Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017

Gepubliceerd op: 28 maart 2017 13:10

Weeknummer: 13
Datum: woensdag 29 maart 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Pasen
I.v.m. Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 14 april en maandag 17 april 2017.  Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Afscheid raadslid Laura Scheepers en nieuw raadslid Andreas Pohle

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 maart 2017 nam raadslid Laura Scheepers van de fractie KIJK!!! afscheid van de gemeenteraad van Meerssen. Ze heeft bij haar werkgever een nieuwe functie aanvaard. Deze is niet te combineren met het werk dat het raadslidmaatschap vraagt.

Afscheid raadslid Laura Scheepers

Andreas Pohle volgt Laura Scheepers op als raadslid voor de fractie KIJK!!!. Hij legde tijdens de raadsvergadering de belofte af.

Nieuw raadslid Andreas Pohle

Foto's: Karel Curvers, www.meervandaag.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de woning, Prins Bernhardlaan 12, 6241 EM Bunde (ontvangen 10 maart 2017);
 • het kappen van een conifeer, Herkenberg 2, 6231 LK Meerssen (ontvangen 12 maart 2017);
 • het verbreden van de inrit, Nachtegaalstraat 9, 6243 AS Geulle (ontvangen 20 maart 2017);
 • het plaatsen van een dakkapel en uitbreiden bestaande aanbouw, Geuldalweg 6, 6231 CD Meerssen (ontvangen 17 maart 2017);
 • het uitbreiden van het schoolgebouw, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 16 maart 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudende materialen, Pastoor Dominicus Hexstraat 129, 6231 HE Meerssen (ontvangen 13 maart 2017). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen, uitbreiden en wijzigen van het gebruik van het pand, Vliegenstraat 38, 6241CH Bunde (verzonden 20 maart 2017);
 • het verbouwen, uitbreiden en wijzigen van het gebruik van het pand, Vliegenstraat 42, 6241CH Bunde (verzonden 20 maart 2017);
 • het vestigen van een kapsalon, Moorveldsberg 74, 6243 CW Geulle (verzonden 22 maart 2017);
 • het plaatsen van reclame op gevel en plaatsen vlaggenmasten, Weerterveld 10, 6231 ND Meerssen (verzonden 23 maart 2017);
 • het verbouwen van het pand, Vliegenstraat 78, 6241CJ Bunde (verzonden 23 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een schuur, Waterval 14, 6235 NC Ulestraten (verzonden 20 maart 2017);

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit tot vervanging vernietigbare archiefbescheiden

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 7 maart 2017 het besluit tot vervanging van de vernietigbare archiefbescheiden gemeente Meerssen genomen. Op grond van dit besluit worden documenten in papieren vorm vervangen door digitale reproducties. De documenten in papieren vorm worden daarna vernietigd. De manier waarop de reproductie in zijn werk gaat, is beschreven in het bij het besluit behorende Handboek Substitutie gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf Thewi Keukens, Weerterveld 10, 6231 ND Meerssen;
 • het starten van het bedrijf Ontmoet Anna, Stationsplein 1, 6231 CN Meerssen;
 • het veranderen van het bedrijf Dolmans Landscaping Limburg BV, Pasweg 25, 6241 CT Bunde.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 29-03-2017 t/m 09-05-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving grondexploitatieovereenkomsten

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015, de navolgende overeenkomsten zijn aangegaan met de betrokken perceeleigenaren:

 • Groenstraat 1, Ulestraten, legalisatie van een paardenstal en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als vakantieappartement/coachings- en trainingsruimte;
 • Hekstraat, ongenummerd (kadastraal Meerssen01, sectie K, nummer 252), legalisatie van een paardenstal;
 • Holstraat 17 / Heideweg 4, Meerssen, legalisatie diverse bebouwing en een woning;
 • Moorveldsberg 93, Geulle,legalisatie diverse bebouwing en het bieden van een planologische regeling ten behoeve van de voortzetting van zelfstandige bewoning van een bijbehorend bouwwerk door de huidige bewoner;
 • Weerterstraat 9, Meerssen, legalisatie van de wijziging van een bedrijfswoning naar twee reguliere woningen;
 • Waterval 1c, Ulestraten, inzake de legalisatie van een stallings- c.q. opslagruimte en een bedrijfswoning.

Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomsten ligt met ingang van donderdag 30 maart 2017 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 29 maart 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen