Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016

Gepubliceerd op: 03 mei 2016 12:20

Weeknummer: 18
Datum: woensdag 4 mei 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

UITNODIGING

Inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden werkt Maastricht Bereikbaar samen met o.a. de gemeente Meersen en Beek aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fiets-infrastructuur noodzakelijk. Om die reden gaan we de snelfietsroute Sittard-Maastricht aanleggen. In de eerste fase (2016/2017) realiseren we het fietstraject in de gemeente Beek en Meerssen. De voorbereidingen zijn al bezig. De uitvoering vindt plaats in 2017.

Snelfietsroute door Meerssen en Beek
In de gemeenten Meerssen loopt de snelfietsroute vanaf het fietspad Maastrichterweg, over de rotonde Bunderstraat via de Vliegveldweg (oostzijde A2) richting Vliegveldweg Beek, langs de luchthaven en de bebouwde kom van Beek. Op deze route willen we het volgende aanpassen:

 • We maken de rotonde Bunderstraat fietsvriendelijk.
 • We sluiten de Vliegveldweg ter hoogte van de afslag Bunderstraat af voor gemotoriseerd verkeer.
 • We richten de Vliegveldweg tussen de Bunderstraat en de bebouwde komgrens (bij drempel) in als fietsstraat.
 • We richten de Vliegveldweg vanaf genoemde komgrens tot de Nieuwe Vliekerweg in als fietspad (afsluiting voor gemotoriseerd verkeer).
 • We realiseren op de fietsstraat/fietspad voorzieningen zodat hulpdiensten dit weggedeelte toch kunnen gebruiken.
 • We realiseren op het fietspad voorzieningen, zodat landbouwverkeer tussen de Nieuwe Vliekerweg de Tunnelweg kan rijden.
 • Ter hoogte van de Europalaan in Beek realiseren we een fietsbrug.
 • Ter hoogte van de Maastrichterlaan in Beek realiseren we een tweezijdig fietspad.
 • Ter hoogte van de bebouwde komgrens Beek realiseren we een fietsvriendelijke oversteek over de Maastrichterlaan.

Uitnodiging inloopavond
Op dinsdag 10 mei 2016 vindt van 19.30-21.00 uur een inloopavond plaats in café Bergrust (Vliegveldweg 21 in Ulestraten). Wilt u meer weten over de werkzaamheden of heeft u vragen, loop dan binnen. Er is alle gelegenheid vragen te stellen en suggesties/informatie te delen. U kunt tevens de tekeningen en visualisaties bekijken van onder andere de fietsbrug en de rotonde Bunderstraat. Medewerkers van de gemeente Meerssen en Maastricht Bereikbaar zijn aanwezig om u te informeren, uw vragen te beantwoorden en naar uw ideeën te luisteren. U bent van harte welkom!

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei

Op woensdag 11 mei en donderdag 12 mei 2016 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. In verband met een presentatie begint de raadsadviesvergadering van woensdag 11 mei 2016 een uurtje vroeger dan normaal, namelijk om 18.00 uur. De raadsadviesvergadering van donderdag 12 mei 2016 start op het reguliere tijdstip van 19.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50 Meerssen). U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding van de raadsvergadering van 25 mei 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 mei 2016

 • Presentatie Jeugdbeleid
 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 23 maart 2016
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgernet Limburg
 • Raadsvoorstel Jaardocument 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgernet Limburg
 • Raadsvoorstel Advies lokale publieke media-instelling
 • Raadsvoorstel Jaarverslag Leerplicht en RMC 2014-2015, begroting 2016 en jaarrekening 2014
 • Raadsvoorstel Beleid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v
 • Raadsvoorstel Begroting 2017 en jaarverslag 2015 GGD ZL
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 12 mei 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 24 maart 2016
 • Spreekrecht (op  aanmelding)
 • Raadsvoorstel Kadernota 2017, ontwerpbegroting 2017 en ontwerpmeerjarenraming 2017-2021 BsGW
 • Raadsvoorstel Vaststelling exploitatie/verhaalsovereenkomst en bestemmingsplan nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle
 • Raadsvoorstel Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 • Raadsvoorstel Energieprojecten Ondersteuningsprogramma energie (Energieloket en Dubbel Duurzaam)
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Nieuwsbrief

Actueel nieuws van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox?

Op de beginpagina van www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief

---

Asfaltdeklaag voor de Ambyerweg Rothem

Eind 2015 is het riool in de Ambyerweg vernieuwd en het voet- en fietspad opnieuw ingericht. Vlak voor de kerstvakantie zijn de eerste asfaltlagen aangebracht, maar nog niet laatste definitieve deklaag. Daarvoor was eerst beter weer nodig. Op vrijdag 13 mei aanstaande brengen we de definitieve asfaltdeklaag aan.

Afgesloten voor (auto)verkeer
Op vrijdag 13 mei is de Ambyerweg van 06.00 tot 17.00 uur tussen rotonde de Witte Hoek en de T-splitsing bij de Nieuwe Limmelderweg afgesloten voor autoverkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Limmelderweg, Hoekerweg en Mariënwaard. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gewoon door. Verkeersregelaars staan klaar om ervoor te zorgen dat voetgangers en (brom)fietsers op het voet- en fietspad blijven.

Parkeren
Gedurende het asfalteren zijn woningen niet per auto bereikbaar. Parkeren kan in de directe omgeving. Aanwonenden worden verzocht hun auto op vrijdag 13 mei vóór 06.45 uur in de ochtend elders te parkeren.

Bereikbaarheid bedrijven
Winkels en bedrijven in de omgeving zijn bereikbaar via omleidingen. Autobedrijf Ploemen en tankstation AVIA zijn tijdens het asfalteren bereikbaar via de in- en uitrit aan de weg Kruisdonk (aan de zijkant van garage).

Vooruitblik naar fase twee
In de loop van het jaar gaat ook rotonde de Witte Hoek nog op de schop. Dan wordt deze aangepast voor de voorrang van fietsers. Tevens laat de gemeente Meerssen in 2016 een bergbezinkbassin maken. Dat is een grote betonnen bak, die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het bustransferium bij de rotonde Witte Hoek. De bak wordt gekoppeld aan het vernieuwde rioolstelsel. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige water komt dan in de bak terecht, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Zo wordt wateroverlast op straat voorkomen.

Vragen, meldingen en klachten
Heeft u vragen, meldingen of klachten? Spreek de uitvoerder aan of bel telefoon 043–3507150. Mailen kan ook: op www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u een invulformulier.

---

Bestuurscentrum gesloten op 5, 6 en 16 mei

Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag
In verband met Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016.

Pinksteren
In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum gesloten op maandag 16 mei 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn gesloten op Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2016 en tweede Pinksterdag 16 mei 2016.

---

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen Lintjesdag 2017

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
Thans ligt de nadruk op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
4. Ridder van de 4e graad: Officier
5. Ridder van de 5e graad: Ridder
6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2017 kunnen tot en met 1 juli 2016 worden ingediend.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris van de Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Predicaat
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijk predicaten zie www.koninklijkhuis.nl/monarchie/onderscheidingen. Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een predicaataanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3661616 of 3661607.

---

Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem is het loket Burgerzaken op maandag 30 mei 2016 gesloten. Het is deze dag niet mogelijk producten van het loket Burgerzaken (bijv. paspoorten, id-kaarten, uittreksels) aan te vragen en af te halen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Oproep MARKTPARTIJEN voor ontzorgingsarrangement

Betreft: het ontzorgingsarrangement is een provinciaal initiatief, waarbij woningcorporaties particulieren die hun woning willen verhuren aan statushouders een ontzorgingsarrangement aanbieden. Het gaat dan om de verhuur van particuliere woningen die al langer leegstaan. Een statushouder is een asielgerechtigde die een verblijfvergunning heeft en wordt toegewezen aan een gemeente. Een gemeente moet jaarlijks een bepaald aantal statushouders huisvesten. Voor 2016 zijn dit in Meerssen 58 personen.

Voornemen:ook de gemeente Meerssen is voornemens in samenwerking met de lokale woningcorporaties voor particuliere huiseigenaren een ontzorgingsarrangement beschikbaar te stellen. Hiermee wordt de particuliere eigenaar 'ontzorgd' wat betreft de verhuur en het beheer van de leegstaande particuliere woning. Particuliere huiseigenaren ontvangen dan een beheervergoeding van € 650 per woning per jaar om hen te ontzorgen bij de verhuur (huurprijs passend bij het budget van een statushouder) van hun woning voor onbepaalde tijd aan statushouders. Voor deze beheervergoeding moet de woningcorporatie dan de hieronder genoemde werkzaamheden uitvoeren. De gemeente acht de opdracht noodzakelijk voor de huisvesting van statushouders, omdat voldoende sociale huurwoningen op dit moment niet beschikbaar zijn.

Doel van deze bekendmaking: woningcorporaties mogen deze beheerdiensten alleen leveren als er geen interesse is van marktpartijen. Een markttoets door de gemeente - in de vorm van een zogenaamde tender - moet dit uitwijzen. Deze kennisgeving vindt plaats om vast te stellen of er een marktpartij bereid is om voor een beheervergoeding van maximaal € 650,- per woning per jaarde volgende werkzaamheden te verrichten:

 • Het verrichten van alle administratieve werkzaamheden verband houdende met en/of voortvloeiende uit verhuur door verhuurder met inbegrip van:
  - de huuradministratie, huurincasso en alle daarmee verband houdende werkzaamheden;
  - werkzaamheden verband houdende met en/of voortvloeiende uit de door de beheerder of door derden verrichte werkzaamheden op het gebied van het onderhoud;
  - de financiële toetsing van potentiële huurders;
  - het opstellen en afsluiten van een huurovereenkomst tussen verhuurder en een nieuwe huurder;
  - de uitvoering van de huurovereenkomst;
  - de afgifte van sleutels;
  - het registreren en inventariseren van onderhoudsverzoeken van de huurders, en klachten van huurders respectievelijk de omwonenden;
  - de werkzaamheden, verband houdende met de beëindiging van huurovereenkomsten, zoals opname van het gehuurde, de financiële afrekening met de gewezen huurder, de in ontvangstneming van de sleutels.
 • Het beheren en - voor rekening van de verhuurder - onderhouden van het object.
 • Het bijhouden van een geordend archief en postverwerkingssysteem ten behoeve van het beheer en onderhoud.
 • Het voor rekening van verhuurder onderhouden en in stand houden van het object en verrichten of laten verrichten van alle noodzakelijke werkzaamheden, voor zover deze niet voor rekening van de huurder komen, conform het besluit kleine herstellingen zoals omschreven in artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Het ophalen van de huurpenningen voor verhuurder (inspanningsverplichting).
 • Het zorgen voor alle werkzaamheden die verband houden met een goed woon- en leefklimaat in de tijdelijke woonvoorzieningen, zijnde het sociale beheer. Deze werkzaamheden bestaat in ieder geval uit:
  - het toezicht op orde en netheid in het object;
  - het bemiddelen bij overlastsituaties en conflicten;
  - het toezicht op de leefbaarheid in en om het object.
 • Het per kwartaal verstekkenvan een overzicht met daarin de huurinkomsten, uitgaven t.b.v. onderhoud en eventuele huurachterstand. Het overzicht heeft betrekking op de maanden voorafgaand.

Overige voorwaarden aan de opdrachtnemer:

 • Aantoonbare langdurige ervaring met verhuur van woningen.
 • Garantie van opdrachtnemer dat bij de verkoop van de woning, aan de huurder een reguliere woning wordt aangeboden in de gemeente/regio.

Inzage en zienswijzetermijn: van 04-05-2016 t/m 17-05-2016.
Waar ter inzage:op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: (belanghebbende marktpartijen), schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum, 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van het wijzigen van het gebruik (vakantiewoning tot woning), Aan de Maas 12d, 6243 NA Geulle (ontvangen 22 april 2016);
 • het legaliseren van diverse wooneenheden, Klinkenberg 152, 6231 BG Meerssen (ontvangen 22 april 2016);
 • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het huis, Acacialaan 3, 6241 AT Bunde (ontvangen 24 april 2016);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Emmaweg 16, 6231 BM Meerssen (ontvangen 25 april 2016);
 • het realiseren van een erfafscheiding, Sint Josephstraat 50, 6231 EE Meerssen (ontvangen 27 april 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Heirweg 12, 6243 AD Geulle (ontvangen 20 april 2016). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een afrastering, Papenweg 87, 6241 BS Bunde (verzonden 26 april 2016);
 • het kappen van twee bomen, Op de Beukel 1, 6231 RG Meerssen;
 • het plaatsen van een erfafscheiding bij een bedrijfspand, Zuster Paladiaplantsoen 28, 6231 CH Meerssen (verzonden 29 april 2016);
 • het legaliseren van opslagruimten en het slopen van de garage box, Prinses Ireneweg 4, 6241 GE Bunde (verzonden 29 april 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 4 mei 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina