Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017

Gepubliceerd op: 21 februari 2017 11:25

Weeknummer: 08
Datum: woensdag 22 februari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Geen 18? Wij hebben ook lol zonder alcohol!

De gemeente Meerssen steunt samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Vaals en Valkenburg aan de Geul de NIX18 campagne: niet roken en niet drinken onder de 18. De campagne valt binnen het sociaal domein en draait om bewustwording van een gezonde levensstijl.

Word ambassadeur van NIX18

Omdat er maar één prins per gemeente op de foto kon, is er geloot.
Foto: Harry Heuts.

Word ambassadeur!  Maak een foto & plaats deze op social media
Op de foto ziet u Prinsen en Prinsessen Carnaval uit Maastricht Heuvelland. Zij dragen een speciaal ontworpen  NIX18-foamboard, waarvan het de bedoeling is dat dit tijdens carnaval in estafettevorm door de gemeenten zal gaan met als slogan: "Geen 18? Wij hebben ook lol zonder alcohol". Doel van de actie is dat iedereen die het foambord in handen krijgt ambassadeur van NIX18 wordt door een foto van zichzelf (en/of zijn groep) te maken en deze vervolgens met een persoonlijke boodschap online te zetten via facebook, snapchat, twitter of andere sociale media. Natuurlijk met het verzoek om de gemeente te taggen!  Elke ambassadeur geeft het foambord vervolgens door aan iemand waarvan hij/zij denkt dat deze de NIX18-gedachte ondersteunt, of hij geeft het bord juist door aan iemand die hij aan het denken wil zetten.

Alle carnavalsvierders worden ook opgeroepen om ambassadeur te zijn van NIX18. De carnavalsverenigingen en de organisatie van de Top 111 hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD Nederland, GGD'en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie). Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm 'niet drinken en roken tot je 18e'. De campagne richt zich op de hele samenleving en meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Met als doel dat iedereen het normaal gaat  vinden dat  jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

Veer winsje uch eine sjwanne carnaval!

---

Carnaval
Carnaval in Meerssen:
We maken er samen een mooi feest van!

Van zondag 26 februari t/m dinsdag 28 februari is het weer carnaval. Drie knotsgekke dagen lang vieren we feest in de gemeente Meerssen. Carnaval is diep verankerd in onze Limburgse cultuur. Iedereen viert dit feest op zijn of haar eigen manier.

Carnaval speelt zich voor een groot deel af in de open lucht. Dit is de charme van het feest, maar dat betekent ook overlast. Het is belangrijk dat we veilig carnaval kunnen vieren en dat overlast binnen de perken blijft.

Ik vraag daarom de medewerking van alle carnavalsvierders!

Afval:
Carnaval zorgt voor flink wat afval in de straten. Het opruimen hiervan kost de gemeente veel geld. Help mee om het afval binnen de perken te houden! Ruim uw rommel op!

Geluid:
Een feest in de open lucht geeft geluidsoverlast.
Vier gerust carnaval, maar houdt ook rekening met anderen.

Alcohol:
Alcohol & carnaval gaan goed samen. Maar te veel alcohol zorgt voor problemen.
Met alcohol op, stap je niet meer achter het stuur. Zorg dan voor een BOB. Daar kun je mee thuiskomen. Daarnaast geldt de regel: NIX 18 – niet roken niet drinken onder de 18 jaar.

Houd rekening met elkaar, dan blijft het een mooi feest!

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

---

Bestuurscentrum gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari 2017.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 27 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afvalinzameling carnaval

In verband met carnaval is de inzameling van het gft-afval verplaatst naar andere data. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender voor de precieze data.

Afvalinzameling carnaval 2017

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat de restzakken vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl

---

Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven

Na het carnaval (6 maart 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van diverse gebiedsontsluitingswegen in Bunde, Geulle en Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg vinden er diverse infrastructurele aanpassingen plaats. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden voeren wij uit?

 • Aanleggen van plateaus op de doorgaande weg Brommelen ter hoogte van de zijwegen Brommelen en Westbroek.
 • Aanleggen van komingangen bij de Pasweg en Oostbroek.
 • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
 • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
 • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
De werkzaamheden aan Oostbroek, Brommelen en de Pasweg staan gepland voor direct na het carnaval (maandag 6 maart 2017) en hebben een doorlooptijd van ca. 6 weken. De start van de werkzaamheden aan de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en de fietsoversteekplaats Meerssenhoven-Meerssenhovenweg is gepland in week 16 (dinsdag 18 april 2017) en heeft een doorlooptijd van ca. 7 weken.

Tijdelijke wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden zijn bovengenoemde wegen voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Verkeersbesluiten Lange Raarberg en Kuileneindestraat

Betreft: het instellen van een tweezijdig parkeerverbod aan de Lange Raarberg in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder meer het plaatsen van de verkeersborden E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Betreft: het wijzigen van het wegprofiel van de Kuileneindestraat in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder meerhet maken van fietsstroken en parkeerplaatsen, het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vergunninghouders,  het instellen van parkeerverbod.

Inzage en beroepstermijn: van 23-02- 2017  t/m 05-04-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerpverkeersbesluit weren sluipverkeer Ulestraten

Betreft: het treffen van diverse verkeersmaatregelen ter regulering transitverkeer tussen Europalaan Beek/Bamfordweg en Pastoor van Eijsstraat  in Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder meer het plaatsen van verplichte rijrichting verkeersborden voor ander verkeer dan bestemmingsverkeer en een fysieke afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat.
Inzage en zienswijzentermijn: van 02-03-2017 t/m 12-04-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

-----

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het terugbrengen van een rollaag boven een raam in de voorgevel, Beekstraat 56, 6231 LH Meerssen (ontvangen 10 februari 2017);
 • het uitbreiden van het magazijn, Gasthuisstraat 7, 6231 JV Meerssen (ontvangen 13 februari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een loods, Meerstraat 20, 6241 ND Bunde (verzonden 16 februari  2016);
 • het verbouwen van de woning, Proost Richardstraat 7, 6231 CS Meerssen (verzonden 17 februari 2017);
 • het plaatsen van een dakkapel, Burgemeester Visschersstraat 80, 6235 ED Ulestraten (verzonden 17 februari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 22 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen