Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 14 - 3 april 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 14 - 3 april 2019

Gepubliceerd op: 02 april 2019 12:40

Gemeentepagina: week 14
Datum: woensdag 3 april 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Vanaf 1 mei 2019:
KCC Klant Contact Centrum
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) op vrijdag gesloten

Vanaf 1 mei 2019 is het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op vrijdag. Het gemeentelijk KCC is vanaf die datum ook niet telefonisch bereikbaar op vrijdagen. U kunt dan ook geen producten (zoals paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc.) afhalen. Medewerkers op de afdelingen zijn wel aan het werk.

Aangifte geboorte of overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op afspraak geopend voor aangifte van geboorte of overlijden.

Meldingen Openbare Ruimte
Meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc kunt u ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Heeft u een spoedmelding? Bel dan tel. 14 043 (kies optie 3).

Crisis Jeugd
Bij Crisis Jeugd kunt u bellen met tel. 14 043 (kies optie 2).

Erfgoedhuis
Ook het naastgelegen Erfgoedhuis is vanaf 1 mei op vrijdag gesloten.

U kunt de gemeente via e-mail bereiken op info@meerssen.nl. Informatie over gemeentelijke producten & diensten vindt u op www.meerssen.nl. Diverse producten kunt inmiddels digitaal aanvragen en betalen.

---

Controle hondenbelasting van start

BSGW logo
Begin april 2019 gaan controleurs in de gemeente Meerssen huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs!

Ieder die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon: 088-8420420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00-17.00 uur.

---

Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 19 & 22 april

Pasen
In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wij wensen u fijne paasdagen toe!

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op donderdag 11 april 2019 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 25 april 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 11 april 2019

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen van 13 maart en 14 maart 2019
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel Visiedocument gemeentelijk accommodatiebeleid
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

subsidiebeleid
Aankondiging evaluatie subsidiebeleid
Subsidiebeleid gemeente Meerssen: wat gaat goed en wat kan beter?

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2017. Onderdeel van het raadsbesluit was dat het beleid na twee jaar geëvalueerd zou worden en dat gaat binnenkort ook gebeuren. In de week van 8 april zal een vragenlijst worden uitgezet onder vrijwilligersorganisaties (waaronder verenigingen), indieners van burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen. Een externe organisatie voert deze evaluatie voor ons uit.

Waarom willen we het subsidiebeleid evalueren?
Het doel van het subsidiebeleid is om een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. De gemeente streeft naar toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties. Een doel- en resultaatgericht subsidiebeleid kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Het gemeentebestuur van Meerssen wil graag weten in welke mate het subsidiebeleid een bijdrage levert aan de hierboven genoemde doelstelling. Daarnaast willen we graag de uitvoering van het beleid verbeteren, bv. betreffende de aanvraagformulieren, criteria en aanvraagtermijnen.

Vragenlijst voor subsidieaanvragers
De mening van subsidieaanvragers is van belang. Daarom ontvangen volgende week vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen die de afgelopen jaren een subsidie hebben aangevraagd, een brief. Ongeacht of de subsidieaanvraag wel of niet is gehonoreerd. Zij worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.
In deze vragenlijst wordt gevraagd naar hun bevindingen op diverse gebieden, zoals de subsidiegrondslagen, aanvraagprocedure, afhandeling en contact. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf verbeterpunten of opmerkingen te plaatsen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en is mogelijk tot 29 april 2019.

Vragen?
Heeft u als subsidieaanvrager nog vragen, heeft u onverhoopt geen brief ontvangen of lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Neem dan contact op met Isuf Xhemajli of Bibi Pasmans via telefoonnummer 14 043 (Klant Contact Centrum) of via e-mail info@meerssen.nl. Na afloop van de evaluatie zal er een terugkoppeling plaatsvinden over de resultaten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

---

Korte Raarberg
Voorbereidende werkzaamheden Korte Raarberg

Het riool in een deel van de Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg in Meerssen is aan vervanging toe. In januari is Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV in opdracht van de gemeente met de werkzaamheden begonnen. Dit gebeurt in fasen. Op dit moment wordt er o.a. gewerkt aan de Veeweg en de Herkenberg. Op maandag 1 april is de aannemer gestart met voorbereidende werkzaamheden in het onderste gedeelte van de Korte Raarberg.

Wat gaan we doen?
Het bestaande asfalt wordt opgebroken vanaf de rotonde (Volderstraat/Herkenberg) tot en met de kruising met het Synagogeplantsoen (zie afbeelding). Vervolgens voeren de nutsbedrijven (Enexis en WML) werkzaamheden uit. Ruim voor het einde van deze werkzaamheden informeren wij u over het vervolg van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is het onderste gedeelte van de Korte Raarberg volledig afgesloten voor alle verkeer. Bewoners worden gevraagd hun auto elders in de wijk te parkeren en tijdens de werkzaamheden géén voertuigen binnen de afzetting te parkeren.

De rest van de Korte Raarberg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen zijn alleen bereikbaar vanaf de Lange Raarberg. Doorgaande verkeer (incl. fietsers) worden omgeleid via de Lange Raarberg en Kuileneindestraat.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ondervinden van stof, lawaai, werkverkeer en geluid. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Omwonenden kunnen tevens terecht in de directiekeet bij de rotonde Herkenberg/Volderstraat.

---

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen

Wij horen graag uw mening & ervaring!
De gemeente Meerssen is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening verder te verbeteren. Uw mening, ervaring & ideeën zijn hierbij van groot belang. Daarom houden we op dit moment een klanttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 minuten. U kunt de vragenlijst (bij voorkeur) invullen via www.meerssen.nl.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen?
Dat kan! Een papieren exemplaar is verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel 14 043 dan sturen wij u een papier enquête per post toe. U kunt de ingevulde vragenlijst vervolgens afgeven bij ons gemeentelijke Klant Contact Center of retour sturen aan: Gemeente Meerssen, Klanttevredenheidsonderzoek, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen. Een postzegel is niet nodig!

Het invullen van de enquête is volledig anoniem.

Wij danken u hartelijk voor u medewerking!

------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het wijzigen van de bestemming op de begane grond, Kruisstraat 9, 6231 LJ Meerssen (ontvangen 20 maart 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van een terras op verdieping, Oude Rijksweg 2, 6241 GT Bunde (verzonden 27 maart 2019);
  • het verbouwen van de woning, Aan de Maas 39, 6243 NB Geulle (verzonden 27 maart 2019);
  • het wijzigen van de functie op de begane grond (van bedrijf naar detailhandel), Kruisstraat 9, 6231 LJ Meerssen (verzonden 28 maart 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 28 maart 2019 de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater vastgesteld.
In werking: vanaf 1 april 2019.
Waar ter inzage: deze regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 2 april 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Meer informatie volgt binnenkort.

------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 3 april 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen