Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 19 - 9 mei 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 19 - 9 mei 2018

Gepubliceerd op: 09 mei 2018 10:30

Gemeentepagina: week 19
Datum: woensdag 9 mei 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Voortgang coalitievorming

Zoals eerder is bekend gemaakt zijn de partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel met elkaar in gesprek om te komen tot een stabiele coalitie en een breed gedragen bestuursakkoord.

De planning was dat er begin mei een concept-bestuursakkoord zou liggen, maar die planning is niet gehaald. Hoewel de gesprekken constructief en voortvarend verlopen, vraagt het proces om tot een evenwichtig en door alle beoogde coalitiepartners gedragen bestuursakkoord te komen meer tijd dan eerder werd ingeschat.

De planning is nu dat het concept-bestuursakkoord in de loop van 7 mei klaar zal zijn. De partijen die niet aan de coalitietafel zitten (Lokaal DNA en FOCUS) krijgen als eerste de gelegenheid om te reageren op dat concept-akkoord.

Na eventuele bijstelling wordt het bestuursakkoord afgerond en zal dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden toegezonden. In de bijgestelde planning is nu opgenomen dat deze besluitvorming in de raadsvergadering van woensdag 30 mei zal plaatsvinden.

 ---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op woensdag 16 mei 2018 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Let op: de aangekondigde raadsvergadering van donderdag 31 mei is verplaatst naar woensdag 30 mei 2018.

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 30 mei 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 16 mei 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering 14-03-2018
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding*)
 • Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Presentatie tussenrapportage 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'
 • Concept-raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen Omnibuzz
 • Concept-raadsvoorstel Jaardocument 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg begroting 2019, 2e begrotingswijziging 2018, jaarverslag 2017
 • Concept-raadsvoorstel Herziening GR Leerplicht en RMC Maastricht Heuvelland
 • Concept-raadsvoorstel Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2019 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 en ontwerpmeerjarenraming 2019-2023
 • Concept-raadsvoorstel Nieuwe verordening 212/213/213a
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

*Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelden spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

In verband met Hemelvaartsdag:
Bestuurscentrum gesloten op 10 en 11 mei 2018

In verband Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / gemeentelijke KCC gesloten op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is op deze dagen gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verdient iemand een Koninklijke Onderscheiding?

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
De nadruk ligt  op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

De voordrachten voor Lintjesdag 2019 kunnen tot en met 1 juli 2018  worden ingediend.

Klik voor meer informatie hier.

---

Wegwerkzaamheden buurtschap Weert

Van woensdag 9 mei t/m dinsdag 22 mei voert BLM werkzaamheden uit aan het asfalt in buurtschap Weert (Fregatweg -Oude Steeg). Hierdoor is enige verkeershinder mogelijk.

Heeft u vragen?
Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Belangrijke mededeling verkeershinder Project A2 Maastricht

Van 28 mei t/m 22 juni 2018 is de Nieuwe Limmelderweg in fasen afgesloten. Dit is de verbindingsweg tussen de autosnelwegen A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk en Maastricht Noord (Beatrixhaven/P+R Maastricht Noord). Met name tijdens de spits is forse hinder onvermijdelijk. Daarnaast is P+R Maastricht Noord gedurende vier weken beperkt bereikbaar.

Afsluitingen in fasen
Het wegdek van de Nieuwe Limmelderweg is gaan scheuren en daarom is asfaltherstel nodig. De werkzaamheden gebeuren in twee fasen:
Van 28 mei t/m 8 juni is de Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en A79.Van 11 juni t/m 22 juni is de Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en de kruising Nieuwe Limmelderweg – Hoekerweg.

Omleidingen
De omleidingen brengen circa 10 minuten extra reistijd met zich mee. Vanwege de extra drukte op de omleidingsroutes kan hier bovendien file ontstaan, met name tijdens de spits. Kijk voor alle omleidingen en de actuele verkeersdrukte op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart.

Uitgebreide informatie
Voor meer informatie over de afsluitingen, omleidingen en de bereikbaarheid van P+R Maastricht Noord, kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwe-limmelderweg.

Voor bedrijven: informeer uw klanten, leveranciers en medewerkers

Op zowel de website van A2 Maastricht als de website van Maastricht Bereikbaar verschijnt binnenkort een pdf met de belangrijkste informatie. Die kunt u gebruiken om digitaal door te sturen of op te hangen als poster. Daarnaast kunt u de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar toevoegen aan uw eigen bedrijfswebsite. Zo kunt u uw bezoekers attenderen op uw bereikbaarheid.

---

Werkzaamheden Bonaertsweg Bunde

Als wegbeheerder heeft de gemeente Meerssen een zorgplicht voor veilige bermen.  Bermen die hoger liggen dan het wegdek bemoeilijken de waterafvoer. De rijbaan blijft nat en er kunnen gevaarlijks situaties ontstaan.

Verlagen bermen
Op maandag 14 mei 2018 start Gemato Bermveiligheidstechniek met het verlagen van de bermen langs de Bonaertsweg. Daarvoor wordt o.a. grond afgevoerd.  Alles gebeurt in één werkgang. De werkzaamheden duren twee dagen. Bij slecht weer kan dit iets langer zijn.

Vrijwel geen verkeershinder

Doordat de aannemer met een rijdende afzetting werkt, blijven bedrijven en woningen bereikbaar.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Werkzaamheden T-splitsing Nieuwe Vliekerweg- Vliegveldweg

Tussen Sittard en Maastricht wordt een snelle fietsroute aangelegd. Dura Vermeer voert het werk uit in de gemeenten Meerssen en Beek. Op maandag 14 mei starten de werkzaamheden op de T-splitsing Vliegveldweg-Nieuwe Vliekerweg. Het betreft voornamelijk asfalteringswerkzaamheden en het vernieuwen van bebording en wegmarkeringen. De werkzaamheden op de T-splitsing duren naar verwachting tot medio juni.

Verkeersmaatregelen

Van maandag 14 mei tot medio juni is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen de Vliegveldweg en de Nieuwe Vliekerweg. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Europalaan en A2. Tijdens de werkzaamheden blijft  de weg wel berijdbaar voor hulpdiensten. Voor fietsers komt er een tijdelijke voorziening, waardoor ze de T-splitsing tijdens deze werkzaamheden wel kunnen gebruiken.

Van maandag 28 mei tot  en met vrijdag 1 juni wordt de Vliegveldweg voor asfalteringswerkzaamheden volledig afgesloten. Er is dan geen verkeer mogelijk tussen de Nieuwe Vliekerweg en de Vliegveldweg. Er komt dan ook een omleiding voor fietsers. Meer informatie volgt.

Heeft u vragen?

Klant Contact Centrum
Telefoon 14 043
E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • vergroten woning (zitkamer), Braamstraat 3 Bunde
 • vervangen voet- en fietsbruggen 20 en 23, Vriendenhofpad 5 Meerssen
 • legaliseren ietsenstalling, glazen terrasoverkapping, bijkeuken en tuinhuis, Veeweg 7 Meerssen
 • legaliseren woning, Raar 41a Meerssen

Geen bezwaar/beroep mogelijk.

Sloopmelding

 • slopen betonvloer, Bunderstraat 76 Meerssen

Geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • verlagen stoep inrit, Papenweg 17 Bunde
 • realiseren aanbouw, Prinses Margrietlaan 8 Bunde

Bezwaar/beroep mogelijk.

Informatie

Klant Contact Centrum
Telefoon: 14 043
E-mail: info@meerssen.nl

---

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • vergroten woning (zitkamer), Braamstraat 3 Bunde
 • vervangen voet- en fietsbruggen 20 en 23, Vriendenhofpad 5 Meerssen
 • legaliseren fietsenstalling, glazen terrasoverkapping, bijkeuken en tuinhuis, Veeweg 7 Meerssen
 • legaliseren woning, Raar 41a Meerssen

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • slopen betonvloer, Bunderstraat 76 Meerssen

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het monteren van zonnepanelen op de zuidgevel, Burgemeester Wilmarstraat 32, 6231 GW Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • verlagen stoep inrit, Papenweg 17 Bunde
 • realiseren aanbouw, Prinses Margrietlaan 8 Bunde

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 9 mei 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen