Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 12 - 20 maart 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 12 - 20 maart 2019

Gepubliceerd op: 19 maart 2019 14:45

Gemeentepagina: week 12
Datum: woensdag 20 maart 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatieavond over energie besparen voor huiseigenaren

Volta Plus je Huis
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond PlusJeHuis op maandag 1 april 2019 in Gemeenschapshuis De Stip. Gemeente Meerssen en Volta Limburg vertellen u dan alles over het verduurzamen van uw eigen woning.

Verduurzamen
Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. U kunt uw eigen stroom opwekken met zonnepanelen, uw woning isoleren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Maar wat zijn de kosten? Hoeveel bespaart u op uw energierekening? En hoe pakt u de uitvoering aan?

Ontzorgen
Volta Limburg geeft antwoord op al deze vragen. Zij begeleiden u als woningeigenaar bij het verduurzamen van uw huis. Van het kiezen van de juiste maatregelen tot en met de financiering en de uitvoering. U wordt volledig ontzorgd. Tijdens de informatieavond PlusJeHuis krijgt u uitleg over alle mogelijkheden en kunt u terecht met uw vragen.

Meer informatie
De informatieavond is op maandagavond 1 april 2019 in het Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Het volledige programma vindt u op www.meerssen.nl.

Aanmelden
Meld u vooraf aan via www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen

Verder lezen?
Kijk voor meer achtergrondinformatie over het project op: www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen. Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Vraag gratis online besparingsadvies aan op www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen. Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg gaan de komende vijf jaar deze samenwerking aan.

---

Conceptbeleidsplan Jeugd
Inspraak conceptbeleidsplan Jeugd 2019-2022
"Zuid- Limburg voor de Jeugd!"

Op dinsdag 26 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het conceptbeleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019- 2022 vastgesteld. Bij het opstellen van dit beleidsplan heeft de gemeente Meerssen samengewerkt met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Daarnaast zijn de doelen en acties bij de diverse thema's tot stand gekomen in samenwerking met allerlei partijen die actief zijn op het gebied van jeugdhulp. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan diverse aanbieders en scholen, Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank, jeugdigen en ouders. Het conceptbeleidsplan ligt nu voor iedereen ter inzage. Wij horen graag uw mening!

Inspraak
Tijdens de inspraakprocedure kunt u reageren op het conceptbeleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019- 2022. In dit conceptbeleidsplan is aangegeven waar we nu staan (cijfermatig en inhoudelijk) en welke prioriteiten er gesteld worden voor de komende jaren.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De zienswijzen worden allemaal vastgelegd in een inspraaknota. Na weging van de zienswijzen zal het college van B&W het document in haar definitieve vorm vaststellen en ter definitieve besluitvorming agenderen voor de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019. Tijdens deze raadsvergadering wordt naast de definitieve regionale beleidsnota ook een lokale (uitvoerings)notitie aan de gemeenteraad aangeboden. De uitgangspunten/ thema's voor de lokale notitie worden in samenspraak met de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen opgesteld.

Waar ter inzage?
U kunt het conceptbeleidsplan inzien via www.meerssen.nl. Voor mensen zonder internet liggen de papieren documenten op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043.

Hoe kunt u reageren?
U kunt t/m 10 april 2019 schriftelijk reageren. Dit kan onder vermelding van het onderwerp 'Inspraak conceptbeleidsplan Jeugd Zuid-Limburg' via e-mail info@meerssen.nl of per brief naar: Gemeente Meerssen, t.a.v. Pauline Evers, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met Pauline Evers, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vraag vóór 1 april uw Activiteitensubsidie aan

subsidiebeleid
Organiseert u in de periode 1 juli t/m 31 december 2019 een activiteit met een éénmalig of experimenteel karakter? Gaat het om een activiteit die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder? Bent u hiervoor op zoek naar een financiële bijdrage? Vraag dan vóór 1 april 2019 een activiteitensubsidie aan bij de gemeente.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie dient de aanvraag aan enkele voorwaarden te voldoen:
• De activiteit dient plaats te vinden in de periode van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019.
• De activiteit moet in de gemeente Meerssen plaatsvinden en openbaar toegankelijk zijn.
• De maximale bijdrage is € 1.000,-.
• De activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten.
• De activiteit is niet alleen gericht op eigen leden, maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare burgers.
• Organisaties die een basissubsidie ontvangen, hebben geen recht op deze subsidie.

Meer informatie
Voor verdere informatie zie www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies). Of bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting afrit Meerssen A2

In verband met werkzaamheden aan de vangrails is de afrit Meerssen (nr 51, richting Maastricht) in de avond/nacht van maandag 8 april op dinsdag 9 april 2019 van 21.00-05.00 uur afgesloten. De omleidingsroute wordt ter plekke aangegeven.

---

Kortdurende afsluiting af- en toeritten A2 Ulestraten

Door onderhoudswerkzaamheden zijn de toe- en afritten A2 Ulestraten (nr 50) in de avond/nacht van dinsdag 26 maart op woensdag 27 maart 2019 kort afgesloten. De afsluiting vindt plaats tussen 21.00-02.00 uur en duurt maximaal een uur. De omleidingsroute wordt aangegeven door middel van een tekstwagen.

-----------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het realiseren van daghoreca en het aanbrengen van reclame, Sint Agnesplein 4, 6241 CA Bunde (ontvangen 28 februari 2019);
  • het vestigen van een praktijk voor mondhygiëne, Prins Clauslaan 46, 6241 GJ Bunde (ontvangen 28 februari 2019);
  • het realiseren van een nieuwe aardappelbewaarplaats, Weert 93, 6241 GS Bunde (ontvangen 28 februari 2019);
  • het bijplaatsen van een dieselopslagtank, IJzerenkuilenweg 25, 6231 AA Meerssen (ontvangen 1 maart 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • slopen aanbouw en loods, Synagogeplantsoen 20, 6231 KJ Meerssen (ontvangen 3 februari 2019);
  • het verwijderen van asbest uit de te slopen schuur, Cruisboomstraat 26, 6243 AM Geulle (ontvangen 7 maart 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het vernieuwen van het dak, Emmaweg 34, 6231 BM Meerssen (verzonden 11 maart 2019);
  • het aanleggen van een blusvijver, voeropslag, vaste mestopslag en een IBA (individuele Behandeling van Afvalwater), Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten (verzonden 12 maart 2019);
  • het oprichten van een woning, Eijckerveld ongenummerd (kavel 7) Ulestraten (verzonden 18 maart 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 20 maart 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen