Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016

Gepubliceerd op: 01 maart 2016 15:10

Weeknummer: 09
Datum: woensdag 2 maart 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Openbare Raadsvergadering 3 maart 2016

Op donderdag 3 maart 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling van de agenda
 • Afleggen verklaring / belofte burgerlid in raadsadviesvergadering
 • Benoeming wethouder
 • Aflegging eed /belofte en verklaring door wethouder
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 28 januari 2016
 • Lijst van ingekomen stukken Raad
 • Begroting 2016 Stichting kom Leren
 • Kindcentrum Meerssen en bibliotheek Meerssen
 • Voorstel over voortgang realisering horeca in Proosdijschuur en beëindiging contract met BAM
 • Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED)

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is ter inzage:

 • op de gemeentelijke website www.meerssen.nl
 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag
Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Maureen Gubbels neemt ontslag als wethouder

Wethouder Maureen Gubbels heeft maandag 22 februari 2016 haar ontslag ingediend als wethouder. In haar ontslagbrief geeft zij aan dat haar herstel van ziekte langer duurt dan verwacht. Omwille van de politieke continuïteit die door haar ziekte niet kan worden gegeven wil zij ruimte en duidelijkheid geven aan het bestuur van de gemeente Meerssen en haar inwoners. Haar persoonlijke omstandigheden en de grote politieke dynamiek van Meerssen maken het haar erg moeilijk om haar functie van wethouder te kunnen uitoefenen. De moeilijke weg naar herstel heeft haar nieuwe inzichten gegeven om andere keuzes te gaan maken. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet en voelt zich enorm betrokken, aldus mevrouw Gubbels. Zij bedankt iedereen waarmee zij heeft samengewerkt voor het vertrouwen en de steun die zij heeft mogen ontvangen tijdens haar bestuursperiode.

Berry van Rijswijk genomineerd als opvolger van Maureen Gubbels

Berry van Rijswijk is door politieke partij FOCUS Meerssen genomineerd om Maureen Gubbels als wethouder op te volgen. Berry van Rijswijk is sinds 8 oktober 2015 vervangend wethouder in verband met het ziekteverlof van Maureen Gubbels. De gemeenteraad zal de nominatie in de raadsvergadering van 3 maart aanstaande bespreken.

---

Wij werken op afspraak

---

Wilt u een melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden?
Per 1 maart 2016: bel 043 - 3 50 53 45

Per 1 maart 2016 is er een nieuw telefoonnummer voor 'meldingen openbare ruimte buiten kantoortijden'. Per die datum kunt u terecht bij de Meldkamer Maastricht-Heuvelland (Stadsbeheer Maastricht in de Beatrixhaven). De medewerkers van de meldkamer bepalen op basis van een vast protocol welke meldingen meteen moeten worden opgepakt en welke meldingen tot de volgende dag kunnen wachten. Alle meldingen worden afgehandeld door de gemeente Meerssen (buiten kantoortijden: wachtdienst).

Een melding doen binnen kantooruren? Vragen naar aanleiding van dit bericht?
U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een (tijdelijk) hekwerk naast poorten bij tuin, Proost de Beaufortstraat 18, 6231 EB Meerssen (ontvangen 19 februari 2016);
 • het legaliseren van zonwering en toegangspoorten, Proost de Beaufortstraat 18, 6231 EB Meerssen (ontvangen 19 februari 2016);
 • het plaatsen van een afrastering, Papenweg 87, 6241 BS Bunde (ontvangen 22 februari 2016);
 • het slopen van een tussenmuur, Europastraat 10, 6235 BV Ulestraten (ontvangen 23 februari 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Betreft: melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudende dakplaten, Bospad 4, 6243 EB Geulle (ontvangen 9 februari 2016). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een toeristische informatiezuil, Kerkplein te Geulle nabij de Sint Martinuskerk (verzonden 18 februari 2016);
 • het realiseren van een parkeervoorziening, Humcovenderveld 30, 6231 HW Meerssen (verzonden 19 februari 2016);
 • het legaliseren van diverse bouwwerken, Hussenbergstraat 15, 6243 AG Geulle (verzonden 22 februari 2016);
 • het kappen van populieren opstand, Westbroek ongenummerd te Geulle, kadastraal bekend Geulle, sectie B, nummer 4100 (verzonden 24 februari 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Landelijk Referendum 2016
Verkrijgbaarstelling tekst Wet en Associatieovereenkomst

De burgemeester van Meerssen brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne de tekst van de aan het referendum onderworpen wet en het verdrag vanaf 9 maart 2016 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is. U kunt de tekst ook raadplegen op www.verkiezingen2016.nl en www.meerssen.nl.

Meerssen, 29 februari 2016
De burgemeester voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 2 maart 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina