Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016

Gepubliceerd op: 15 maart 2016 12:10

Weeknummer: 11
Datum: woensdag 16 maart 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Bestuurscentrum gesloten op
Goede vrijdag en paasmaandag

In verband met Goede vrijdag en paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 25 maart en maandag 28 maart 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen? Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum, telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn op paasmaandag 28 maart 2016 gesloten.

---

Wij werken op afspraak

---

Afsluiting Saintweg en Oostelijke Kanaalweg

Voor het project Verruimen Julianakanaal voert de firma de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken werkzaamheden uit op en langs het Julianakanaal. Door het Julianakanaal te verruimen, kunnen straks grotere binnenvaartschepen op dit traject varen.

Plaatsing damwanden
Tussen KM 9.5 (ten zuiden van Kasteel Elsloo) en KM 12.0 (Groot Meers) worden damwanden geplaatst. Dit gebeurt gedeeltelijk aan de oostzijde en grotendeels aan de westzijde van het Julianakanaal. Om verbreding te mogelijk te maken, wordt een deel van de Westelijke Kanaalweg verlegd (ter hoogte van de oude veerstoep in Elsloo). Van hieruit wordt ook het aanbrengen van de damwanden vanaf het land uitgevoerd.

Tijdelijke afsluiting Saintweg
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is de Saintweg (verbindingsweg tussen Geulle aan de Maas en Elsloo) volledig afgesloten voor alle verkeer. Door aanvullende werkzaamheden is de weg nog afgesloten tot en met 22 april2016. De afsluiting geldt ook voor voetgangers en fietsers.

Tijdelijke afsluiting Oostelijke Kanaalweg
In het kader van hetzelfde project Verruimen Julianakanaal worden langs de Oostelijke Kanaalweg werkzaamheden uitgevoerd onderaan de dijk. Als gevolg hiervan is ook de Oostelijke Kanaalweg van 21 maart 2016 t/m vrijdag 15 april 2016 afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting geldt ook voor voetgangers en fietsers. Kasteel Elsloo blijft vanuit Elsloo wel bereikbaar.

Omleidingsroutes
Voor beide afsluitingen is één omleidingsroute ingesteld via Catsop.

Informatie
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Jim Oberdorf van de firma De Vries & van de Weil, telefoon 06-53265594. Voor contactgegevens en een actuele planning van de werkzaamheden kunt u kijken op projectwebsite www.julianakanaal.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo

Betreft: Het college van B&W heeft besloten om:

 • De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zuid Limburg aan te wijzen als toezichthouder overeenkomstig artikel 6.1 Wmo 2015
 • De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zuid Limburg toe te staan één of meerdere medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, aan te wijzen om in zijn plaats de functie van toezichthouder te bekleden en de taak Toezicht Wmo in het kader van bovengenoemde regelgeving te verrichten.

Inzage: het aanwijzingsbesluit is officieel bekendgemaakt op woensdag 16 maart 2016 op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluiten

Betreft:

 • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Klinkenberg 90, Rothem/Meerssen;
 • verkeersregulering reconstructie Ambyerweg Rothem/Meerssen;
 • verkeersregulering reconstructie infra Ring BMAA (Bamfordweg e.o.) Ulestraten.

Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden en het aanbrengen van belijning ter regulering van de gewenste verkeersituatie.
Inzage en beroepstermijn: van 16-03-2016 t/m/ 26-04-2016.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 13 043).
Wie kan beroep indienen: (belanghebbenden), schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina). Deze verkeersbesluiten zijn officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel.14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Wijziging Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen maakt bekend dat zij op 16 februari 2016 heeft besloten om de 'Centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid Limburg' te wijzigen. Alle andere deelnemende gemeenten hebben ook ingestemd met de wijziging van deze regeling.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en nemen zij taken over die eerder werden uitgevoerd door Rijk, Provincies en zorgverzekeraars. Dit houdt onder meer in dat gemeenten met aanbieders van jeugdhulp contractuele afspraken moeten maken. Omwille van efficiency en de schaal waarop aanbieders opereren doen we dit in regionale samenwerking waarbij de gemeente Maastricht met deze centrumregeling gemandateerd is om de contracten af te sluiten namens de regiogemeenten.

Inzage: het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente (Maastricht) draagt op de wettelijk voorgeschreven wijze als bedoeld in artikel 26, lid 2 Wgr zorg voor de bekendmaking van de wijziging van de centrumregeling. De gemeente Maastricht zendt de wijziging naar Gedeputeerde staten, neemt de regeling op in het gemeentelijk register van gemeenschappelijke regelingen en draagt zorg voor publicatie in de Staatscourant. De wijziging is op dinsdag 15 maart bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het oprichten van een bed & breakfast, Brommelen 27, 6243CM Geulle.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel 14 043)
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het tijdelijk legaliseren van een dierenverblijf, Heideweg ongenummerd Rothem/Meerssen (verzonden 4 maart 2016).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 16 maart 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina