Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017

Gepubliceerd op: 02 mei 2017 14:55

Weeknummer: 18
Datum: woensdag 3 mei 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op donderdag 4 mei 2017  worden de oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het Bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het Bestuurscentrum vindt in de Basiliek een Herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur zal men zich naar het binnenplein van het Bestuurscentrum begeven.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Rothem's Harmonie)
 • Toespraak door de Burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Rothem's Harmonie)
 • Stille Tocht

Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en Wethouders, Raadsleden, Schutterij, Scouting, en besturen van Harmonieën en Fanfares zullen hier aan deelnemen.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het College van Burgemeester en Wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Gäöls mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Remigius
 • Afsluiting

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. U wordt vriendelijk verzocht de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00 - 21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en andere oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen uit die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland om tijdens de Dodenherdenking op donderdag 4 mei 2017 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Indien u voornemens bent aan deze uitnodiging gevolg te geven, vragen wij u vriendelijk dit telefonisch door te geven aan het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607, zodat er tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen gereserveerd kunnen worden. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

---

Bestuurscentrum gesloten op vrijdag 5 mei

In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 5 mei 2017. Ook bureau Burgerlijke Stand is gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde

De gemeente Meerssen start op maandag 8 mei met het aanpassen van de rijloper op de parkeerplaats bij treinstation Bunde (OV Bunde). De gemeente ontving meldingen over modder op de parkeerplaats. Naar aanleiding hiervan is opdracht verstrekt de rijloper aan te passen. Op het gedeelte waar de auto's rijden, wordt de grond (in de kunststof rasters) vervangen door basaltsplit.  Daarnaast worden enkele verzakkingen hersteld. De gedeelten met gras (parkeerstroken) worden extra bemest. Als gevolg van de werkzaamheden is de parkeerplaats van 8 t/m 24 mei afgesloten. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2018

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
Thans ligt de nadruk op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
4. Ridder van de 4e graad: Officier
5. Ridder van de 5e graad: Ridder
6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2018 kunnen tot en met 1 juli 2017 worden ingediend. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor jongeren en vrouwen.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris der Koningin. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijke erepenning zie https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/koninklijke-erepenning.

Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een aanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning, Moorveldsberg 63, 6243 AX Geulle (ontvangen 20 april 2017);
 • het realiseren van grondkerende muren, Pastoor Martinus Sterckenstraat 7, 6231 JE Meerssen (ontvangen 21 april 2017);
 • het wijzigen van de inrit, Stationstraat 43, 6231 CK Meerssen (ontvangen 20 april 2017);
 • het plaatsen van een afscheidingswand aan voorkant gemeenschapshuis (legalisatie), Dorpstraat 1, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 20 april 2017);
 • het realiseren van een carport met bovenverdieping, Klinkenberg 4, 6231 BD Meerssen (ontvangen 24 april 2017);
 • het oprichten van 6 woningen, Eijckerveld kavels W 10 t/m W 15 te Ulestraten (ontvangen 21 april 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van oude aanbouwen en carport, Moorveldsberg 63, 6243 AX Geulle (ontvangen 20 april 2017);
 • het verwijderen van asbest van het dak van de schuur, Burchtstraat 26, 6241 CR Bunde (ontvangen 18 april 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van het magazijn, Gasthuisstraat 7, 6231 JV Meerssen (verzonden 26 april 2017);
 • het bouwen van een muur (erfafscheiding), Sint Josephstraat 50, 6231 EE Meerssen (verzonden 26 april 2017);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het vergroten van de woning, Iepenlaan 52, 6241 AG Bunde;
 • het uitbreiden van de woning, Prins Bernhardlaan 12, 6241 EM Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • Het plaatsen van een afrastering, Molenweg 5/7, 6231 BL Meerssen (ingetrokken 20 april 2017).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving grondexploitatieovereenkomsten

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015, een overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van het perceel Humcoven 15, Ulestraten, inzake de legalisatie van een asbestverwijderingsbedrijf, een woning en diverse bouwwerken.
Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomst ligt met ingang van donderdag 4 mei 2017 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043)
Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043, email info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 3 mei 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen