Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 19 - 8 mei 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 19 - 8 mei 2019

Gepubliceerd op: 07 mei 2019 11:30

Gemeentepagina: week 19
Datum: woensdag 8 mei 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2019 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom. Inloop vanaf 18.45 uur.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en de wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 15 mei 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering 11-04-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2020 en eerste begrotingswijziging Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel GGD ZL: begroting 2020, meerjarenperspectief 2020-2023 en jaarverslag 2018
 • Concept-raadsvoorstel Omnibuzz: jaarrekening 2018, begroting 2019, begroting 2020 & meerjarenperspectief
 • Concept-raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022 en notitie 'Meerssen voor de Jeugd'
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 16 mei 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering 11-04-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel inzake extra financiële middelen tbv de personele knelpunten en nieuw en/of intensivering beleid op basis van het bestuursakkoord
 • Concept-raadsvoorstel inzake het verplaatsen van raadsvergaderingen naar de Proosdij
 • Concept-raadsvoorstel deelname project Via Belgica 2019 e.v.
 • Concept-raadsvoorstel aanbieden door GR BsGW van de Kadernota 2020 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 en ontwerpmeerjarenraming 2020-2024
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
Telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Wie verdient er een Koninklijke Onderscheiding?

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vindt u dat iemand een lintje verdient? U kunt een voordracht indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u wilt voordragen. Omdat een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, moet u dit tijdig doen. Voordrachten voor Lintjesdag 2020 moeten vóór 1 juli 2019 binnen zijn.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
De nadruk ligt op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, moet dit minstens vijf maanden van tevoren gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2020 moeten vóór 1 juli 2019 zijn ingediend.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris van de Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijke erepenning zie www.koninklijkhuis.nl. Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een aanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

---

Donderdag 9 en 16 mei 2019
Inloopspreekuur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vervalt

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is op donderdag 9 mei en donderdag 16 mei 2019 gesloten. Het inloopspreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen vervalt dan. De medewerkers zijn op deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Meer informatie: www.socialezaken-mh.nl

---

Donderdag 23 mei 2019
Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement is het loket Burgerzaken op donderdag 23 mei 2019 de hele dag gesloten.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Schetsontwerp aanpak wateroverlast omgeving Humcoverstraat-Pletsmolen

Binnen het programma Water in Balans hebben Waterschap Limburg, gemeente Meerssen en zes partnerorganisaties de krachten gebundeld om de groeiende wateroverlast tegen te gaan. Om de extreme hoeveelheden neerslag te kunnen bergen, zijn in onze gemeente o.a. extra waterbuffers nodig. Daarvoor zijn diverse locaties aangewezen, waaronder het gebied achter de Humcoverstraat-Pletsmolen. Op deze plek zijn er ook mogelijkheden om water tegen te gaan in de huizen en tuinen en het gebied te vergroenen.

In de afgelopen periode hebben gemeente en waterschap overleg gevoerd met omwonenden over de inrichtingsmogelijkheden van het gebied. Op 23 april presenteerden gemeente en waterschap het schetsontwerp aan de omwonenden van de Pletsmolen.

Schetsontwerp
In het schetsontwerp zijn de eerder aangegeven wensen van de omwonenden verwerkt. Het gepresenteerde plan werd door de ca. 12 aanwezige bewoners met enthousiasme ontvangen. Twee kleine aandachtspunten zijn op deze avond nog ter sprake gebracht.

Reageren
U vindt het schetsontwerp op de website van Waterschap Limburg: metelkaar.waterschaplimburg.nl. U kunt t/m 14 mei via deze website een reactie geven op het schetsontwerp. Hierna verwerkt bureau Brouwers het plan tot een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp en worden de verdere voorbereidingen opgestart.

---

Officiële Bekendmakingen


Verkiezingen Europees Parlement
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag

 1. In het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.
 3. Hij die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
 5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan ook - in plaats van een verzoekschrift in te dienen - na ontvangst van zijn stempas tot en met de dag van de stemming zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
 2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
 3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen in de gemeente waar hij staat ingeschreven.
 4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl
Meer informatie vindt u ook op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Verkiezingen).

---

Verkiezingen Europees Parlement
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijk verzoek

 1. In het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.
 3. Als de kiezer al een stempas heeft ontvangen, dan moet deze bij het verzoekschrift worden gevoegd.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd als aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

B. Mondeling verzoek

 1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook (in plaats van een schriftelijk verzoek te doen) zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12.00 uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

Een kiezer die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl
Meer informatie vindt u ook op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Verkiezingen).

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • realiseren inrit, Burg Dohmenstraat 17, 6231 GR Meerssen (ontvangen 24 april 2019);
 • kappen twee bomen, Europastraat 60, 6235 BW Ulestraten (ontvangen 25 april 2019);
 • bouwen carport, Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde (ontvangen 28 april 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • sloopwerkzaamheden & asbestverwijdering tbv aanbouw op verdieping en vernieuwen dak, De Kling 23 Ulestraten, 6235 BJ (ontvangen 1 april 2019);
 • verwijderen asbest, Oostbroek ongenummerd (kadastraal perceel B 3676) Geulle (ontvangen 17 april 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • renoveren / verhogen dak en realiseren trapgat in de zoldervloer, Pastoor Dominicus Hexstraat 15, 6231 HE Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • realiseren nieuwe loods en aanbouw, Synagogeplantsoen 20, 6231 KJ Meerssen (verzonden 25 april 2019);
 • realiseren tijdelijke uitsparing in de wand ten behoeve van het plaatsen van een dieselopslagtank, IJzerenkuilenweg 25, 6231 AA Meerssen (verzonden 26 april 2019);
 • realiseren aanbouw op de verdieping en vernieuwen dak en kozijnen, De Kling 23, 6235 BJ Ulestraten (verzonden 29 april 2019);
 • wijzigen voorgevel, Vonderstraat 9, 6241 NJ Bunde (verzonden 30 april 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

-----------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 8 mei 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen