Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017

Gepubliceerd op: 07 maart 2017 12:10

Weeknummer: 10
Datum: woensdag 8 maart 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West

Op de plek van de huidige basisschool aan de Pastoor Dominicus Hexstraat  in Meerssen komt een nieuw Kindcentrum. Dit zal naast basisonderwijs (fusie Op 't Hwagveld en De Gansbeek) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek gaan bieden. Inmiddels is het ontwerp voor het gebouw klaar. Na verlening van de omgevingsvergunning kan de bouw van start gaan. Dit zal waarschijnlijk begin april zijn. Wij hopen het nieuwe Kindcentrum begin 2018 in gebruik te kunnen nemen. Op korte termijn zullen de voorbereidende werkzaamheden van start gaan. Zo moeten er in het gebied enkele bomen worden gekapt. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.  Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum.  In dit ontwerp is voorzien in de aanplant van nieuwe bomen.

Nog samen te stellen  werkgroep
In het kader van het project is afgesproken dat er een werkgroep wordt ingesteld die zich zal buigen over de verkeerstructuur in Meerssen West. Om de werkgroep te kunnen instellen, organiseren wij een startbijeenkomst. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de startbijeenkomst wordt de  doelstelling van de werkgroep nader toegelicht en kunnen mensen zich aanmelden voor deelname.  De werkgroep zal maximaal uit 10 personen bestaan. Bij de samenstelling van de werkgroep streven wij naar een evenredige verdeling van bewoners en belanghebbenden uit de verschillende straten in het gebied.

Onderwerpen
De voornaamste onderwerpen waar de werkgroep zich over gaat buigen zijn:

 • Gebiedsontsluitingstructuur Meerssen-West: In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) zijn twee routes aangewezen voor de ontsluiting van het gebied:  via de Charles Eijckstraat en via de Pastoor Nicolaus Creftenstraat.
 • Haal-breng routes Kindcentrum: het haal/brengverkeer met de auto zal via de Pastoor Nicolaus Creftenstraat komen aanrijden. Voor gemeenschapshuis De Stip komt een  mogelijkheid voor kort parkeren, op het Kerkplein voor lang parkeren.
 • Veilige routes voor voetgangers en fietsers: In de nieuwe verkeerstructuur rondom het kindcentrum streven wij naar veilige routes voor voetgangers en fiets. Hierbij wordt ook gekeken naar een goede toegankelijkheid voor mensen met lichamelijke beperkingen.
 • Overige knelpunten in het gebied, zoals sluipverkeer en parkeeroverlast

Uitnodiging Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
Wij nodigen u graag uit voor de startbijeenkomst voor het samenstellen van de werkgroep op dinsdag 21 maart 2017. Aanvang 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.00 uur.  Wij hopen u te mogen begroeten.

Heeft u voorafgaand aan de startbijeenkomst vragen?
Neem dan gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Vraag naar projectleider Jaap Zomerplaag van de afdeling Ruimte.

---

Agenda raadsadviesvergadering 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De openbare raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 23 maart 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 9 maart 2017

 • Opening & vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering van 18-01-2017
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Presentatie ´Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance´
 • Presentatie Hondenbeleid
 • Concept-Raadsvoorstel Aanleg oostwest tangent (verbindingsweg) Ulestraten van gemeente Meerssen
 • Concept-Raadsvoorstel Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016
 • Memo 'afronding coulance beleid'
 • 17-Houben-03 Kredietvotering t.b.v. uitvoering moties Beleidsevaluaties GVVP en Parkeerbeleid
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend Raadsgriffier Yarka Dreessen, tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Tweeede kamerverkiezingen

Verkiezingen Tweede Kamer

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal

Vergeet uw stempas & id-bewijs niet!
Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Voor deze verkiezingen geldt dat uw identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stembureaus in de gemeente Meerssen
In de gemeente Meerssen kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u in een ander stemlokaal binnen de gemeente wilt stemmen, dan kan dat. In de gemeente Meerssen zijn de volgende stembureaus:

Meerssen:
Stemdistrict 1: Markt 50, Bestuurscentrum (KCC) *
Stemdistrict 2: Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 *
Stemdistrict 3: Gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 *
Stemdistrict 4: Ontmoetingscentrum de Ketel, Pastoor Dom. Hexstraat 70
Stemdistrict 6: Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6

Geulle:
Stemdistrict 16: Zaal ' t Wapen van Geulle, Hulserstraat 10
Stemdistrict 17: Zorgcentrum Avé Maria, Hussenbergstraat 21 *

Bunde:
Stemdistrict 12: Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55
Stemdistrict 13: Zorgcentrum de Wilgenhof, Wilgenlaan 1  *
Stemdistrict 14: Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2
Stemdistrict 15: Woonbegeleidingscentr. Aan de Pas, Pasweg 9 *

Ulestraten:
Stemdistrict 21: Gemeenschapshuis  d'n Huppel, (ingang via de Sint Catharinastraat)  *
Stemdistrict 22: Basisschool de Triangel, Kasteelstraat 22

* Deze stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Bent u uw stempas kwijt?
U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 - 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen (telefoon 14 043).  Mocht u dan alsnog uw 'oude'  stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas!

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. Of kijk op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Tweede Kamerverkiezingen).

---

Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten

Sinds 2 maart ligt het ontwerpverkeersbesluit met betrekking tot het weren van sluipverkeer tussen de Pastoor van Eijsstraat Ulestraten en de Bamfordweg/Europalaan Beek ter inzage. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente de Burgemeester Visschersstraat wil afsluiten ter hoogte van de Don Boscostraat. Met dit besluit komen we tegemoet aan de wens van de buurtwerkgroep Burgemeester Visschersstraat om deze weg af te sluiten voor verkeer om zo het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Structurele oplossing: nieuwe oostwest-verbindingsweg
Omdat er meer verkeersknelpunten in de kern Ulestraten zijn, hebben we in overleg met het Buurtnetwerk Ulestraten gezocht naar een duurzame en structurele oplossing. Deze denken we gevonden te hebben in een nieuwe verbindingsweg (oost-westtangent) ten noorden van de woonkern Ulestraten. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 maart aanstaande. Omdat dit een structurele oplossing is, zullen de verkeersmaatregelen in de Burgemeester Visschersstraat dus van tijdelijke aard zijn.

Effecten maatregel Burgemeester Visschersstraat
De afsluiting van de Burgemeester Vissersstraat zal gevolgen hebben voor het wegennet in Ulestraten. De buurtwerkgroep heeft dan ook expliciet gevraagd hier oog voor te hebben en eventuele aanvullende maatregelen te treffen. Deze aanvullende maatregelen zijn ook opgenomen in het ontwerpverkeersbesluit. Deze aanvullende maatregelen zullen waarschijnlijk ook tijdelijk zijn, door de structurele oplossing in de vorm van de nieuwe oostwest-verbindingsweg.

Aanvullende maatregel in de Sint Catharinastraat
Een belangrijke aanvullende maatregel wordt getroffen in de Sint Catharinastraat. Gelet op de verwachte toename van verkeer wordt in deze straat de maximumsnelheid van 50 km/uur teruggebracht naar 30 km/uur. Deze maatregel geldt dan van de kruising Sint Catharinastraat-Vliek t/m de Pastoor van Eijsstraat (tot kruising Burgemeester Visschersstraat). De gemeente zal samen met de politie bekijken hoe deze nieuwe maatregel kan worden gehandhaafd.

Ter inzage
Het ontwerpverkeersbesluit ligt nog t/m 12 april 2017 op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen, telefoon 14 043. U kunt schriftelijke zienswijzen indienen bij: het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Prinses Wilhelminaweg 21, 6241 EV Bunde (ontvangen 15 februari 2017);
 • het kappen van een boom, Veeweg 20, 6231 RW Meerssen (ontvangen 17 februari 2017);
 • het renoveren en oprichten van een basisschool met peuterspeelzaal, naschoolse opvangen en bibliotheek, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (ontvangen 17 februari 2017);
 • het legaliseren van een verbouwing, Burchtstraat 12, 6241 CR Bunde (ontvangen 16 februari 2017);
 • het kappen van een twee bomen, Prins Bernhardlaan 12, 6241 EM Bunde (ontvangen 21 februari 2017);
 • het vestigen van een kapsalon, Moorveldsberg 74, 6243 CW Geulle (ontvangen 22 februari 2017);
 • het plaatsen van een afrastering, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen (ontvangen 21 februari 2017);
 • het legaliseren van een onderpandse garage, Groot Berghem 57, 6235 BK Ulestraten (ontvangen 23 februari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest uit de schoorsteen, Kookstraat 52, 6231 KC Meerssen (ontvangen 7 februari 2017);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor Dominicus Hexstraat 70, 6231 HG Meerssen (ontvangen 7 februari 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van de woning, Ingenopestraat 1, 6241 BZ Bunde;
 • het verbouwen, uitbreiden en wijzigen van het gebruik van het pand, Vliegenstraat 38 & 42, 6241 CH Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbreden van de oprit, Dorpstraat 36, 6235 AD Ulestraten (verzonden 20 februari 2017);
 • het verbreden van de oprit, Koningin Julianastraat 6, 6241 EZ Bunde (verzonden 24 februari 2017);
 • het realiseren van een hondentrimsalon, Oostbroek 11, 6243 CA Geulle (verzonden 24 februari 2017);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Klinkenberg 83 in 83 en 83a, 6231 BB Meerssen (verzonden 2 maart 2017);
 • het aanleggen van een uitrit, Heideweg 3, 6231 AH Meerssen (verzonden 2 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het bedrijf Maatschap Demacker, Vliek 34, 6235 NR Ulestraten. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 08-03-2017 t/m 18-04-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum ( tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 8 maart 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen