Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 18 - 5 mei 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 18 - 5 mei 2021

Gepubliceerd op: 04 mei 2021 11:35

Gemeentepagina: week 18
Datum: woensdag 5 mei 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Lintjesregen
Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2022

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt? U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat het tijdrovende procedure is, moet dit tijdig gebeuren. Aanvragen voor Lintjesdag 2022 kunt u indienen t/m 1 juli 2021.

Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
De nadruk ligt op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd onbaatzuchtig ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau.

De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
4. Ridder van de 4e graad: Officier
5. Ridder van de 5e graad: Ridder
6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat het tijdrovende procedure is, moet dit echt tijdig gebeuren. Aanvragen voor Lintjesdag 2022 kunt u indienen t/m 1 juli 2021.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris der Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning
Informatie over de richtlijnen en procedures voor het aanvragen van een Koninklijke Erepenning vindt u op www.koninklijkhuis.nl. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag, dus u moet uw aanvraag tijdig indienen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

---

Bestuurscentrum gesloten

Bevrijdingsdag
In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op woensdag 5 mei 2021.

Hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021.

Burgerlijke Stand
Ook de Burgerlijke Stand is gesloten op 5, 13 en 14 mei.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

---

Rectificatie Lintjesregen Gemeente Meerssen

In het bericht over de Lintjesregen in de gemeente Meerssen stond per abuis een verkeerd jaartal vermeld bij de heer Frans Slangen uit Rothem. Hij is niet sinds 1980, maar sinds 1960 betrokken bij Rothem's Harmonie.

Een fotoverslag van Lintjesdag vindt u op www.meerssen.nl (Nieuws)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het plaatsen van een dakkapel, Vonderstraat 9, 6241 NJ Bunde (ontvangen 21 april 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het realiseren van een dakkapel, Hemelboomlaan 1a en 1b, 6241 AS Bunde (ontvangen 15 april 2021);
  • het saneren van asbest in dakbeschot, De Sauveurstraat 7, 6235 BA Ulestraten (ontvangen 21 april 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van een keerwand, Eijckerveld 29, 6235 BZ Ulestraten (verzonden 26 april 2021);
  • het verbouwen van de panden, Bunderstraat 17 en 19, 6231 EH Meerssen (verzonden 30 april 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verordeningen Stimuleringsregeling Winkelgebieden Meerssen 2021

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 15 april 2021 de Verordening Stimuleringsregeling Winkelgebieden Meerssen 2021 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2021
Waar ter inzage: deze verordening wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 5 mei 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Beleidsnota Verkopen van groen- en reststroken

Betreft: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 13 april 2021 de Beleidsnota Verkopen van groen- en restroken vastgesteld.
In werking: met ingang van 5 mei 2021.
Waar ter inzage: deze beleidsnota wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 5 mei 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 5 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen