Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 14 - 4 april 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 14 - 4 april 2018

Gepubliceerd op: 03 april 2018 11:50

Gemeentepagina: week 14
Datum: woensdag 4 april 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Afscheid raadsleden en installatie nieuwe raadsleden

Op woensdag 28 maart 2018 was de allerlaatste vergadering van de gemeenteraad 2014-2018. Een bijzondere vergadering waar afscheid werd genomen van enkele raadsleden die niet meer terugkeren in de nieuwe gemeenteraad: Sjraar Hovens, Ingmar Wagenaar, Frank Sünnen, Ed Vossen, Paul Jansen en René van Beekum. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz dankte hen voor hun geweldige inzet voor de Meerssense gemeenschap. Alle raadsleden 2014-2018 ontvingen een mooi aandenken aan hun raadslidmaatschap in de vorm van een speldje met het gemeentewapen.

Koninklijke Onderscheiding
Ed Vossen werd in het bijzonder in het zonnetje gezet. Na 12 jaar raadslidmaatschap nam hij afscheid van de gemeenteraad van Meerssen. Van 2002-2010 was hij onafgebroken raadslid namens het CDA Meerssen. Van 2014 tot 2018 was Ed Vossen onafgebroken raadslid voor Partij Groot Meerssen. Voor zijn geweldige inzet in al die jaren ontving hij een Koninklijke Onderscheiding.

Installatie nieuwe Gemeenteraad 2018-2022
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden voor de bestuursperiode 2018-2022 geïnstalleerd. De raadsleden legden allemaal de eed dan wel verklaring/belofte af.

Gemeenteraad Meerssen 2018-2022

De gemeenteraad van Meerssen 2018-2022: v.l.n.r. Jan Gulikers (BRUG-M), Remco Vertommen (Het Origineel), raadsgriffier Yarka Dreessen, Luc Volders (Het Origineel), Agnes Jonkhout (CDA), Bert Ummels (Lokaal DNA), Dani In de Braekt (CDA), Marly Heusschen (CDA), Björn Molling (Lokaal DNA), burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Hay Dolmans (Lokaal DNA), Tiny Gorissen (BRUG-M), Gerrit van der Bijl (BRUG-M), Andreas Pohle (KIJK!!!), Helmie Smeets (KIJK!!!), Bjorn Hendriks (FOCUS), Paul Sanders (KIJK!!!), Roger Thijssen (FOCUS) en  Jacques Arntz (BRUG-M)

Meer foto's van het afscheid van de gemeenteraad 2014-2018 en de installatie van de nieuwe gemeenteraad 2018-2022 treft u aan op www.meerssen.nl.

---

Informatiemarkt herbestemming Weerterhof en uitbreiding Weert 93

Bouwbedrijf Van de Ven en Yarden gaan Rijksmonument Weerterhof verbouwen en herbestemmen tot crematorium en kleinschalig uitvaartcentrum. In een eerder stadium hebben er informatiebijeenkomsten over het initiatief plaatsgevonden en heeft een inspraakprocedure plaatsgevonden. Om de realisatie van het project mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag met alle bijhorende stukken en de ontwerpvergunning liggen t/m 18 april 2018 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte van de gemeente Meerssen (Markt 50 Meerssen). Een afspraak maken kan via telefoon 14 043. U kunt tot 18 april 2018 ook zienswijzen indienen.

Weert 93
Maatschap Vrancken van agrarisch bedrijf Weert 93 heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan een uitbreiding van het agrarisch bedrijf met een aardappel- en werktuigenloods. De omgeving is over dit plan reeds eerder geïnformeerd op 6 september 2017. In het kader van de inspraakprocedure is het plan op punten aangepast. Op dit moment ligt het ontwerpwijzigingsplan met alle bijhorende stukken en het bijhorende ontwerpbesluit t/m 2 mei 2018 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte van de gemeente Meerssen (Markt 50 Meerssen). Een afspraak maken kan via telefoon 14 043. Het ontwerpwijzigingsplan voor Weert 93 is eveneens in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tot 2 mei 2018 ook zienswijzen indienen.

Officiële bekendmakingen
Beide procedures zijn aangekondigd in de Staatscourant en de gemeentelijke media (Gemeentepagina Weekblad de Geulbode en www.meerssen.nl).

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Beide initiatieven bevinden zich in het buitengebied van 'Weert'. De plannen liggen momenteel beiden ter inzage. Om deze reden hebben we besloten een gezamenlijke informatiemarkt te houden op woensdag 11 april 2018 in café/zaal de Vos, Vliegenstraat 56 in Bunde. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur gewoon binnenlopen. Tijdens deze informatiemarkt informeren wij u over de plannen en is er uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl 

---

Vooraankondiging
Vanaf eind april 2018: subsidies volledig digitaal aanvragen

De gemeente Meerssen werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening. Ook het aanvragen van subsidies kan binnenkort eenvoudiger en sneller via de gemeentelijke website. Vanaf 23 april 2018 kunnen verenigingen en organisaties in de gemeente Meerssen hun subsidie volledig digitaal aanvragen. Zij ontvangen hierover in de loop van april 2018 een brief met alle benodigde informatie.

Digitaal aanvragen
Alle informatie is net als voorheen te vinden op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Regelen en aanvragen -> Subsidies). Op diezelfde plek vindt u vanaf eind april ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren.

Vragen
Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het indienen van uw subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl 

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het plaatsen van gevelreclame en stalen schoorstenen, Markt 34, 6231 LS Meerssen (ontvangen 26 maart 2018);
  • het realiseren van een inrit, Kloosterweg 3b, 6241 GA Bunde (ontvangen 28 maart 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
De toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

  • het plaatsen van gevelreclame en stalen schoorstenen, Markt 34/36, 6231 LS Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 05-04-2018 t/m 16-05-2018.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het realiseren van een overloopput t.b.v. de omloop van de Molenbeek, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het oprichten van een woning, Genzonweg 5 te Ulestraten (verzonden 28 maart 2018);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 -----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 4 april 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen