Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 20 - 15 mei 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 20 - 15 mei 2019

Gepubliceerd op: 14 mei 2019 11:40

Gemeentepagina: week 20
Datum: woensdag 15 mei 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

*** 

Toelichting rapport rekenkamer project Proosdijschuur
Raadsadviesvergadering 16 mei begin later

De eerder aangekondigde raadsadviesvergadering van donderdag 16 mei 2019 begint later. Om 19.00 uur vindt er eerst een openbare toelichting plaats voor de gemeenteraad op het Rekenkamerrapport over het project Proosdijschuur. De toelichting wordt gegeven door de Rekenkamercommissie. Aansluitend vindt de raadsadviesvergadering plaats. Dit zal naar verwachting om ca. 20.00 uur zijn. De agenda's van de raadsadviesvergaderingen vindt u op www.meerssen.nl.

Agenda extra raadsvergadering 22 mei 2019

Op woensdag 22 mei 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Bespreking definitieve eindrapport Rekenkamer van 3 april 2019 over het project Proosdijschuur

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Donderdag 23 mei 2019
Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement is het loket Burgerzaken op donderdag 23 mei 2019 de hele dag gesloten.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststelling bestemmingsplan In 't Riet uitgesteld tot september 2019

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingplan ontving de gemeente een aantal zienswijzen. Omdat we willen proberen tegemoet te komen aan deze zienswijzen, stellen we de besluitvorming uit tot september.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet heeft ter inzage gelegen van 7 februari t/m 20 maart 2019. In deze periode organiseerden de gemeente, Rendiz BV en Zorg&Co een informatieavond. Hier werd het plan toegelicht. Ruim 85 belangstellenden waren hierbij aanwezig.

Besluitvorming in september
De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van het Ontwerpbestemmingsplan. Omdat zowel de gemeente als ook Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, willen we proberen het plan op punten aan te passen en waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Omdat we dit zorgvuldig willen doen, stellen we de besluitvorming over het bestemmingsplan uit tot september. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad schuift hiermee op van 27 juni naar 26 september.

---

In verband met Hemelvaart:
Bestuurscentrum gesloten op 30 en 31 mei

In verband Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / gemeentelijke KCC gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van B&W van de gemeente Meerssen maakt bekend dat een besluit is genomen:

Ambtshalve ontwerp maatwerkvoorschriften
Voor: ambtshalve wijziging van de Hinderwetvergunning
Locatie: Dogstar, Molenveldweg 12, 6231 RX Meerssen
Datum besluit: 9 mei 2019
Zaaknummer: 2018-206004

Inzage: het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 mei 2019 t/m 25 juni 2019 in het gemeentehuis van Meerssen. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.
Rechtsbescherming: iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelingen zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, tel. 043-3897812.

---

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure
Het college van B&W van de gemeente Meerssen maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning
Voor: wijziging bedrijfsvoering
Locatie: Keulers Transport B.V., Meerstraat 44, 6241 ND Bunde
Datum besluit: 18 april 2019
Zaaknummer: 2019-203276
Het besluit is op 18 april 2019 verzonden aan de aanvrager.

Inzage: het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 april 2019 t/m 31 mei 2019 in het gemeentehuis van Meerssen. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen.
Rechtsbescherming: als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 19 april 2019 t/m 31 mei 2019 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Inwerkingtreding: dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, tel. 043-3897812.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het realiseren van een fietspad, Aan de Maas ongenummerd te Geulle (ontvangen 7 mei 2019);
  • het verbeteren van de bodem, Hussenbergstraat 9, 6243 AG Geulle (ontvangen 8 mei 2019);
  • het plaatsen van twee nieuwe lichtmasten, Molenveldweg 5a, 6231 RX Meerssen (ontvangen 7 mei 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van asbest, Burgemeester Visschersstraat 60, 6235 ED UIestraten (ontvangen 7 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerpbegroting GR Milieuparken Geul en Maas

Betreft: inzage ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas 2020.
Opmerking: tegen betaling van de legeskosten is deze ontwerpbegroting algemeen verkrijgbaar.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Europees Parlement
Adressen stemlokalen

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nr Aanduiding stembureau Adres stembureau
1 Gemeentehuis (Bestuurscentrum) - Markt 50, Meerssen *
2 Zorgcentrum Beukeloord - Gasthuisplantsoen 1, Meerssen *
3 Gemeenschapshuis De Stip - Past. Dom. Hexstraat 10, Meerssen *
6 Gemeenschapshuis de Koel - Pastoor Geelenplein 6, Rothem *
12 Scoutinggebouw Bunde - Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex), Bunde *
13 Zorgcentrum De Wilgenhof - Wilgenlaan 1, Bunde *
14 Zalencentrum De Auw Kerk - Burchtstraat 2, Bunde
15 Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas - Pasweg 9, Bunde *
16 Café De Gäöllenaer - Hulserstraat 77, Geulle *
17 Zorgcentrum Ave Maria - Hussenbergstraat 21, Geulle *
21 Gemeenschapshuis D'n Huppel - Dorpstraat 1, Ulestraten *
22 Basisschool De Triangel - Kasteelstraat 22, Ulestraten *

* Deze stemlokalen met zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stembureaus hij/zij gaat stemmen. Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV

Betreft: het college heeft besloten het station Meerssen en het station Bunde aan te wijzen als gebieden waar het - ter voorkomen van overlast dan wel in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente - verboden is op of aan de weg fietsen en/of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimtes te plaatsen of laten staan.
In werking: 14 mei 2019.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 13 mei 2019. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 15 mei 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen