Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 20 - 16 mei 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 20 - 16 mei 2018

Gepubliceerd op: 15 mei 2018 09:05

Gemeentepagina: week 20
Datum: woensdag 16 mei 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Vorming coalitie vordert gestaag

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben weer verdere stappen gezet in het traject van de coalitievorming. Het voorlopige concept van het bestuursakkoord tussen deze partijen is klaar en werd recent doorgestuurd naar Lokaal DNA en FOCUS. Deze twee partijen wordt de gelegenheid geboden om suggesties te doen ter aanvulling of ter correctie van het akkoord dat er nu ligt. Na ontvangst en verwerking van hun reactie zal het concept-bestuursakkoord worden afgerond.

Daarna wordt dit bij enkele partijen nog ter instemming aan hun algemene ledenvergadering voorgelegd. Als die instemming verkregen is, kan het concept-bestuursakkoord verzonden worden naar alle raadsleden en daarmee openbaar worden gemaakt. In de raadsvergadering van woensdag 30 mei zal het concept-bestuursakkoord ter besluitvorming, c.q. vaststelling door de raad worden behandeld.

In diezelfde raadsvergadering neemt de gemeenteraad ook een besluit over de voordracht van de wethouders. Kandidaat voor de functie van wethouder zijn de volgende personen:

 • de heer Jan Gulikers namens Partij BRUG-M
 • mevrouw Marly Heusschen namens het CDA
 • de heer Paul Sanders namens KIJK!!!
 • de heer Luc Volders namens Het Origineel

Aangezien de gemeente Meerssen maximaal 3,3 fte mag aanstellen in de functie van wethouder (op basis van het aantal inwoners, is bepaald in de Gemeentewet) gaat het bij deze kandidaten niet om fulltime-aanstellingen. Bij mevrouw Heusschen, de heer Gulikers en de heer Sanders betreft het een aanstelling voor 0,9 fte, bij de heer Volders 0,5 fte. Er is inmiddels overleg geweest tussen de kandidaat-wethouders onderling, alsook met de burgemeester over de verdeling van de portefeuilles, maar dit moet nog afgerond worden.

BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel willen benadrukken dat het proces van de coalitievorming, dat onder deskundige leiding staat van oud-burgemeester Jan Mans, zeer constructief en in een goede sfeer verloopt. De partijen hebben hun vertrouwen in de samenwerking met elkaar uitgesproken en willen ook de verbinding zoeken met de andere partijen in de raad.

De raadsvergadering waarin het bestuursakkoord en de voordracht van de wethouders worden behandeld is dus op woensdag 30 mei, aanvang 19.00 uur en vindt plaats in de aula van het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen.

Actuele informatie: zie www.meerssen.nl

---

A2 Maastricht - werkzaamheden Limmelderweg
Van 28 mei t/m 22 juni 2018
Afsluiting Nieuwe Limmelderweg Maastricht

Van 28 mei t/m 22 juni 2018 is de Nieuwe Limmelderweg in fasen afgesloten. De Nieuwe Limmelderweg is de verbindingsweg tussen de autosnelwegen A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk en Maastricht Noord (Beatrixhaven / P+R Maastricht Noord). Met name tijdens de spits is forse hinder onvermijdelijk. Daarnaast is P+R Maastricht Noord gedurende vier weken beperkt bereikbaar.

Afsluitingen in fasen
Het wegdek van de Nieuwe Limmelderweg is gaan scheuren en daarom is asfaltherstel nodig. De werkzaamheden gebeuren in twee fasen:

 • Van 28 mei t/m 8 juni is de Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en A79.
 • Van 11 juni t/m 22 juni is de Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en de kruising Nieuwe Limmelderweg-Hoekerweg.

Omleidingen
De omleidingen brengen circa 10 minuten extra reistijd met zich mee. Vanwege de extra drukte op de omleidingsroutes kan hier bovendien file ontstaan, met name tijdens de spits. Kijk voor alle omleidingen en de actuele verkeersdrukte op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart.

Uitgebreide informatie
Voor meer informatie over de afsluitingen, omleidingen en de bereikbaarheid van P+R Maastricht Noord, kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwe-limmelderweg

Voor bedrijven: informeer uw klanten, leveranciers en medewerkers
Op zowel de website van A2 Maastricht als de website van Maastricht Bereikbaar verschijnt binnenkort een pdf met de belangrijkste informatie. Die kunt u gebruiken om digitaal door te sturen of op te hangen als poster. Daarnaast kunt u de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar toevoegen aan uw eigen bedrijfswebsite. Zo kunt u uw bezoekers attenderen op uw bereikbaarheid.

---

Pinksteren
In verband Pinksteren:
Bestuurscentrum gesloten op maandag 21 mei

In verband Pinksteren in het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 21 mei 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is die dag gesloten.

Vragen?
Voor informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werk in Uitvoering

Werkzaamheden buurtschap Weert
Tot en met dinsdag 22 mei voert BLM onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt in de buurtschap Weert, gemeente Meerssen (gedeelte Fregatweg – Oude Steeg). Door deze werkzaamheden kan enige vertraging ontstaan.

Onderhoudswerkzaamheden Kastanjelaan, Brommelen en Bonaertsweg
Tot woensdag 23 mei voert BLM onderhoudswerkzaamheden uit aan de Kastanjelaan in Bunde, Brommelen in Geulle en Bonaertsweg Bunde  (gedeelte Brommelen - Bonaertsweg nummer 44). De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen.

Werkzaamheden Hekstraat en Bokstraat
Op maandag 14 mei hebben asfaltwerkzaamheden plaatsgevonden in de Hekstraat en Bokstraat in Schietecoven. Op donderdag 24 mei worden beide straten voorzien van een compleet nieuwe deklaag van asfalt.

Meer informatie
Voor informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van 2 zomereiken, Kuileneindestraat ongenummerd Meerssen (ontvangen 7 mei 2018)
 • het legaliseren van 2 appartementen, Raar 41, 6231 RP Meerssen (ontvangen 30 april 2018);
 • het legaliseren van een paardrijbak en opslag silagepakken, Raar 41, 6231 RP Meerssen (ontvangen 1 mei 2018);
 • het vergroten van de woning, Emmaweg 26, 6231 BM Meerssen (ontvangen 2 mei 2018);
 • het plaatsen van een keerwand (legaliseren), Raar 29 a te Meerssen (ontvangen 4 mei 2018);
 • het realiseren van een nieuwe woning in bestaande schuur, Dorpstraat ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 4 mei 2018);
 • het splitsen van de woning in twee wooneenheden, Höfkestraat 4, 6241CS Bunde (ontvangen 4 mei 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van 2 zomereiken, Kuileneindestraat ongenummerd te Meerssen (verzonden 7 mei 2018);
 • het realiseren van een inrit, Kloosterweg 3b, 6241 GA Bunde (verzonden 8 mei 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 16 mei 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen