Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 22 - 30 mei 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 22 - 30 mei 2018

Gepubliceerd op: 29 mei 2018 12:10

Gemeentepagina: week 22
Datum: woensdag 30 mei 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Let op: de vergaderdag is gewijzigd naar woensdag (in plaats van donderdag).

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Bestuursakkoord 2018-2022 Politiek debat en vaststelling akkoord
 • Voorstel Benoemingsprocedure nieuwe wethouders
 • Voorstel Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door nieuw benoemde Wethouders
 • Voorstel Toelating en beëdiging nieuwe Raadsleden
 • Voorstel Toelating en beëdiging Burgerleden
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergadering 28 maart, 29 maart en 25 april
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Voorstel Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter in de gemeenteraad
 • Voorstel Benoeming leden Vertrouwenscommissie
 • Voorstel Benoeming leden Werkgeverscommissie
 • Voorstel Benoeming leden Auditcommissie
 • Voorstel Zienswijzen begrotingen Omnibuzz
 • Voorstel Jaardocument 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel GGD Zuid-Limburg begroting 2019, 2e begrotingswijziging 2018, jaarverslag 2017
 • Voorstel Herziening GR Leerplicht en RMC Maastricht Heuvelland
 • Voorstel Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2019 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 en ontwerpmeerjarenraming 2019-2023
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Water in balans
Uitnodiging publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Vorig jaar juni hebben wij u in een eerste publieksbijeenkomst gevraagd naar de grootste wateroverlastknelpunten in Meerssen en de mogelijke oplossingsrichtingen. In november hebben we u tijdens de tweede publieksbijeenkomst geïnformeerd over de voorgestelde aanpak van de wateroverlast. De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd en hebben de samenwerkende partners hard gewerkt aan de aanpak van de wateroverlast. Wij praten u graag bij over de laatste stand van zaken. U bent van harte welkom op dinsdag 5 juni 2018 in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen voor de derde publieksbijeenkomst. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot ca. 21.30 uur. In het bijzonder inwoners van Ulestraten, Meerssen-centrum, Meerssen-West en Meerssen-Oost, maar ook in het buitengebied, nodigen we uit om naar de bijeenkomst te komen. Aanmelden is niet nodig.

Laat u informeren en praat mee
De samenwerkende partners lichten toe wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe het proces nu verder gaat verlopen. Ook nodigen wij u deze avond uit om mee te praten in kleinere groepen, gericht op enkele specifieke maatregelen. Denk hierbij aan het afkoppelen en infiltreren van regenwater in bebouwd gebied, het beschermen van uw eigen woonomgeving en maatregelen in het landelijke gebied, zoals regenwaterbuffers. Uw inbreng is zeer welkom!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Afsluiting A79 richting Maastricht

In verband met werkzaamheden is de A79 richting Maastricht (tussen knooppunten Kunderberg en Kruisdonk) afgesloten in het weekend van vrijdagavond 1 juni tot maandagochtend 4 juni afgesloten. Verkeer richting Maastricht moet rekening houden met een omleiding en extra reistijd. De werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland voor maart. Maar door slechte weersomstandigheden konden de werkzaamheden toen niet doorgaan en zijn ze verplaatst naar juni.

---

Cyclomedia
CycloMedia maakt foto's in de gemeente Meerssen

In de periode begin juni tot eind juli 2018 maakt het bedrijf Cyclomedia in opdracht van de gemeente Meerssen weer een jaarlijkse fotoronde door de gemeente. De foto´s worden gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte. Cyclomedia maakt de foto´s met speciaal uitgeruste voertuigen met camera op het dak, waarmee 360 graden panoramafoto's kunnen worden gemaakt vanaf de openbare weg.

Cyclomedia
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.

Meer informatie
www.cyclomedia.com

---

Tot en met 22 juni 2018
Afsluiting Nieuwe Limmelderweg Maastricht

Tot en met 22 juni 2018 is de Nieuwe Limmelderweg in fasen afgesloten. De Nieuwe Limmelderweg is de verbindingsweg tussen de autosnelwegen A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk en Maastricht Noord (Beatrixhaven / P+R Maastricht Noord). Met name tijdens de spits is forse hinder onvermijdelijk. Daarnaast is P+R Maastricht Noord gedurende vier weken beperkt bereikbaar.

Kijk voor alle omleidingen en de actuele verkeersdrukte op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart  of www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwe-limmelderweg

---

Groot onderhoud en herinrichting Kuileneindestraat

Maandag 4 juni start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van de Kuileneindestraat in Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?

 • aanleg nieuwe parkeervakken
 • aanleg nieuw fietspad
 • herstel goten, trottoirbanden en inritten
 • frezen bestaande asfaltverhardingen
 • aanbrengen nieuw asfalt
 • (her)bestratingswerkzaamheden
 • vernieuwen belijningen & markeringen

De werkzaamheden starten maandag 4 juni en duren ongeveer 7 weken. Tijdens de werkzaamheden is de Kuileneindestraat afgesloten voor doorgaande verkeer. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer en de bus van Arriva wordt aangegeven met borden. Parkeerplaats 't Bergske blijft vanaf de Beekstraat/Volderstraat bereikbaar.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Voorkomen verkeersoverlast woongebieden door doorgaand verkeer Ulestraten

De aanleg van de nieuwe randweg rond Maastricht Aachen Airport heeft geleid tot sluipverkeer in het omliggende woongebied. Aanvullende maatregelen hebben nog niet tot de juiste oplossing geleid. In overleg met de bewoners heeft de gemeente daarom besloten tot een tussenoplossing.

Verkeersregelaars
Om het verkeer in goede banen te leiden, worden met ingang van 4 juni tijdelijk verkeersregelaars ingezet. Zij begeleiden het verkeer met name tijdens spitsuren (wisselende tijden). Om de automobilisten te informeren over de reden van hun aanwezigheid, reiken zij flyers uit.

--------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het splitsen van de 2 panden en het wijzigen van café naar woning/woonruimte, Klinkenberg 49, 6231 BA Meerssen (ontvangen 17 mei 2018);
 • het splitsen van de 2 panden en het wijzigen van café naar woning/woonruimte, Klinkenberg 51, 6231 BA Meerssen (ontvangen 17 mei 2018);
 • het legaliseren van de bedrijfswoning, Vliek ongenummerd, 6235N R Ulestraten (ontvangen 18 mei 2018);
 • het oprichten van een nieuwe loods, Meerstraat 4, 6241 NC Bunde (ontvangen 16 mei 2018);
 • het realiseren van een vakantiewoning, Westbroek 5a, 6243 CE Geulle (ontvangen 15 mei 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het splitsen van een pand in 3 wooneenheden (legaliseren), Sint Catharinastraat 28, 28a en 28b, 6235 BE Ulestraten;
 • het plaatsen van een hekwerk, Stationstraat 25, 6231CK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het herbouwen van de woning, Aan de Maas 32, 6243 NB Geulle (verzonden 22 mei 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het monteren van zonnepanelen op de zuidgevel, Burgemeester Wilmarstraat 32, 6231 GW Meerssen (ingetrokken 18 mei 2018).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 30 mei 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen