Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 05 - 29 januari 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 05 - 29 januari 2020

Gepubliceerd op: 28 januari 2020 10:25

Gemeentepagina: week 05
Datum: 
woensdag 29 januari 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

BSGW logo
Belastingaanslag 2020
Gemeente & waterschap

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Heeft u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.

U ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.

Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U heeft op uw persoonlijke pagina onder andere de volgende mogelijkheden:

 • uw aanslagen raadplegen;
 • uw rekeningnummer wijzigen;
 • een machtiging afgeven;
 • een bezwaarschrift indienen;
 • het taxatieverslag inzien;
 • een kwijtschelding aanvragen;
 • een persoonlijke vraag stellen.

Vragen & antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig.

Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

---

Woensdag 29 januari 2020
Inloopbijeenkomst fase 2 Overkluizing Watervalderbeek

Begin februari starten wij met fase 2 van het project Overkluizing Watervalderbeek: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door de Stationstraat en het onderste deel van de Beekstraat. De werkzaamheden hebben gevolgen voor langere tijd (t/m april 2020). Uitgangspunt: zo min mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum.

Wij nodigen bewoners, ondernemers en andere belangstellenden graag uit voor een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden van fase 2 op woensdag 29 januari 2020. Tussen 19.00-21.00 uur kunt u binnenlopen bij ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. U kunt uw vragen stellen en wij praten u graag bij over de werkzaamheden en de planning.

Bent u verhinderd?
Op de speciale projectpagina Overkluizing Watervalderbeek op www.meerssen.nl treft u actuele informatie aan. Hier vindt u ook de contactgegevens van omgevingsmanager Maarten Beks. E-mail: ipbb.beks@outlook.com. Telefoon: 06-52640722. Of bel het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC): telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? U kunt hem/haar nog tot 1 maart 2020 nomineren. Kijk voor meer informatie en het voorstelformulier op www.meerssen.nl.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl.

---

Bestuurscentrum / KCC gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari 2020.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 24 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De vermissing van een reisdocument kunt u ook online melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het inpandig verbouwen van twee appartementen, Kasteelstraat 31, 6235 BM Ulestraten (ontvangen 13 januari 2020);
 • het wijzigen van de gevelreclame, Kuilenstraat 73, 6231 AV Meerssen (ontvangen 14 januari 2020);
 • het kappen van twee bomen, Processieweg 14, 6243 BB Geulle (ontvangen 19 januari 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het plaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag en de aflevering/verkoop van AdBlue, het vernieuwen van een pompzuil en een wijziging in de bedrijfsvoering, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 30-01-2020 t/m 11-03-2020.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur met 1 kamer, Stationstraat 9, 6231 CK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van het woonhuis, Iepenlaan 56, 6241 AG Bunde (verzonden 23 januari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 29 januari 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen