Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017

Gepubliceerd op: 30 mei 2017 14:25

Weeknummer: 22
Datum: woensdag 31 mei 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Bestuurscentrum gesloten op maandag 5 juni

In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 5 juni 2017. Ook bureau Burgerlijke Stand dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

In verband met wielerwedstrijden Ronde van Limburg en ZLM Toer
Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat

Op zondag 4 juni 2017 en vrijdag 16 juni 2017 vinden de jaarlijkse wielerklassiekers de Ronde van Limburg en de ZLM Toer plaats. Deze komen allebei ook dit jaar weer door Ulestraten. Om de verkeersveiligheid voor de wielrenners en karavaan te waarborgen, haalt de gemeente tijdelijk de zwart-witte wegversmallingspaaltjes weg in de Sint Catharinastraat. Dit gebeurt op vrijdag 2 juni 2017. Op maandag 19 juni plaatsen we de paaltjes weer terug.

Vragen?
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen

Eind mei/begin juni maakt Cyclomedia in opdracht van de gemeente Meerssen weer een jaarlijkse fotoronde door de gemeente. De foto´s worden gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte. Cyclomedia maakt de foto's met speciaal uitgeruste voertuigen met een camera op het dak, waarmee het mogelijk is om 360 graden panoramafoto's te maken vanaf de openbare weg.

Cyclomedia

Waarborg privacy
De gemeente gebruikt de foto's uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft deze activiteit aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology BV, postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel.

Meer informatie: www.cyclomedia.com

---

Inkeerregeling Coulancebeleid

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak ‘meer ruimte voor coulance’ vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. Op 20 april heeft de raad besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus. Tot dan krijgt iedereen de gelegenheid zich te melden als zij weten/vermoeden dat een situatie op hun perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken dan samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.meerssen.nl.

---

Vrijwilligersdag

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie

Betreft:het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 9 mei 2017 de Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Meerssen 2017 vastgesteld.
In werking: na publicatie.
Ter inzage: vanaf 31 mei 2017.
Waar ter inzage: deze regeling wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 31 mei 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-verkeersbesluit Nieuwe Vliekerweg

Betreft: Verkeersbesluit voor het aanduiden en het plaatsen van verkeersregelinstallaties op de Nieuwe Vliekerweg in Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) met daarbij behorende borden en markering op de  Nieuwe Vliekerweg. De verkeerregelinstallatie moet worden geplaatst  ter voldoening aan veiligheidsvoorschriften mbt de luchthaven. De verkeerslichten worden gebruikt als een bepaald type vliegtuigen vanaf de zuidzijde van de startbaan richting het noorden opstijgt. Voetgangers en overig verkeer blijven zo even uit het zogenaamde 'blast-gebied' (= luchtstroom) van het vliegtuig.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 01-06- 2017  t/m 12-07- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit wering sluipverkeer Ulestraten

Betreft: het treffen van diverse verkeersmaatregelen ter regulering transitverkeer (sluitpverkeer) tussen Europalaan Beek/Bamfordweg en Pastoor van Eijsstraat Ulestraten en tijdelijke snelheidsbeperking Sint Catharinastraat Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder meerhet plaatsen van verplichte rijrichting verkeersborden voor ander verkeer dan bestemmingsverkeer, een fysieke afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat en  een tijdelijke snelheidsbeperking in de Sint Catharinastraat.
Inzage en beroepstermijn: van 01-06-2017 t/m 12-07- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Wet Geluidhinder
Verzoek tot vaststellen hogere grenswaarden

Betreft: ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaardeals bedoeld in de Wet geluidhinder ten behoeve van de realisatie van een extra bouwlaag op Parallelweg 56 te Meerssen. De betreffende extra bouwlaag is gelegen op het bestaande schoolgebouw van Stella Maris, het perceel Parallelweg 56 te Meerssen (6231 CJ), kadastraal bekend Meerssen Sectie B, nummers 6373 en 6372.
Inzagetermijn: van 31-05-2017 t/m 12-07-2017.
Waar ter inzage: het ontwerpbesluit ligt samen met de daarop betrekking hebbende stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van dit besluit, op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Indienen zienswijzen: gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer Jan de Waal (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC),tel. 14 043. Email: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het plaatsen van rotondebordjes (reclame) op rotondes Houthemerweg ongenummerd, Maastrichterweg ongenummerd, Klinkenberg ongenummerd en Op de Beukel ongenummerd in Meerssen(ontvangen 9 mei 2017);
  • het aanvullen van de groeve met grond, Oliebergweg ongenummerd Meerssen (ontvangen 9 mei 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het bouwen van een berging (renovatie), Heirweg 1, 6243 AC Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het uitbreiden van het schoolgebouw, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen (verzonden 29 mei 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 31 mei 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen