Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 06 - 5 februari 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 06 - 5 februari 2020

Gepubliceerd op: 04 februari 2020 11:40

Gemeentepagina: week 06
Datum: 
woensdag 5 februari 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Fase 2 project Overkluizing Watervalderbeek:
Werkzaamheden Beekstraat & Stationstraat

Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn sinds maandag afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers (te voet) kunnen wel door. Winkels blijven bereikbaar voor publiek. Verkeer kan wel vanuit de Gasthuisstraat richting de Beekstraat/Volderstraat rijden. De parkeergarage aan de Stationstraat blijft bereikbaar vanaf het Stationsplein.

Het project
Achter de panden Stationstraat 1 t/m 17 loopt ondergronds de Watervalderbeek. Bij inspectie constateerde de gemeente dat de overkluizing (= ondergrondse beek) in slechte staat verkeerde. Renovatie van de overkluizing en een gedeeltelijke verlegging van de ondergrondse beek via de Stationstraat was noodzakelijk. De renovatie van de overkluizing werd voor de feestdagen afgerond.

De nieuwe buis die in de overkluizing is getrokken, is kleiner van diameter. Dat betekent dat deze niet dezelfde hoeveelheid water kan afvoeren als voorheen. Daarom moeten we een nieuw ondergronds tracé (buis) aanleggen voor de Watervalderbeek via het onderste deel van de Beekstraat en de Stationstraat (tot aan brillenzaak/opticien). We willen deze werkzaamheden afronden voordat het seizoen met mogelijk extreme regenbuien weer start (vanaf april-mei).

Werkvolgorde
We zijn maandag 3 februari gestart met de aanleg van het nieuwe ondergrondse beekstracé (buis) in het onderste gedeelte van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat en Bunderstraat). Dit duurt naar verwachting tot half maart. Aansluitend gaan we verder in de Stationstraat en krijgt het onderste deel van de Beekstraat zijn nieuwe bestrating (half maart). Fase twee wordt naar verwachting in april helemaal afgerond.

Informatie
Op de speciale projectpagina Overkluizing Watervalderbeek op www.meerssen.nl treft u actuele informatie aan. Hier vindt u ook de contactgegevens van omgevingsmanager Maarten Beks. E-mail: ipbb.beks@outlook.com. Telefoon: 06-52640722. Of bel het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC): telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Agenda raadsvergadering 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 12-12-2019 en 23-01-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 17-01-2020
 • Voorstel Verordening rechtspositie Raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2020
 • Voorstel Verordening Werkgeverscommissie Meerssen 2020
 • Voorstel Verordening Auditcommissie Meerssen 2020
 • Voorstel Verordening Adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020
 • Voorstel Concept-beleidsplan politie 2020-2023
 • Voorstel Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
 • Voorstel inzake mogelijkheden van vervroegd aflossen en herfinanciering van de leningportefeuille Wonen Meerssen, zowel voor opgenomen geldleningen, als verstrekte geldleningen
 • Voorstel Vaststelling Uitvoeringsprogramma Energietransitie op hoofdlijnen 2020-2022
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Mantelzorgcompliment
Vraag het Mantelzorgcompliment aan:
een blijk van waardering voor uw mantelzorger

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt door de gemeente naar uw mantelzorger overgemaakt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2020. Op www.meerssen.nl vindt u het aanvraagformulier en welk bewijsstuk u moet meesturen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Blauw Sjuut meert aan in de gemeente Meerssen

Op woensdag 19 februari 2020 meert het Gilde van de Blauw Sjuut weer aan in de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz zal de bemanning van de Sjuut welkom heten in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Aanvang 14.30 uur. Drankjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

U bent allemaal van harte welkom!

---

Bestuurscentrum / KCC gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari 2020.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 24 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De vermissing van een reisdocument kunt u ook online melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Sleuteloverdrachten 2020

Tijdens de drie dolle dagen van Vastelaovend wordt de gemeente Meerssen geregeerd door diverse hooglustige Prinsenparen. De stadssleutels worden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 2020 tijdens de Sleuteloverdrachten uitgereikt door burgemeester en/of wethouders.

Zaterdag 22 februari 2020

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal te Geulle. Aanvang: 16.44 uur
Uitreiking door de wethouders

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur
Uitreiking door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Drankjes verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Carnavalsvereniging De Kuutebieters
Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.15 uur
Uitreiking door de wethouders

Zondag 23 februari 2020

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Pastoor Geelenplein/de Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de H. Mis: omstreeks 10.30 uur.
Uitreiking door wethouders Gulikers en Heusschen

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.00 uur
Uitreiking door de wethouders

Belangstellenden zijn van harte welkom

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een vrijstaande woning, Boschweg ongenummerd (rectificatie van publicatie 15 januari 2020), 6241 EL Bunde (ontvangen 17 december 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de woning, Iepenlaan 30, 6241 AE Bunde (verzonden 29 januari 2020);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van een dakkapel en het wijzigen van de bijgebouwen, Kasennerweg 16, 6241 NM Bunde;
 • het verbreden van de uitrit, Sint Rochusstraat 29, 6241 CD Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf Jan Linders B.V., Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde, voor het in werking nemen van twee winkelwagenstallingen;
 • het starten van een garagebedrijf, Meerstraat 14, 6241 ND Bunde.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 05-02-2020 t/m 18-03-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 5 februari 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen