Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 17 - 24 april 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 17 - 24 april 2019

Gepubliceerd op: 23 april 2019 13:55

Gemeentepagina: week 17
Datum: woensdag 24 april 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Gemeente Meerssen viert 75 jaar bevrijding

In september van dit jaar is het 75 jaar geleden dat de provincie Limburg bevrijd werd van de bezetting door het Duitse leger. Op 12 september 1944 bevrijdden de geallieerde troepen Mesch als eerste Limburgse plaats. De bevrijding van Meerssen begon op 15 september 1944 in Rothem. De andere kernen van onze huidige gemeente volgden op 16 en 17 september 1944. Deze bevrijding zal in diverse Limburgse gemeenten herdacht worden, zo ook in de gemeente Meerssen. Wij brengen alvast enkele activiteiten onder de aandacht.

Bevrijding Meerssen

Bevrijding september 1944 Beekstraat / Bunderstraat in Meerssen

Organisatie activiteiten herdenking 75 jaar bevrijding
Er is een comité gevormd dat de organisatie van deze herdenking coördineert. In dit comité hebben onder andere zitting vertegenwoordigers van een aantal organisaties, waaronder Oranjecomités, heemkunde-verenigingen, synagoge en anderen, alsook individuele vrijwilligers. Het comité '75 Jaar bevrijding gemeente Meerssen' is druk doende een gevarieerd programma samen te stellen met diverse activiteiten om te herdenken en te vieren. We publiceren het volledige programma na definitieve vaststelling. We brengen alvast twee bijzondere activiteiten onder uw aandacht:

Vrijdag 13 september: Muzikale/dramatische voorstelling 'In het zicht van de vrijheid'
Dit is een oratorium, gebaseerd op het waar gebeurde verhaal over twee jonge verzetsmensen: Joep Francotte en Sjeng Coenen. Op de avond van 5 september 1944 werden ze gearresteerd door de Duitse soldaten bij een onderduikadres op de Wijngaardsberg in Ulestraten. Na een schijnproces van slechts enkele minuten werd de doodstraf als vonnis uitgesproken. In de nacht van 5 op 6 september werden ze op de Cauberg in Valkenburg door de Duitsers geëxecuteerd. De muziekdramatische productie 'In het zicht van de vrijheid' bestaat uit liederen, koorzang, instrumentale voor- en tussenspelen en verbindende teksten. De cast bestaat uit o.a. Pascal Pittie, Vincent Custers, Susan Seegers, Lien Haegeman en Rufus Hegeman. De productie wordt opgevoerd in o.a. Valkenburg en dus ook in Meerssen. De uitvoering in Meerssen is op vrijdag 13 september als opening van het herdenkingsprogramma en start om 19.30 uur. De locatie volgt nog. Wij houden u hierover op de hoogte.

Zondag 15 september: Liberty Tour
De Liberty Tour (Bevrijdingstoer) is een karavaan met ruim 100 historische Amerikaanse legervoertuigen die door Rothem, Meerssen, Ulestraten, Bunde en Geulle zal trekken. Dat gebeurt op zondag 15 september tussen 10.00 en 13.00 uur. Deze bijzondere karavaan zal naast historische legervoertuigen ook een groepje artiesten meevoeren, dat zorgt voor live amusement. Ze brengen muziek uit de jaren '40 en vooral liedjes die bij de bevrijding in 1944/'45 werden gezongen. Alle woonkernen van onze gemeente worden bezocht en in elke kern wordt op een plein gestopt voor een muzikale onderbreking. Aan deze tocht neemt ook een groepje Amerikaanse veteranen deel. De route van de karavaan en de doorkomsttijden in de kernen maken wij te zijner tijd bekend.

Andere herdenkingsactiviteiten
Eind mei is het definitieve en volledige programma van de herdenking van 75 jaar bevrijding bekend. Wij informeren u dan via o.a. Weekblad De Geulbode, www.meerssen.nl en de digitale nieuwsbrief van de gemeente Meerssen. Ben u nog niet (gratis) geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u dan aan via www.meerssen.nl en ontvang elke week het nieuws van de gemeente in uw mailbox.

---

Subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak (bijvoorbeeld volledig beklinkerde tuinen) stroomt veel water af naar het riool. Bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Om het riool te ontlasten en zo wateroverlast te beperken, stelde de gemeenteraad op 28 maart 2019 de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater vast.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken af te koppelen. Het regenwater wat nu rondom uw huis valt, komt meestal in ons riool terecht. De voordelen van afkoppelen zijn dat de wateroverlast minder wordt (niet alleen bij u maar ook elders in de buurt). U levert een bijdrage aan het tegen gaan van de verdroging. De oppervlaktewaterkwaliteit verbetert, doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie.

Wat is afkoppelen?
Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater (afvoer van toilet, wasbak etc). Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Op = op
Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Wees er dan op tijd bij. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Hierbij geldt: op = op! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als de subsidiepot leeg is, stopt de regeling. U kunt het aanvraagformulier downloaden op www.meerssen.nl. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Waar ter inzage
De regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 2 april 2019. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Meer informatie
Bij vragen kunt u bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Donderdag 9 mei 2019
Inloopspreekuur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vervalt

In verband met de jaarlijkse teamdag is Sociale Zaken Maastricht Heuvelland op donderdag 9 mei 2019 gesloten. Het inloopspreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen vervalt op deze dag. De medewerkers zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

Meer informatie: www.socialezaken-mh.nl

---

KCC Klant Contact Centrum
Vanaf 1 mei 2019: Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) op vrijdag gesloten

Vanaf 1 mei 2019 is het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op vrijdag. Het gemeentelijke KCC is vanaf die datum ook niet telefonisch bereikbaar op vrijdagen. U kunt dan ook geen producten (zoals paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc.) afhalen. Medewerkers op de afdelingen zijn wel aan het werk.

Aangifte geboorte of overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op afspraak geopend voor aangifte van geboorte of overlijden.

Meldingen Openbare Ruimte
Meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc kunt u ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Heeft u een spoedmelding? Bel dan tel. 14 043 (kies optie 3).

Crisis Jeugd
Bij Crisis Jeugd kunt u bellen met tel. 14 043 (kies optie 2).

Erfgoedhuis
Ook het naastgelegen Erfgoedhuis is vanaf 1 mei op vrijdag gesloten.

U kunt de gemeente via e-mail bereiken op info@meerssen.nl. Informatie over gemeentelijke producten & diensten vindt u op www.meerssen.nl. Diverse producten kunt u inmiddels digitaal aanvragen en betalen.

---

Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen

Cyclomedia
In mei 2019 maakt het bedrijf Cyclomedia in opdracht van de gemeente Meerssen weer een jaarlijkse fotoronde door de gemeente. De foto´s worden gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte. Cyclomedia maakt de foto´s met speciaal uitgeruste voertuigen met camera op het dak, waarmee 360 graden panoramafoto's kunnen worden gemaakt vanaf de openbare weg.

Cyclomedia
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.

Meer informatie
www.cyclomedia.com

---

Agenda raadsvergadering 25 april 2019

Op donderdag 25 april 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 28-03-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 08-04-2019)
 • Voorstel Visiedocument gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een kantoorunit, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (ontvangen 12 april 2019);
 • het realiseren van een opening in de kopgevel schuur, het aanbrengen van een omheining en het plaatsen van zonnepanelen, Kerkplein 8, 6243 NC Geulle (ontvangen 12 april 2019);
 • het realiseren van een omschakeling van vleeskalkoenen naar vleeskuikens, Heerenstraat 37, 6237 NB Moorveld (ontvangen 12 april 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van het agrarisch bedrijf en realiseren van een kantoor, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (verzonden 16 april 2019);
 • het realiseren van een tuinhuis, Kookstraat 25, 6231 KB Meerssen (verzonden 16 april 2019);
 • het vestigen van een praktijk voor mondhygiëne, Prins Clauslaan 46, 6241 GJ Bunde (verzonden 17 april 2019);
 • het herinrichten van het terrein door middel van keerelementen en het ophogen van de achterzijde van het terrein, Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (verzonden 17 april 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit: verkeersregulering omgeving Stella Maris College Meerssen (Veeweg/Parallelweg/Molenveldweg)

Betreft: vanwege het gefaseerd huisvesten van het VMBO-deel van Stella Maris College Valkenburg in het uitgebreide schoolgebouw van Stella Maris College Meerssen is een mobiliteitsplan opgesteld en vastgesteld waarin aanbevelingen zijn opgenomen om de verkeersstromen meer gestructureerd en verkeersveiliger te reguleren.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl) op woensdag 24 april 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 24 april 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen