Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 10 - 4 maart 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 10 - 4 maart 2020

Gepubliceerd op: 03 maart 2020 13:00

Gemeentepagina: week 10
Datum: 
woensdag 4 maart 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 4 maart en donderdag 5 maart 2020 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 19 maart 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 4 maart 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering van 23-01-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht
 • Concept-raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 5 maart 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 23-01-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Herstel Leukderbeek/-voetpad en Actieplan Vuursalamander
 • Concept-raadsvoorstel Aanleg regenwaterriool Burgemeester Murisstraat en Burgemeester Wilmarstraat
 • Concept-raadsvoorstel Wijziging begroting 2019 en 2020 GR Milieuparken Geul en Maas
 • Concept-raadsvoorstel inzake afkopen en herfinanciering tweetal opgenomen geldleningen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Humcoverstraat 143, 6231 JN Meerssen (ontvangen 12 februari 2020);
 • het veranderen van de uitrit, Burgemeester Visschersstraat 37, 6235 EA Ulestraten (ontvangen 17 februari 2020);
 • het herstellen en aanhelen van de ontbrekende onderdelen van de poortpilasters (monument), tegenover Geulderlei 1, 6243 NG Geulle (ontvangen 13 februari 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een carport, Lange Raarberg 56, 6231 RN Meerssen.
 • het legaliseren van diverse bouwwerken, Meerstraat 48, 6241 ND Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom in het talud van het Damiaanvoetpad, Damiaanberg Meerssen (verzonden 17 februari 2020);
 • het kappen van een boom (noodkap), Processieweg 14, 6243 BB Geulle (verzonden 20 februari 2020);
 • het legaliseren van de bovenwoning, diverse bijgebouwen, trainingspiste, buitenbakken, cirkelloop voor paarden en het aanleggen van een brandkraan, Zonkampweg 1, 6235 NH Ulestraten (verzonden 21 februari 2020);
 • het intern wijzigen/verbouwen van twee appartementen, Kasteelstraat 31, 6235 BM Ulestraten (verzonden 26 februari 2020);
 • het uitbreiden van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur van 5 naar 6 onzelfstandige woonruimten, Stationstraat 9, 6231 CK Meerssen (verzonden 2 maart 2020);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 4 maart 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen