Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017

Gepubliceerd op: 21 maart 2017 12:45

Weeknummer: 12
Datum: woensdag 22 maart 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanstelling burgerlid de heer M.T. Hendriks
 • Toelating en beëdiging van nieuw raadslid de heer A. Pohle
 • Eervol ontslag van de heer J. Willems uit de functie van griffier
 • Benoeming van mevrouw mr. Y.R.G. Dreessen tot griffier
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 2 februari 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Motie Kijk!!! en BRUG-M over 'Anoniem solliciteren'
 • Aanleg oostwest tangent Ulestraten van gemeente Meerssen
 • Kredietvotering t.b.v. uitvoering moties Beleidsevaluatie GVVP en Parkeerbeleid
 • Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016
 • Besluitvorming omtrent initiatiefvoorstel Herdenkingsbos in Meerssen
 • Motie werkgroep Planning & Control (P&C)

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een grondwal, bedrijvenpark Avation Valley MAA (ontvangen 2 maart 2017);
 • het realiseren van een zwembad in de achtertuin, Lange Raarberg 46, 6231 RN Meerssen (ontvangen 4 maart 2017);
 • het verhuren en brandveilig gebruiken van de woning als vakantiewoning, Stationsplein 3, 6231 CN Meerssen (ontvangen 9 maart 2017);
 • het vergroten van de woning, Iepenlaan 52, 6241 AG Bunde (ontvangen 8 maart 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest uit het dak, Nieuwe Vliekerweg 2, 6235 NP Ulestraten (ontvangen 2 maart 2017);
 • het slopen van loods en stallen, Langs de Gewannen 20, 6235 NV Ulestraten (ontvangen 24 februari 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een dakkapel in de voor- en achtergevel, Iepenlaan 11, 6241 AC Bunde (verzonden 14 maart 2017);
 • het kappen van een boom, Veeweg 20, 6231 RW Meerssen (verzonden 16 maart 2017);
 • het kappen van een twee bomen, Prins Bernhardlaan 12, 6241 EM Bunde (verzonden 16 maart 2017);
 • het starten van een kapsalon, Sterappelstraat 27, 6241 JL Bunde (verzonden 17 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving voorbereiding nieuw bestemmingsplan diverse locaties

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid onder de naam "Veegbestemmingsplan 2017" voor de volgende percelen:

 • Broekhoven 5a, Geulle inzake persoonsgebonden overgangsrecht voor bewoning van een tuinhuis/theehuis;
 • Cazenderstraat 14, Meerssen inzake het legaliseren van een woning, een paardenstal, een paardrijbak, lichtmasten en bijbehorende bouwwerken;
 • Groenstraat 1, Ulestraten inzake het legaliseren van een vakantieappartement/coachings- en trainingsruimte en een paardenstal;
 • Hekstraat, ongenummerd, Ulestraten (kadastraal Meerssen sectie K, nr 252) inzake het legaliseren van een paardenstal;
 • Holstraat 154, Meerssen inzake het legaliseren van een stal;
 • Klinkenberg 150, Meerssen inzake het legaliseren van een woning;
 • Raar 41, Meerssen inzake het legaliseren van een tweetal woningen, een paardrijbak en een opslag van silagepakken;
 • Raar 41a, Meerssen inzake het legaliseren van een woning;
 • Tussen de Bruggen 1, Meerssen inzake het legaliseren van een schapenstal, een overkapping en een kweekkas;
 • Vliek 32a, Geulle inzake het legaliseren van een bedrijfswoning;

Omtrent het voornemen om voor voornoemde percelen een nieuw bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd. Er kunnen ten aanzien van dit voornemen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt ten aanzien van dit voornemen ook geen advies ingewonnen bij een onafhankelijke instantie.

Binnen enkele weken zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voorafgaand aan die terinzagelegging zal via de Gemeentepagina in de Geulbode en via www.meerssen.nl bekend worden gemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en op welke wijze en binnen welke termijn een zienswijze kan worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 22 maart 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen