Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017

Gepubliceerd op: 09 mei 2017 10:15

Weeknummer: 19
Datum: woensdag 10 mei 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid

We willen allemaal graag wonen in een omgeving die veilig is, en er netjes en verzorgd uitziet. Om de schaarse ruimte die we hebben nu én in de toekomst optimaal te benutten, hebben landelijke, provinciale en lokale overheden regels opgesteld en afspraken gemaakt. Deze liggen vast in lokale bestemmingsplannen. Hierin ligt vast of er gebouwd mag worden, wat de omvang van die bebouwing is, en waarvoor een gebouw of perceel gebruikt mag worden.

Het tijdelijke coulancebeleid
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het tijdelijke coulancebeleid werd duidelijk dat op een aantal locaties in onze gemeente de regels zijn overtreden, maar dat de gemeente hiertegen nog niet handhavend had opgetreden. Dit zijn bijvoorbeeld gevallen die niet voldoen aan het geldende bestemmingsplan en/of waarin sprake is van bouwactiviteiten waarvoor niet vooraf een vergunning is gevraagd.  Op 29 januari 2015 stelde de gemeenteraad het plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen - Meer ruimte voor coulance' vast om deze gevallen zoveel mogelijk op te lossen.

Het doel van dit coulancebeleid  is om samen met betrokkenen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Het uitgangspunt hierbij was dat we de ontstane situatie waar mogelijk legaliseren door bijvoorbeeld alsnog de noodzakelijke vergunning te verlenen. Hiervoor wordt tijdelijk een versoepelde regeling toepast bij de beoordeling om alsnog de noodzakelijke vergunning te verlenen of de situatie door middel  van een herziening van het bestemmingsplan op te lossen. Er gelden dus tijdelijk ruimere mogelijkheden voor legalisatie.

Beëindiging van het coulancebeleid
Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten deze projectmatige aanpak en de tijdelijke versoepeling van gemeentelijke regelgeving te beëindigen. Dit omdat voor alle bij de start van het coulancebeleid bekende gevallen een oplossing is gevonden in de vorm van legalisatie of - wanneer dat niet mogelijk was - door handhavend optreden.

Het is goed denkbaar dat er nog meer situaties zijn in onze gemeente die nu illegaal zijn, maar mogelijk wel in aanmerking komen voor de versoepelde behandeling op grond van het coulancebeleid. Daarom hanteren we een zogenaamde inkeerregeling ter afronding van het coulancebeleid. Dit betekent dat eenieder die weet of vermoedt dat op zijn of haar perceel sprake is van een illegale situatie, zich vrijwillig kan aanmelden om gebruik te maken van het tijdelijke coulancebeleid.

Voordat het 'coulancebeleid' definitief wordt beëindigd, bieden wij daarom iedereen nog tot 3 augustus 2017 de gelegenheid om hun eigen - voor ons nu nog onbekende situaties - te melden, die in aanmerking zouden kunnen komen voor legalisatie op grond van het coulancebeleid. Wij zullen dan onderzoeken of er sprake is van een situatie die strijdig is met bijvoorbeeld het bestemmingsplan en of dit op basis van het coulancebeleid alsnog gelegaliseerd kan worden. Is legalisatie mogelijk, dan zult u alsnog vergunning moeten aanvragen, eventueel in combinatie met het indienen van een verzoek om het bestemmingsplan aan te passen. Blijkt legalisatie niet mogelijk, dan zal de strijdige situatie moeten worden beëindigd.

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te kunnen komen voor legalisatie op basis van het coulancebeleid moet uw situatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De situatie is ontstaan vóór de peildatum van het coulancebeleid. Voor woningtoevoegingen (bijvoorbeeld woningsplitsing) is dat 4 oktober 2012. Voor alle andere situaties is dat 9 februari 2010.
 • Er is géén sprake van een handhavingsverzoek of – als dat wel het geval is – uit een belangenafweging blijkt dat toch legalisatie kan plaatsvinden.
 • Er zijn géén dringende redenen om handhavend op te treden, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, milieunormen of overige belemmeringen.
 • Er is géén sprake van een welstandsexces of een exces ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.
 • U werkt mee aan het maken van de noodzakelijke afspraken over het te doorlopen legalisatietraject.

Nadat u zich heeft gemeld bekijken we de situatie samen met u ter plekke en bespreken we deze. Vervolgens beoordelen we of legalisatie inderdaad mogelijk is. Nadat duidelijk is of legalisatie mogelijk is zullen wij u informeren over de stappen die u moet nemen om voor legalisatie in aanmerking te komen, dan wel hoe de strijdige situatie moet worden beëindigd. Wij zullen u dan ook informeren over wat u van ons kunt verwachten. Aan het legaliseren zijn ook kosten verbonden (o.a. leges aanvraag vergunning en aanpassing bestemmingsplan).

Iets veranderen? Neem altijd eerst contact op met de gemeente
Wilt u iets aan uw omgeving veranderen, zoals een verbouwing aan uw huis, het aanleggen van een paardrijbak, of de bouw van een schuur? Neem altijd eerst contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum. Het KCC helpt u graag op weg naar de juiste informatie.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de inkeerregeling en de legalisatiemogelijkheden die er voor u zijn op basis van het coulancebeleid, maak dan een afspraak met de afdeling Ruimte (via het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043). U kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u vanaf komende week kunt vinden op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (menuoptie Regelen & Aanvragen -> Diensten & Producten). Een papieren exemplaar van dit formulier kunt u ook krijgen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. De medewerkers van het KCC kunnen u het formulier op verzoek ook per post toesturen (tel. 14 403).

---

Logo Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
Zaterdag 10 juni 2017
Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen

Op zaterdag 10 juni 2017 gaan in Meerssen de poorten van het gemeentehuis open voor (aspirant) vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers. Ontdek de vele facetten van het vrijwilligerswerk van nu en de toekomst en ervaar het samenwerken aan toekomstbestendige en krachtige vrijwilligers(organisaties) in Meerssen. Tijdens deze dag staan vier begrippen centraal: ontmoeting, verbinding, inspiratie en waardering!

Programma
We verwelkomen u graag vanaf 11.30 uur op het sfeervolle binnenplein en in het bestuurscentrum van Meerssen. Joost van Alkemade van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zal hier een inspirerende inleiding verzorgen. Daarna kunt u tot 18 uur alle facetten van het vrijwilligerswerk ontdekken.

Ontmoet en maak verbinding met een collega-vrijwilligers/mantelzorgers, laat u informeren op de informatiemarkt, neem deel aan een interessante speeddate over bijvoorbeeld toekomstig vrijwilligerswerk, vrijwilligers/mantelzorgers ondersteuning, financiën en fondsen, gezonde drankjes, de vrijwilligersverzekering en (evenementen) vergunningen.  En laat u tussen 14.00 en 16.00 uur inspireren tijdens uiteenlopende workshops!

Na een drankje en een hapje van de barbecue als uiting van waardering voor het vrijwilligerswerk sluiten we omstreeks 18.00 uur de dag gezamenlijk af.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn op zaterdag 10 juni? U kunt zich aanmelden via communicatie@meerssen.nl

Vrijwilligersprijzen
Tijdens de Samen-Doen! Vrijwilligersdag reiken we ook vrijwilligersprijzen uit voor dé vrijwilligersorganisatie (1), dé vrijwilliger (2) en dé jeugdige vrijwilliger (3) van Meerssen 2017.

Kent u iemand of een vereniging die een van deze prijzen verdient?
Meld deze dan uiterlijk 19 mei aan via communicatie@meerssen.nl. Geef in uw e-mail aan:

 • de naam en contactgegevens van de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie die deze prijs volgens u verdient;
 • voor welke prijs u diegene wilt aanmelden (1, 2 of 3);
 • Waarom deze persoon of organisatie volgens u de prijs verdient (goede onderbouwing);
 • De contactgegevens van degene die we kunnen benaderen als de prijs op uw aanmelding is gevallen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.meerssen.nl (Zorg & Welzijn -> Samen-Doen! Vrijwilligersdag). Hier vindt u ook een overzicht van de workshops die plaatsvinden tijdens de vrijwilligersdag. Of bezoek de facebookpagina Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen. U kunt ook contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 043 of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl

---

Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei

In verband met Hemelvaart en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting spoorwegovergang Herkenberg Meerssen

Strukton voert in de nacht van woensdag 17 mei op donderdag 18 mei en de nacht van donderdag 18 mei op vrijdag 19 mei 2017 werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Herkenberg in Meersen. Als gevolg van de werkzaamheden is de overweg van 0.30-05.30 uur (of zoveel langer als noodzakelijk) afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Informatie
Bel of mail met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg

Afgelopen week zijn de werkzaamheden voor het realiseren van de fietsoversteek bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven afgerond. De Maastrichterlaan en Meerssenhoven zijn weer open.  Op maandag 8 mei zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de realisatie van de nieuwe rotonde de kruising Fregatweg / Meerssenhovenweg. Ook het asfalt van de Fregatweg en Meerssenhovenweg worden vervangen. Tot en met 21 mei is er een halve wegafsluiting op de Fregatweg met een tijdelijke verkeerregelinstallatie. De Meerssenhovenweg blijft nog afgesloten voor een bepaalde tijd. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Voor fietsers is een tijdelijke voorziening gecreëerd, zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de fietspaden.

Informatie
Bel of mail met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Asfalteren fietspad Raar

Van 16 t/m 19 mei vinden werkzaamheden plaats aan het asfalt van het fietspad in Raar. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.  Op donderdag 18 en vrijdag 19 mei zijn de percelen met een even huisnummer niet bereikbaar voor motorvoertuigen. We raden bewoners aan hun auto zoveel mogelijk elders te parkeren. Huisvuil kan wel gewoon op de voor u bekende locatie worden geplaatst. Wij zorgen ervoor dat dit wordt opgehaald.

Let op
Gedurende de werkzaamheden vragen we uw aandacht voor de veiligheid. Let op kleine kinderen in de buurt van machines en vrachtauto's. Denk aan uw huisdieren, want het asfalt kan zeer warm zijn en plakt. De afzettingen graag laten staan, ook in verband met andere weggebruikers. Gedurende de werkzaamheden zullen verkeersregelaar het verkeer leiden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Jan van Thoor, tel. 06-53219582. Contactpersoon namens de gemeente is de heer Sjoerd Kuijpers, tel. 06-51387806.

---

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2018

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
Thans ligt de nadruk op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
4. Ridder van de 4e graad: Officier
5. Ridder van de 5e graad: Ridder
6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2018 kunnen tot en met 1 juli 2017 worden ingediend. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor jongeren en vrouwen.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris van de Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijke erepenning zie https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/koninklijke-erepenning

Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een aanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Beëindiging Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor Coulance'

Betreft: op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten de projectmatige inhaal- en verbeterslag handhaving op basis van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance' te laten eindigen op 3 augustus 2017. Tot 3 augustus geldt een inkeerregeling. Meer informatie over deze inkeerregeling treft u elders op deze gemeentepagina aan.
Waar ter inzage: deze regeling wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 10 mei 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen en beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar kunt u op afspraak inzien.
Opmerking: Het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail info@meerssen.nl

---

Ontwerp-verkeersbesluit verkeersmaatregelen omgeving Kindcentrum Meerssen

Betreft: het treffen van diverse verkeersmaatregelen ter regulering verkeer naar en van Kindcentrum Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder meer het realiseren van voetgangersoversteekplaatsen,  het realiseren van een fietsstraat, het plaatsen van verplichte rijrichting verkeersborden voor ander verkeer dan fietsverkeer, het instellen van parkeerregime op centrale parkeerplaats, het instellen van vergunningparkeren voor Charles Eijckstraat 55 t/m 63 (oneven).
Inzage en zienswijzentermijn: van 18-05-2017 t/m 28-06- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen:  eenieder , schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het herbouwen van een bestaande stal en het legaliseren van twee stallen, Vliek 25, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 29 april 2017);
 • het legaliseren van appartementen, Hulserstraat 35 A t/m D, 6243 BK Geulle (ontvangen 1 mei 2017);
 • het aanleggen van een duiker en put t.b.v. de watermolen, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (ontvangen 2 mei 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Pastoor Dominicus Hexstraat 153, 6231 HE Meerssen (ontvangen 1 mei 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
De toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het verhuren en brandveilig gebruiken van de woning als vakantiewoning, Stationsplein 3, 6231 CN Meerssen.
 • het verbouwen van de schuur tot drie vakantiewoningen en bouwen van een serre bij de woning, Boschweg 1, 6241 EL Bunde.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 11-05-2017 t/m 21-06-2017
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van een bestaande aanbouw (legalisatie) en het plaatsen van twee dakkapellen (vergunningsvrij), Geuldalweg 6, 6231 CD Meerssen;
 • het wijzigen van de dak, Vliegenstraat 68, 6241 CJ Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning (levensloopbestendig en energiezuinig), Korte Raarberg 25, 6231 KP Meerssen (verzonden 4 mei 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 10 mei 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen