Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2021

Gepubliceerd op: 02 februari 2021 13:20

Gemeentepagina: week 05
Datum: woensdag 3 februari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

College van B&W op 4 februari weer voltallig

Op 13-01-2021 heeft de heer Rein Dupont met onmiddellijke ingang wegens persoonlijke omstandigheden zijn ontslag aan de gemeenteraad ingediend. Wij betreuren dit plotselinge besluit en hebben dit in zijn geheel niet zien aankomen.

Gezien de huidige situatie waarin de gemeente Meerssen vanaf dat moment verkeerde hebben de fracties Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS hun verantwoordelijkheid genomen en zijn zij gesprekken aangegaan met kandidaten die graag de ontstane vacature in onze gemeente wilden innemen. Ter ondersteuning en continuering van het College zal naast de huidige wethouder de heer Gerard IJff, twee deskundige en onafhankelijke wethouders van buiten Meerssen worden aangesteld. Het gaat in deze om twee parttime wethouders.

Wij stellen aan u voor:

Wim Kemp
Wim Kemp
(63 jaar, ongehuwd) is woonachtig in Roermond en heeft ruime ervaring in het werken voor de gemeentelijke overheid in verschillende functies. De gemeente Meerssen is voor Wim niet geheel vreemd. Van 1991 tot mei 2004 was hij werkzaam als Projectleider/Planologisch-juridisch medewerker bij de gemeente en belast met diverse woningbouw- en andere projecten.

Van 2004 tot 2014 is Wim wethouder geweest van de gemeente Roermond. Zijn takenpakket lag op het vlak van het sociaal domein, cultuur, onderwijs en wijkontwikkeling. In deze functie was hij onder meer voorzitter van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg en DB-lid van de sociale werkvoorziening. In zijn wethouders periode zijn verschillende nieuwbouwprojecten onderwijs gerealiseerd en is het Wijkontwikkelingsproject Donderberg vastgesteld.

Momenteel is Wim Kemp raadslid van de gemeente Roermond, met de aandachtsgebieden Bestuur & Middelen en Ruimte. Daarnaast vervult Wim diverse bestuursfuncties en adviesfuncties in maatschappelijke en culturele organisaties en het verenigingsleven in Roermond. Wim is bijzonder verheugd opnieuw werkzaam te mogen zijn voor de gemeente Meerssen, waar hij fijne herinneringen aan heeft.

Peter Hovens
Peter Hovens
(61 jaar) is bestuurskundige en heeft jarenlange ervaring binnen het openbaar bestuur als ambtenaar, raadsgriffier, raadscommissielid, partijbestuurder (PvdA), consultant en wethouder. Die laatste functie heeft hij uitgeoefend in de gemeenten Schinnen (2011-2013) en Beek (2014-2015). Bij de eerstgenoemde gemeente had Peter de portefeuille sociaal domein onder zijn hoede, bij de gemeente Beek betrof dit het fysieke domein.

Sinds 2004 werkt Peter als zelfstandig bestuurskundig adviseur; hij is gespecialiseerd in het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken met behulp van de Methode Samenlevingsbeleid. Tevens verzorgt hij trainingen over deze methodische aanpak. Een ander specialisme betreft beleidsontwikkeling in relatie tot demografische ontwikkelingen.

Ruim 40 jaar is Peter maatschappelijk actief geweest als vrijwilliger bij de meest uiteenlopende organisaties, zoals voetbalvereniging, wijkplatform en speeltuin; hij verzorgt op dit moment het secretariaat van een buurtvereniging.

Peter is geboren en opgegroeid in Geleen en woont nu met zijn partner Elly in Roermond; hij heeft vier kinderen, twee bonuskinderen en kleinkind Lieke. Met veel genoegen kijkt Peter uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en natuurlijk het college om de uitdagingen, waar de prachtige gemeente Meerssen voor staat, succesvol op te pakken.

---

Agenda raadsvergadering 4 februari 2021

Op donderdag 4 februari 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Tussentijdse benoeming van nieuwe wethouders
 • Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door tussentijds benoemde wethouders
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 10-12-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 18-01-2021)
 • Voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2021 e.v.
 • Voorstel Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
 • Voorstel Vaststellen bestemmingsplan Op de Locht 52
 • Voorstel Bijdrage saneringskosten n.a.v. het incident chloorlekkage zwembad Geulle
 • Voorstel Beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021'
 • Voorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Voorstel Verlenging samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Agenda extra raadsvergadering 8 februari 2021

Op maandag 8 februari 2021 vindt een extra raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanbod Provincie/Vervolgonderzoek inzake 'toekomst Meerssen'

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Gemeentehuis gesloten op 15 en 16 februari

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 15 februari en dinsdag 16 februari (de eigenlijke carnavalsdagen). De Burgerlijke Stand is uitsluitend voor aangifte geboorte of overlijden geopend op maandag 15 februari van 9.00-10.00 uur.

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op 15 februari kunt u van 09.00-10.00 uur tevens en uitsluitend terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument ook online melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

De burgemeester van Meerssen;

Gelet op
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 41, lid 1 Drank- en horecawet;

Overwegende dat

 • de burgemeester verantwoordelijk is voor het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet;
 • de burgemeester toezichthouders kan aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet;
 • deze toezichthouder aangewezen dient te zijn als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Besluit

 • de heren M. di Perna, D. Wilhelmus, R. Naberhuis, A. Homblen, M. Heuts, F. Cuijpers en R. Giesen
  op grond van artikel 41, lid 1, aanhef en onder b van de Drank- en Horecawet aan te wijzen als een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad van Meerssen.
 • dit besluit met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 03 februari 2021.

Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Meerssen, postbus 90, 6230 AB te Meerssen. In het bezwaarschrift dient te worden vermeldt tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en wat de redenen daarvoor zijn. Daarnaast dient de bezwaarmaker zijn naam en adres te vermelden en het bezwaarschrift te ondertekenen Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat tijdens het bezwaar het besluit kan worden uitgevoerd. Indien de bezwaarmaker van mening is dat er sprake is van een spoedeisend belang, dan kan hij gelijktijdig met zijn bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het renoveren van het dak en het realiseren van een dakkapel, Klinkenberg 15, 6231 BA Meerssen (ontvangen 19 januari 2021);
 • het uitbreiden van de woning, Churchillstraat 16, 6235 CE Ulestraten (ontvangen 22 januari 2021);
 • het realiseren van een berging, Dorpstraat 21d, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 21 januari 2021);
 • het vervangen van het hoofddak en delen van bestaande uitbouw, slopen van een loods en plaatsen van een tuinhuis met zwemvijver, Geulstraat 45, 6241 NA Bunde (ontvangen 26 januari 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het saneren van asbest in een reparatiewoning, Pletsstraat 25, 6241 CM Bunde (ontvangen 14 januari 2021);
 • het verwijderen van asbest, Mevrouw van der Meijstraat 9, 6243 AN Geulle (ontvangen 12 januari 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van de woning, Pastoor Aert van Coelmontstraat 15, 6231 JC Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de woning (van rechtswege verleend), Vliegenstraat 31, 6241 CE Bunde (verzonden 29 januari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 3 februari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen