Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 08 - 20 februari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 08 - 20 februari 2019

Gepubliceerd op: 19 februari 2019 11:50

Gemeentepagina: week 08
Datum: woensdag 20 februari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Parkeren
Contactloos betalen bij parkeerautomaten

Vanaf donderdag 21 februari kunt u bij de parkeerautomaten in Meerssen-centrum ook contactloos betalen. U hoeft alleen nog maar uw betaalpas voor de kaartlezer te houden. Het invoeren van uw pincode is niet meer verplicht. Het is een snelle en gemakkelijker manier van betalen. Daarnaast is het ook nog eens veilig, omdat op deze manier skimming niet meer mogelijk is.

Alleen bij kleine bedragen
Contactloos betalen is alleen voor kleinere bedragen. Er geldt namelijk een maximum bedrag van €25,- per betaling en een limiet bij €50,- voor achtereenvolgens contactloos betalen. Als dit totaalbedrag wordt bereikt, dan vraagt de betaalautomaat om de pincode.  Dit is een veiligheidscheck om misbruik te voorkomen.

Ideaal voor parkeren
Voor parkeren is contactloos betalen een aantrekkelijke betaalmethode. De bedragen die parkeerders betalen per transactie komen zelden boven de € 25,-. Daarnaast hebben mensen vaak haast als ze onderweg zijn en een snelle betaling komt dan goed uit! Bovendien zijn parkeerautomaten meestal onbemand, waardoor veiligheid er extra toe doet.

Verplicht in 2020
Mastercard en Visa stellen verplicht dat betaalterminals vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid bieden om contactloos te betalen. Als gevolg daarvan moeten alle gemeenten in Nederland voor deze datum contactloos betalen op hun parkeerautomaten mogelijk maken.

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?
U kunt nog tot 1 maart nomineren!

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen.

Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? U kunt hem/haar nog tot 1 maart 2019 nomineren. Kijk voor meer informatie en het voorstelformulier op www.meerssen.nl.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

---

Carnaval
Openingstijden Carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2019.

Aangifte geboorte en overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op carnavalsmaandag 4 maart uitsluitend voor aangiftes van geboorte en overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Vermissing reisdocumenten of rijbewijs
U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van een reisdocument of rijbewijs.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl.

---

Blauw Sjuut meert aan in de gemeente Meerssen

Op woensdag 27 februari 2019 meert het Gilde van de Blauw Sjuut weer aan in de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heet de bemanning welkom in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat10 in Meerssen. Aanvang 14.30 uur. Drankjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

U bent allemaal van harte welkom!

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het aanleggen van een inrit, Weert 93, 6241 GS Bunde (ontvangen 6 februari 2019);
 • het realiseren van een nieuwe garage, Veeweg 14, 6231 RW Meerssen (ontvangen 6 februari 2019);
 • het realiseren van een appartement, Vliegenstraat 58 c, 6241 CH Bunde (ontvangen 8 februari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • Sanering Cartijnestraat 5 Bunde, Carteijnstraat 5 , 6241 CC Bunde (ontvangen 4 februari 2019);
 • het verwijderen van asbest, Den Olieberg 7a, 6231AZ Meerssen (ontvangen 29 januari 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het wijzigen/vernieuwen en vergroten van de woning, Essendijk 30, 6243 BJ Geulle.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 21-02-2019 t/m 03-04-2019.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een aanbouw aan bestaande garage, Hulserstraat 54, 6243 BN Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een woningsplitsing, een dakterras, een paardenstal, lichtmasten en een carport met aanbouw, Cazenderstraat 14, 6231 HZ Meerssen (verzonden 12 februari 2019);
 • het kappen van een boom, Raar 29, 6231RP Meerssen (verzonden 12 februari 2019);
 • het plaatsen van reclame, Bunderstraat 6, 6231 EL Meerssen (verzonden 13 februari 2019);
 • het kappen van een boom (beuk), Stationstraat/Markt (Proosdijpark) te Meerssen (verzonden 12 februari  2019);
 • het vervangen van handelsreclame, Sint Catharinastraat 4, 6235 BE Ulestraten (verzonden 15 februari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van een scherm om de bestaande luchtbehandelingskast, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (ingetrokken 14 februari 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Reglement Raadsadviesvergaderingen

Betreft: de gemeenteraad heeft op 14 februari 2019 een nieuw reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen vastgesteld. Het reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen is geheel herzien. De oude regeling daterend uit 2016 komt hiermee te vervallen.
In werking: op 14 februari 2019.
Waar ter inzage: dit reglement wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 21 februari 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 20 februari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen