Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 08 - 19 februari 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 08 - 19 februari 2020

Gepubliceerd op: 18 februari 2020 11:35

Gemeentepagina: week 08
Datum: 
woensdag 19 februari 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Carnaval
Bestuurscentrum / KCC gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari 2020.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 24 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De vermissing van een reisdocument kunt u ook online melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Carnaval
Carnaval in Meerssen:
Laten we er samen een mooi feest van maken!

Van zondag 23 februari t/m dinsdag 25 februari is het weer carnaval. Drie knotsgekke dagen lang vieren we feest in de gemeente Meerssen. Carnaval is diep verankerd in onze Limburgse cultuur. Iedereen viert dit feest op zijn of haar eigen manier.

Carnaval speelt zich voor een groot deel af in de open lucht. Het is de charme van het feest, maar dat zorgt ook voor overlast. Het is belangrijk dat we veilig carnaval vieren en dat de overlast binnen de perken blijft.

Ik vraag daarom de medewerking van alle carnavalsvierders!

Afval
Carnaval zorgt voor flink wat afval in de straten. Het opruimen hiervan kost de gemeente veel geld. Help mee om het afval binnen de perken te houden en ruim uw rommel op. Dit jaar vragen we speciale aandacht voor confetti in de vorm van aluminium snippers. Dit materiaal is slecht voor het milieu en laat zich slecht opvegen. Het is daarom verboden om aluminium confetti uit te strooien. We vragen om bij voorkeur confetti van papier te gebruiken.

Geluid
Een feest in de open lucht zorgt voor geluidsoverlast. Vier gerust carnaval, maar houd ook rekening met anderen.

Alcohol
Alcohol en carnaval gaan goed samen, maar te veel alcohol kan tot problemen leiden. Met alcohol op stap je natuurlijk niet achter het stuur. Zorg dan voor een BOB. Daar kun je mee thuiskomen. Daarnaast geldt de regel NIX 18: niet roken en niet drinken onder de 18 jaar.

Toiletvoorzieningen Markt
De gemeente zorgt in samenwerking met de TOP 111 voor extra toiletvoorzieningen op de Markt op carnavalsmaandag.

Vrijdag 21 februari Markt Meerssen
In de aanloop naar carnaval zijn er al veel carnavalsactiviteiten. Zo maakt de jeugd het gezellig op de vrijdagavond op de Markt in Meerssen. We zorgen voor toezicht en extra verlichting. Ik vraag iedereen mee te werken en het gezellig te houden.

Houd rekening met elkaar, dan blijft het een mooi feest!
Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

---

Update werkzaamheden Meerssen-centrum:
Beekstraat & Stationstraat

Onlangs zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden moeten half april klaar zijn. Wat is er vorige week gebeurd en wat staat er voor deze week op de planning?

Wat is er vorige week gebeurd?
Vorige week vorderden de werkzaamheden aan het nieuwe ondergrondse tracé van de Watervalderbeek langzaam, maar gestaag. De grote put die de splitsing van de Watervalderbeek huisvest, is helemaal klaar. De eerste buizen zijn aangesloten. In overleg met de netwerkbeheerders is al een deel van de kabels en leidingen verplaatst. Zo hebben wij meer ruimte voor de buis van de Watervalderbeek.

Wat doen we deze week?
Komende week gaan we verder met het nieuwe ondergrondse tracé van de beek tot en met de put op de hoek bij de van juwelier. Als dit klaar is, is het moeilijkste gedeelte van het ondergrondse tracé gerealiseerd. In dit deel liggen namelijk veel kabels en leidingen. Deze moeten we verplaatsen om plek te hebben voor de buis en putten.

Om het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek ongehinderd vanaf de hoek Beekstraat-Stationstraat richting de brillenzaak/opticien te kunnen leggen, verplaatsen we in de week van 17 t/m 21 februari ook nog andere kabels en leidingen. De straatstenen in de Stationstraat verwijderen we alvast om de graafwerkzaamheden zo min mogelijk te hinderen.

Op het moment dat de buis van de Watervalderbeek in de Beekstraat klaar is, starten we hier met het aanvullen van de grond. Vervolgens beginnen we met het bestraten van dit deel van de Beekstraat. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Planning
Het nieuwe ondergrondse tracé van de Watervalderbeek moet voor half april klaar zijn. Dan gaan we namelijk richting in de periode van mogelijk heftige regenbuien.

Bereikbaarheid
Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand!) kunnen altijd door. Verkeer kan wel vanuit de Gasthuisstraat richting de Beekstraat/Volderstraat rijden. Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels en de parkeergarage bereikbaar voor publiek! Ook route naar het station blijft voor voetgangers en fietsers begaanbaar.

Carnavalsoptocht
Met het oog op de carnavalsoptocht Rothem-Meerssen is zondag 16 februari met een optochtwagen getest of de bocht Gasthuisstraat-Beekstraat voldoende vrij is voor de optocht. Dat ging goed, dus de optocht kan deze route aanhouden. Door de werkzaamheden gaat de optocht niet door de Stationstraat, maar via de Montfortlaan.

Alle informatie over dit project vindt u op de speciale projectpagina op www.meerssen.nl (projecten – Overkluizing Watervalderbeek).

----------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vaststelling eenheidsprijzen per type bouwwerk t.b.v. berekening leges

Betreft: op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges Meerssen 2020 en artikel 2.1.1.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing van leges Meerssen 2020 hebben burgemeester en wethouders van Meerssen de eenheidsprijzen per type bouwwerk vastgesteld. De eenheidsprijzen worden gebruikt om de bouwkosten te bepalen van een project waarvoor een omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd. De leges voor de omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de geschatte bouwkosten.
In werking: het besluit treedt in werking de dag volgend op deze bekendmaking.
Inzagetermijn: van 19-02-2020 t/m 31-03-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klanten Contact Centrum (KCC).
Zienswijzen: het is niet mogelijk om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen tegen dit besluit.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf F2L Europe BV, Burgemeester Visschersstraat 139, 6235 EB Ulestraten. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 19-02-2020 t/m 31-03-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het bouwen van een tuinkamer, Markt 48, 6231 LS Meerssen (ontvangen 4 februari 2020);
  • het kappen van een boom, Klinkenberg ongenummerd, 6231 BA Meerssen (ontvangen 6 februari 2020);
  • het verbouwen van de woning, Burgemeester Visschersstraat 44, 6235 EC Ulestraten (ontvangen 6 februari 2020);
  • het realiseren van drie dakkapellen, Markt 28a, 6231 LS Meerssen (ontvangen 7 februari 2020);
  • het uitbreiden van de woning, Burchtstraat 1, 6241 CR Bunde (ontvangen 9 februari 2020);
  • het renoveren van het dak, Parallelweg 38, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 10 februari 2020);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het slopen van de berging, Snijdersberg 9, 6243 AT Geulle (ontvangen 24 januari 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Kuilenstraat 59, 6231 AV Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het verbouwen van de woning, Steegske 9, 6243 AK Geulle (verzonden 11 februari 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

  • het realiseren van een dakkapel, Rector Thijssenstraat 14, 6237 NJ Moorveld (ingetrokken 12 februari 2020);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 19 februari 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen