Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 17 - 25 april 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 17 - 25 april 2018

Gepubliceerd op: 24 april 2018 11:45

Gemeentepagina: week 17
Datum: woensdag 25 april 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Bericht van de informateur
Stand van zaken coalitievorming

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben dinsdagavond 17 april jl. een eerste gezamenlijk inhoudelijk overleg gevoerd om te komen tot een coalitie-akkoord.  Deze avond zijn de eerste hoofdpunten aan de orde gekomen en zijn procesafspraken gemaakt.

Het streven is om begin mei 2018 een concept-akkoord gereed te hebben dat tevens zal worden voorgelegd aan de niet-coalitiepartijen, voordat het een document wordt dat in de raadsvergadering zal worden geagendeerd.

Op verzoek van de partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel zal dhr. drs. Jan Mans dit proces verder begeleiden.

---

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op vrijdag 4 mei 2018 worden de oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het Bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum vindt in de Basiliek een Herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur zal men zich naar het binnenplein van het Bestuurscentrum begeven.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Harmonie Sint Agnes)
 • Toespraak door de Burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Harmonie Sint Agnes)
 • Stille Tocht

Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en Wethouders, Raadsleden, Schutterij, Scouting, en besturen van Harmonieën en Fanfares zullen hier aan deelnemen.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het College van Burgemeester en Wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Meerssens mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Barbara
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. U wordt vriendelijk verzocht de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00-21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen uit die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland om tijdens de Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2018 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Als u voornemens bent aan deze uitnodiging gevolg te geven, vragen wij u vriendelijk dit telefonisch door te geven aan het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607, zodat er tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen gereserveerd kunnen worden. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

De Burgemeester van Meerssen
M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Koningsdag
Bestuurscentrum gesloten op Koningsdag 27 april

In verband Koningsdag is het bestuurscentrum / gemeentelijke KCC gesloten op vrijdag 27 april 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is die dag gesloten.

Milieuparken
De milieuparken zijn op Koningsdag 27 april gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda extra raadsvergadering woensdag 25 april 2018

Op woensdag 25 april 2018 vindt een extra raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanbesteding exploitatie Sporthal Marsana
 • Gang van zaken rondom De Proosdij/raadszaal

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Meldingen Openbare Ruimte

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met al uw meldingen over diverse zaken waaronder overlast geluid, evenementen, jeugd, ontmoetingsplekken, parkeren, verkeer en vandalisme.

Telefoon:              14 043
E-mail:                  info@meerssen.nl

In dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekeinde direct een melding doorgeven via bovenstaand telefoonnummer. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) zijn inzetbaar van maandag t/m zaterdag tussen 7.30 uur en 22.30 uur en op zondag tussen 9.30 uur en 18.00 uur.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van parkeerplaatsen met een verharde weg en het plaatsen van een schuifpoort, Kuilenstraat 60, 6231 AW Meerssen (ontvangen 12 april 2018);
 • het realiseren van een erfafscheiding., Markt 25, 6231 LR Meerssen (ontvangen 12 april 2018);
 • het wijzigen van een eerder verleende vergunning (2007/0263) voor het oprichten van een loods, Genzonweg 6, 6235 NG Ulestraten (ontvangen 17 april 2018);
 • het verbouwen van voormalig horeca/winkelpand tot woning, Klinkenberg 150, 6231 BG Meerssen (ontvangen 17 april 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een woning en veranderen van een uitweg, Kookstraat 25, 6231 KB Meerssen (verzonden 13 april 2018);
 • het kappen van een boom, Houthemerweg 15, 6231 KS Meerssen (verzonden 17 april 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van reclame (legaliseren), Beekstraat 54, 6231LH Meerssen (ingetrokken 13 april 2018);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 403. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas

Betreft: ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas 2019.
Opmerking: tegen betaling van de legeskosten is deze ontwerpbegroting algemeen verkrijgbaar.
Ter inzage: t/m 21 juni 2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunning Kasennerweg 1 Bunde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwbouw van een woning gelegen Kasennerweg 1 te Bunde. De afwijking betreft deels bouw buiten het bouwvlak en overschrijding van de toegestane hoogte van de eerste bouwlaag.
Inzagetermijn en termijn voor instellen van beroep: van 26 april t/m 6 juni 2018.
Waar ter inzage: de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke klantenbureau Ruimte, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad 'Bestemmingsplannen' worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.OAB04005-VG01.
Instellen beroep: binnen de genoemde termijn kan, door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht. Het adres van de Rechtbank Limburg is: postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep zich richt en een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van de bestreden beschikking overgelegd.
Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.
Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 25 april 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen