Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016

Gepubliceerd op: 17 mei 2016 12:40

Weeknummer: 20
Datum: woensdag 18 mei 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

LET OP! ZOMERDRUKTE BIJ LOKET BURGERZAKEN!

Maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart

Moet u uw paspoort of identiteitskaart binnenkort verlengen?Maak hiervoor dan tijdig een afspraak! Doe dit minimaal 3 weken voordat de geldigheid van uw reisdocument verloopt of uw vertrek naar het buitenland!  In de zomermaanden is het namelijk extra druk bij het loket Burgerzaken. De reserveringstijd om een afspraak te maken begint nu al op te lopen.

Maak dus tijdig een afspraak!
U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen - Wij werken op afspraak) of via het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Wij werken altijd op afspraak!

---

Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen in Bunde

De gemeente Meerssen wil eind mei / begin juni 2016 groot onderhoud verrichten aan diverse wegen in Bunde. Het onderhoud vindt plaats aan de Beukenlaan, Roggeveldstraat en Wilgenlaan. Bij deze wegen vervangt de gemeente de deklaag asfalt. Aan de Weerterstraat ter hoogte van huisnummers 3 t/m 11 vernieuwen we de deklaag asfalt en verharden we de parkeerplaats tegenover huisnummers 7 en 9.

Uitnodiging inloopavond
Op woensdag 18 mei 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in Café-zaal de Vos (Vliegenstraat 56 in Bunde). Tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de werkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U bent van harte welkom!

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei

In verband met een collectieve middag voor alle afdelingsuitstapjes is het bestuurscentrum op dinsdagmiddag 31 mei vanaf 12 uur gesloten.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

---

Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen in Geulle

De gemeente Meerssen verricht eind mei / begin juni 2016 groot onderhoud aan diverse wegen in Geulle. De werkzaamheden vinden plaats aan de Heirweg, Westbroek, Vliegveldweg en Hagendoornweg. Bij de Heirweg en Westbroek vervangt de gemeente de deklaag asfalt. De Vliegveldweg & Hagendoornweg krijgen een nieuwe slijtlaag (split).

Uitnodiging inloopavond
Op woensdag 18 mei 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in Café de Gäöllenaer (Hulserstraat 77 in Geulle). Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de werkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U bent van harte welkom!

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem is het loket Burgerzaken op maandag 30 mei 2016 gesloten. Het is deze dag niet mogelijk producten van het loket Burgerzaken (bijv. paspoorten, id-kaarten, uittreksels) aan te vragen en af te halen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Dinsdag 17 mei & woensdag 18 mei 2016
Tijdelijke afsluiting Snijdersberg & Moorveldsberg door asfalteringswerkzaamheden

Op dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei 2016 vinden asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Snijdersberg en Moorveldsberg in Geulle. Beide straten zijn hierdoor van 07.00-18.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Slingerberg. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij veel regen stellen wij de werkzaamheden uit.

Overlast
De werkzaamheden kunnen tijdelijk tot overlast leiden voor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?
Voor meer informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Frissen van Aannemersbedrijf Van de Kreeke, telefoon 06-54253796.

---

Gemeentegids Meerssen 2016-2018

In oktober 2016 verschijnt de nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018. De gids verschijnt op initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal.

Mailing ter controle gegevens
Verenigingen en instellingen die in de huidige gemeentegids vermeld staan, krijgen eind mei een e-mailbericht  van uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal met het verzoek de gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Stuur de gecontroleerde gegevens svp tijdig retour. Reageer svp ook als er géén wijzigingen zijn!  Alleen op die manier weten wij dat u de mailing in goede orde heeft ontvangen.

* LET OP!!!
De gemeente Meerssen werkt voor de Gemeentegids Meerssen uitsluitend samen met uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal. Andere uitgevers / advertentiewervers werken NIET samen met de gemeente Meerssen.

Vragen?
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Onderzoek veiligheidsgevoel en drugsoverlast

In de periode tussen maart 2015 en februari 2016 zijn diverse woningen of lokalen in de gemeente Meerssen gesloten, omdat hier verdovende middelen werden aangetroffen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan hennepplantages. In opdracht van de gemeente Meerssen doet Anne Dupont, student aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht onderzoek naar het veiligheidsgevoel van burgers in combinatie met drugsoverlast. Voor dit doel worden buurtbewoners gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Zij ontvangen deze per post. U kunt de vragenlijst terugsturen in de meegestuurde antwoordenvelop (geen postzegel nodig). Dit kan t/m 31 mei 2016. Onder de ingestuurde vragenlijsten worden drie VVV-geschenkbonnen verloot.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

---

Heeft u leerlingenvervoer voor uw kind?
Stuur het aanvraagformulier op tijd terug

Als u gebruik maakt van leerlingenvervoer voor uw schoolgaande kinderen, heeft u ons bericht ontvangen over de nieuwe aanvraagprocedure voor het schooljaar 2016-2017 van de gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Vaals en Gulpen-Wittem. Zorg dat u het formulier vóór 8 juli 2016 terugstuurt naar de gemeente Maastricht, of digitaal aanvraagt anders wordt uw aanvraag niet tijdig in behandeling genomen.

Aanvraagformulier downloaden
Heeft u deze brief niet ontvangen of wilt u voor het schooljaar 2016-2017 voor het eerst leerlingenvervoer aanvragen? Dan kunt u de aanvraag online afhandelen via Digid of het aanvraagformulier en het vervoersadvies school downloaden via de website van de gemeente Maastricht (www.gemeentemaastricht.nl/leerlingenvervoer )

Het aanvraagformulier en het vervoersadvies school kunt u op verschillende wijzen invullen.

 • De formulieren uitprinten en handmatig invullen en opsturen (zie voor contactgegevens hieronder)
 • Het invulbaar PDF formulier invullen en daarna uitprinten en ondertekenen en opsturen (zie voor contactgegevens hieronder)
 • Het invulbaar PDF formulier invullen en met behulp van Digid versturen (Digid is uw handtekening)
 • Via Digid inloggen en het E-formulier  invullen en versturen (Digid is uw handtekening)

Let op: Het vervoersadvies school is een verplicht formulier. Zonder dit formulier kunnen wij uw aanvraag niet behandeling nemen. Ons advies is eerst dit formulier door de school laten ondertekenen voordat u de aanvraag bij ons indient.

Vragen?
Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stel ze gerust via telefoonnummer 14 043 of via leerlingenvervoer@maastricht.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een overkapping, Schepenstraat 20, 6243 DC Geulle (ontvangen 4 mei 2016);
 • het vervaardigen van ijs aan huis, Processieweg 13, 6243 BB Geulle (ontvangen 9 mei 2016);
 • het legaliseren van diverse gebouwen, Raar 43, 6231 RP Meerssen (ontvangen 11 mei 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudend dakplaten, Kruisberg 70, 6231 RK Meerssen (ontvangen 4 mei 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Trichterstraat 7, 6241 BX Bunde (ontvangen 21 april 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het legaliseren van 16 appartementen, Beekerweg 25a, 6235 CA Ulestraten.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 18 mei 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina