Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl). Voor vragen over het onttrekkingsverbod kunt u zich melden bij Waterschap Limburg, telefoon 088-8890100, of per e-mail info@waterschaplimburg.nl. Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water van Waterschap Limburg, dat is 24 uur per dag bereikbaar: 0800 0341

---

Agenda Digitale Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 3 juni en donderdag 4 juni 2020 vinden digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 17 juni 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 3 juni 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 06-05-2020 en 07-05-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2020
 • Concept-Raadsvoorstel beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2021 GGD ZL en wijziging gemeenschappelijke regeling
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 4 juni 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 06-05-2020 en 07-05-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Update werkzaamheden Pletsstraat Bunde

De werkzaamheden aan de Pletsstraat vorderen gestaag. BLM is gestart met de werkzaamheden aan fase 2 vanaf de Vliegenstraat tot voorbij de Kalverhof. Met dit bericht informeren wij u over het verloop van de werkzaamheden en enkele praktische zaken.

Volgens planning
De werkzaamheden verlopen volgens planning. In de huidige fase wordt het kruispunt met de Vliegenstraat en Roggeveldstraat opnieuw aangelegd. De stoepen, groenvakken en parkeerplaatsen aan twee zijden van de Pletsstraat worden vervangen.

Slotfase van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni
De eerder aangekondigde slotfase voor het gehele werk, waarin het asfalt, de rode coating en wegmarkering worden aangebracht, wordt uitgevoerd volgens planning en duurt van 15 t/m 19 juni. Na deze werkzaamheden wordt de Pletsstraat weer opengesteld voor alle verkeer.

Doorgaand verkeer
Voor doorgaand verkeer wordt met bewegwijzering een grootschalige omleidingsroute ingesteld. Deze leidt vanuit Geulle naar Bunde via de brugweg - Weg van Bunde naar Geul – Voulwamesweg – Meersstraat. Het kruispunt Vliegestraat/Pletstraat en Roggeveldstraat/Pletstraat en Kalverhof/Pletstraat en Kalverhof/Burchtstraat volledig zijn afgesloten t/m vrijdag 19 juni.

Contact en informatie

 • Website van de Gemeente Meerssen (www.meerssen.nl);
 • Download de gratis BLM Wegenbouw App in de Appstore voor IPhone of Playstore voor Android;
 • U ontvangt een bewonersbrief bij aanvang van de fase nabij uw woning;
 • E-mail en telefonisch contact.

BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen.
Neem hiervoor contact op met Christian Reuls, e-mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl of 06-8398 3728

----------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Nieuwe noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds 1 juni 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 29 mei 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een 2de inrit, Bamfordweg 5, 6235 NS Ulestraten (ontvangen 25 mei 2020);
 • het plaatsen van een buitenunit voor airco, Iepenlaan 49, 6241 AC Bunde (ontvangen 19 mei 2020);
 • het aanplanten van bomen, Op de Locht ongenummerd, 6241 NS Bunde (ontvangen 26 mei 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een stacaravan in achtertuin, Vliegenstraat 86, 6241 CJ Bunde (verzonden 26 mei 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Papenweg 40a, 6241 BV Bunde (verzonden 26 mei 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 3 juni 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen