Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 18 - 29 april 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 18 - 29 april 2020

Gepubliceerd op: 28 april 2020 09:45

Gemeentepagina: week 18
Datum: 
woensdag 29 april 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie i.v.m. het Coronavirus

De landelijke maatregelen zijn verlengd tot en met 19 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Zo openen de scholen in het basisonderwijs en de dag- en gastouderopvang op 11 mei hun deuren (in aangepaste vorm). Meer informatie hierover: zie www.rijksoverheid.nl of op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Of volg de landelijke (en regionale/lokale) media.

ALLEEN OP AFSPRAAK! GEEN VRIJE INLOOP

U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

SOCIAAL DOMEIN

Het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 uur. Telefoon: 14 043. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Heeft u vragen over de (nood)opvang voor 0-12 jarigen?
Bel met het Sociaal Team via tel. 14 043. Of via e-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

ONDERNEMERS

Informatie over de economische maatregelen van het kabinet voor ondernemers vindt u via:

GELDZORGEN?

Vindt u het moeilijk om elke maand rond te komen? Slaapt u slecht van geldzorgen? Heel veel mensen in Nederland hebben zorgen om hun financiën of schulden, zeker in deze moeilijke tijd. Ondanks dat er verschillende (nieuwe) regelingen zijn voor inkomensondersteuning, kunnen er toch schulden ontstaan. Wacht niet te lang en vraag om hulp! De medewerkers van Kredietbank Limburg kunnen u helpen. U kunt Kredietbank Limburg op werkdagen tussen 9.00-16.00 uur bereiken via telefoon 088-1019999.

RIJBEWIJZEN TIJDELIJK LANGER GELDIG

Door de Coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft de minister besloten dat alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Mensen die voldoen aan de voorwaarden kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel. De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben dat vijf of tien jaar geldig is. Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

MEER INFORMATIE

 • Website Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl
 • Callcenter Veiligheidsregio Zuid-Limburg: telefoon 0251-260960.
 • Landelijke informatienummer: tel. 0800-1351
 • Informatie over maatregelen binnen de gemeente Meerssen: www.meerssen.nl/coronavirus
  Vindt u op onze Coronapagina niet het antwoord op uw vraag? Stuur een mailtje naar: corona@meerssen.nl. Of bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---

Agenda digitale Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 6 mei en donderdag 7 mei 2020 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur en zijn via de website van de gemeente Meerssen live te volgen (via het raadsinformatiesysteem).

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 6 mei 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 04-03-2020 en 05-03-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Concept-raadsvoorstel Omnibuzz jaarverslag 2019, Begroting 2020-1, Begroting 2021&meerjarenperspectief 2022-2024 en uitganspuntennotitie 2020-1 en 2021
 • Concept-raadsvoorstel Regiovisie "Geweld hoort nergens thuis"
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Wegsleepverordening Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel Aanpassen en uitbreiden openbare verlichting parkeerplaats Heiveld
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 7 mei 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 04-03-2020 en 05-03-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-Raadsvoorstel Kadernota 2021, ontwerpbegroting 2021 en ontwerpmeerjarenraming 2021-2025 van de GR BsGW
 • Concept-raadsvoorstel Organisatorische en personele knelpunten 2020
 • Concept-raadsvoorstel Initiatiefvoorstel Herdenkingsbos Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en jaarrekening 2019 RUD
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Dodenherdenking live op televisie via Meer Vandaag

In verband met de coronamaatregelen ziet de Dodenherdenking 2020 er anders uit. We hadden het ons anders voorgesteld in het jaar van 75 jaar Bevrijding. Maar het kan helaas niet anders. Tijdens een aangepaste ceremonie vanaf de Vredeskapel herdenken wij de gevallenen die vochten voor ons vaderland en onze vrijheid. Meer Vandaag zendt de herdenking vanaf 19.35 uur live uit op televisie en via de livestream.

Programma herdenking:

 • 19.35 uur Aanvang uitzending op Meer Vandaag
 • Nederlandse driekleur halfstok bij Vredeskapel (conform landelijk vlagprotocol)
 • 19.45 uur Toespraak door burgemeester Clermonts-Aretz
 • Namen van alle gevallenen, voorgelezen door mevrouw Wijns
 • Signaal Taptoe door trompettist Max Meijer van Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten
 • Kranslegging door de burgemeester Clermonts-Aretz en pastoor Van Meijgaarden
 • 20.00 uur Twee minuten stilte
 • 20.02 uur Wilhelmus door Pascal Pittie en Daphne Ramakers
 • Afsluitend gedicht door burgemeester Clermonts-Aretz

In verband met de Coronacrisis is geen publiek toegestaan!

Meer Vandaag is te ontvangen via uw TV op Ziggo kanaal 47, en op KPN kanaal 1337.
Voor meer frequenties kunt u de website checken: www.meervandaag.nl/frequenties/

---

Bestuurscentrum gesloten op 5 mei

In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op dinsdag 5 mei. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Hulp van mantelzorgers gewenst!

Enkele studenten van de opleiding Ergotherapie (Zuyd Hogeschool) doen in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Meerssen en de gemeente Meerssen onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers, die zorgen voor iemand met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden daarvan. Hiervoor zoeken zij mantelzorgers vanaf 18 jaar die in de gemeente Meerssen wonen en zorgen voor iemand met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Meedoen?
De vragenlijst kan online worden ingevuld via de volgende link: https://response.questback.com/zuyd_verpleegkunde/behoeftenonderzoekmantelzorgers

Wanneer u liever de vragenlijst schriftelijk invult kan dit ook door het sturen van een mail naar behoeftenonderzoekmantelzorgers-zuyd@hotmail.com, waarin u toestemming geeft aan de betrokken studenten om de enquête naar uw adres en postcode te verzenden. De vragenlijst kan tot en met zondag 10 mei 2020 worden ingevuld.

Presentje!
Onder alle ingevulde vragenlijsten wordt er een tegoedbon van €50,- euro verloot. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, vragen wij u in de vragenlijst uw e-mailadres in te vullen.

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via behoeftenonderzoekmantelzorgers-zuyd@hotmail.com.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het plaatsen van een bovengrondse propaantank t.b.v. het drogen van gewassen, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 29-04-2020 t/m 09-06-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning, Meerstraat 2a, 6241 NC Bunde (ontvangen 19 april 2020);
 • het legaliseren van diverse bijgebouwen en het gedeeltelijk renoveren van bijgebouwen en een tuinmuur, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen (ontvangen 15 april 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het uitbreiden van het woonhuis, Oostbroek 5, 6243 CA Geulle;

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 30-04-2020 t/m 10-06-2020.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het herbouwen van de woning, Burgemeester Visschersstraat 44, 6235 EC Ulestraten (verzonden 21 april 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 29 april 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen