Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016

Gepubliceerd op: 22 maart 2016 09:30

Weeknummer: 12
Datum: woensdag 23 maart 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 23 maart en donderdag 24 maart 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 april aanstaande. Tijdens een raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 23 maart 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 17-02-2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Presentatie inhaalslag handhaving
 • Presentatie doelgroepenvervoer
 • Presentatie project In 't Riet e.o.
 • Raadsvoorstel toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Raadsvoorstel uitwerking doelgroepenvervoer Limburg-wijziging GR Omnibuzz
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 24 maart 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 18-02-2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Raadsvoorstel Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 • Raadsvoorstel Aanpassing GR Milieuparken Geul en Maas 2016-2018
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Fietsen in de gemeente Meerssen wordt veiliger en leuker!

Nederland is een fietsland. En veel fietsers zijn schoolgaande kinderen. Gemeente Meerssen gaat daarom aan de slag met het verbeteren van de fietsroutes.. Voor dit doel heeft de gemeente eerder een miljoen euro in de begroting gereserveerd. Daarbovenop komt nu nog een provinciale subsidie van 700.000 euro uit het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Fiets. De gemeente slaat twee vliegen in één klap door reeds gepland onderhoud aan de gemeentelijke infrastructuur met de verbeterplannen te combineren. In eerste instantie worden verbeterplannen uitgevoerd in Bunde, Geulle en Meerssen. In het kader van het provinciaal fietsplan komt er bovendien een snelle fietsverbinding tussen Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen. Hierover volgt te zijner tijd een informatiebijeenkomst.

In voorbereiding:

 • plaatsen lichtmasten en aanpassen T-splitsingen fietsverbinding Bunde-Brommelen-Oostbroek.
 • plaatsen lichtmasten en reconstrueren wegprofiel fietsverbinding bebouwde komgrens Geulle-Oostbroek-kruising Andreas Sauerlaan.
 • rotonde Lange Raarberg-Kuileneindestraat/T-splitsing Op de Beukel-Humcoverstraat.

In uitvoering:

 • nieuwe doorsteek fietsers kruising Hussenberg-Cruisboomveld.

Wens:

 • aanbrengen ongelijkvloerse oversteek Fregatweg-Weerterkerkweg-Hemelboomlaan.

Wethouder Ruimte & Financiën drs Guido Houben (PGM):
"Op deze manier leidt Investeren tot pure winst: voor ons milieu en de lokale economie, maar vooral ook voor de gezondheid! "

---

Woensdag 6 april 2016
Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Waarover gaat het referendum?
Op het stembiljet voor het referendum staat de volgende vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?' Via de 'wet tot goedkeuring' wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet.

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?
Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken. Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.

Wat is er in de associatieovereenkomst met Oekraïne afgesproken?
In de associatieovereenkomst hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. De overeenkomst bestaat uit 486 artikelen en een groot aantal bijlagen. De artikelen zijn ingedeeld in 7 delen (in de associatieovereenkomst heten ze 'titels'). Het grootste deel, zo'n twee derde van de artikelen, gaat over handel. De volledige tekst van de wet en de associatieovereenkomst kunt u inzien op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar is verkrijgbaar bij bureau Verkiezingen in het bestuurscentrum, telefoon 14 043.

Stempas
Stemgerechtigde inwoners van onze gemeente ontvangen de stempas voor het landelijk referendum uiterlijk 23 maart 2016 in hun brievenbus. Heeft u na deze datum geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043.

Waar kunt u uw stem uitbrengen?
U kunt uw stem uitbrengen bij een van de 13 stembureaus in de gemeente Meerssen. Meer informatie.

Ergens anders in Nederland uw stem uitbrengen
Bij het referendum is het mogelijk ergens anders in Nederland uw stem uit te brengen. Hiervoor dient u een kiezerspas aan te vragen. Op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Landelijk Referendum Oekraïne) vindt u een aanvraagformulier hiervoor. Formulieren moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 12.00 uur bij bureau Verkiezingen in het bestuurscentrum.

Stemmen bij volmacht
Bij het referendum is het mogelijk te stemmen bij volmacht. Op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Landelijk Referendum Oekraïne) vindt u een aanvraagformulier hiervoor. Formulieren moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend. U kunt ook stemmen bij volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere stemgerechtigde kiezer uit de gemeente Meerssen. Hiervoor moet u de achterzijde van de stempas invullen. U mag maximaal twee volmachten aannemen.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het referendum en wat het associatieovereenkomst precies inhoudt leest u op onderstaande websites:

www.referendum-commissie.nl
www.verkiezingen2016.nl
www.kiesraad.nl

Meer informatie treft u ook aan op www.meerssen.nl. Hier vindt u ook de tekst van de wet en associatieovereenkomst. Wilt u deze liever op papier inzien? Een papieren exemplaar is verkrijgbaar bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen (Markt 50 Meerssen). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Bestuurscentrum gesloten op
Goede vrijdag en paasmaandag

In verband met Goede vrijdag en paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 25 maart en maandag 28 maart 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum, telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn op paasmaandag 28 maart 2016 gesloten.

---

Afvalinzameling Pasen

In verband met Pasen is de inzameling van het gft-afval verplaatst naar andere data. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u de precieze data aan.

Afvalinzameling pasen

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat het afval vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom altijd zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op deze website.

---

Asfaltonderzoeken diverse wegen

Van 29 maart t/m 15 april 2016 vinden aan diverse wegen in de gemeente Meerssen onderzoekswerkzaamheden plaats aan het asfalt en de fundering. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen voor de helft afgezet. Dit kan voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen u begrip hiervoor.

Informatie
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg door Brommelen

De gemeente Meerssen wil eind 2016/begin 2017 groot onderhoud verrichten aan diverse gebiedsontsluitingswegen. Het betreft de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek. Bij al deze wegen vervangt de gemeente de deklaag asfalt. Tegelijkertijd wil de gemeente diverse infrastructurele aanpassingen doen, zoals het aanleggen van een rotonde op de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, het maken van een fietsoversteekplaats bij de kruising Meersenhovenweg-Meersenhoven en het reconstrueren van de doorgaande weg Brommelen.

Uitnodiging inloopavond
Op donderdag 31 maart 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden. in de kantine van Camping de Boskant (Brommelen 60 Geulle). Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de reconstructiewerkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U kunt hier ook de tekeningen en visualisaties bekijken van de nieuwe inrichting van de weg door Brommelen en de rotonde bij de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een opslagloods, Heiveld 4, 6241 EK Bunde (ontvangen 18 februari 2016);
 • het plaatsen van een monument, Waterval ongenummerd Ulestraten (ontvangen 9 maart 2016);
 • het aanvragen van een gebruiksvergunning voor een zorgboerderij, Genzon 39, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 11 maart 2016);
 • het plaatsen van een uithangbord, Klinkenberg 55, 6231 BA Meerssen (ontvangen 9 maart 2016);
 • het legaliseren van het splitsen van de woning, Bunderstraat 211, 6231 EK Meerssen (ontvangen 11 maart 2016);
 • het vergroten van de woning, Heirweg 12, 6243 AD Geulle (ontvangen 15 maart 2016);
 • het realiseren van een aanbouw aan de voorzijde van het huis, Humcovenderveld 37, 6231 HX Meerssen (ontvangen 15 maart 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, Holstraat 97 b, 6231 AC Meerssen (ontvangen 8 maart 2016). Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het legaliseren van een speeltoestel/boomhut, Humcoven 14, 6235 NE Ulestraten.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een blauw spar, Genzon 17, 6235 AA Ulestraten (verzonden 15 maart 2016);
 • het realiseren van een woning in bijgebouw (legalisering), Bonaertsweg 21a, 6241 NK Bunde (verzonden 18 maart 2016);
 • het realiseren van een opslagloods, Heiveld 4, 6241 EK Bunde (verzonden 18 maart 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Landelijk Referendum 2016
Adressen stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nr  - Aanduiding stembureau  - Adres stembureau
1 - Bestuurscentrum (KCC) - Markt 50 Meerssen *
2 - Zorgcentrum Beukeloord - Gasthuisplantsoen 1 Meerssen *
3 - Gemeenschapshuis De Stip - Pastoor Dom. Hexstraat 10 Meerssen *
4 - Ontmoetingscentrum de Ketel - Pastoor Dom. Hexstraat 70 Meerssen *
6 - De Koel, Pastoor Geelenplein - Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde - Kloosterweg 55 Bunde
13 - Zorgcentrum de Wilgenhof - Wilgenlaan 1 Bunde *
14 - Zalencentrum De Auw Kerk - Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas - Pasweg 9 Bunde *
16 - 't Wapen van Geulle - Hulserstraat 10 Geulle
17 - Zorgcentrum Avé Maria Hussenbergstraat 21 Geulle *
21 - gemeenschapshuis D'n Huppel - Dorpstraat 1 (ingang zijde St. Catharinastraat) Ulestraten *
22 - Basisschool de Triangel - Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stembureaus gemarkeerd met * zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen. Telefoon 14 043. Meer informatie op deze website.

---

Landelijk Referendum 2016
Het aanvragen aan een vervangende stempas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat voor het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne het volgende van toepassing is: om overal in Meerssen te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk vrijdag 1 april 2016, een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan door bij bureau Verkiezingen in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen. Telefoon 14 043. Meer informatie op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 23 maart 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina