Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017

Gepubliceerd op: 31 januari 2017 12:40

Weeknummer: 05
Datum: woensdag 1 februari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen

Aan de Molenveldweg in Meerssen ligt Openluchtzwembad De Parel. De gemeente ziet exploitatie van een zwembad niet langer als kerntaak. Het gemeentebestuur heeft daarom in de gemeentebegroting 2017 geen financiële middelen opgenomen voor exploitatie van het zwembad. Wel heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waardoor het college is verzocht een ultieme poging te doen om het openluchtzwembad met bijbehorende ligweide te behouden voor Meerssen en de regio. Eén van de mogelijkheden is dat de gemeente buurgemeenten benadert met de vraag of ze gezien de regionale functie willen bijdragen in de exploitatie.

Zwembad de Parel (foto: Aron Nijs)

Foto: Aron Nijs

Exploitatie als ondernemer of in verenigingsverband
Een andere mogelijkheid is dat de exploitatie van het zwembad wordt overgenomen door een enthousiaste ondernemer of voor dit doel op te richten stichting of vereniging. Geslaagde voorbeelden van dit laatste zijn Vereniging Zwembad Geulle en Vereniging Zwembad Jekerdal (Maastricht).

Heeft u belangstelling om Openluchtzwembad Meerssen over te nemen?
Neem dan (voor medio februari van dit jaar) contact op met het gemeentelijk Klant Contact Centrum en vraag naar beleidsmedewerker Paul Speetjens van de afdeling Samenleving. Hij zal u dan graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. De gemeente Meerssen is bereikbaar via het algemene nummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl

---

Géén papieren gemeentegids meer

In december 2016 is Gemeentegids Meerssen 2016-2018 verschenen. Dit was de laatste papieren gemeentegids van Meerssen. De gemeentegids is - net als andere papieren naslagwerken  - een verouderd communicatiemiddel in tijden van digitalisering. De gids verdwijnt vaak meteen bij het oud papier. Bovendien is de informatie uit de gemeentegids bij verschijning meestal al verouderd. Daarom is besloten te stoppen met het uitgeven ervan.

Alternatieven
Er zijn voldoende alternatieven. Het gros van de informatie is beschikbaar op internet. De gemeentelijke website www.meerssen.nl een schat aan informatie over bijv. contactgegevens, openingstijden, gemeentelijke producten & diensten, het gemeentebestuur etc. Deze informatie kan bovendien op elk moment worden aangepast en blijft dus actueel.  In de jaarlijkse uitgebreide Afvalwijzer nemen wij vanaf komend jaar een extra blad met gemeentelijke contactgegevens op. Deze informatie is dan ook beschikbaar als losse informatiekaart (digitaal & op papier).  Geen internet? Bel even met ons KCC (tel. 14 043) en zij sturen de informatie per post toe.

LET OP! Commerciële bedrijven brengen eigen gidsen uit
Er zijn wellicht commerciële bedrijven die soortgelijke gidsen gaan uitgeven. Zij kunnen ondernemers, verenigingen en instellingen benaderen voor (betaalde) advertenties of controle van gegevens. Let altijd goed op of aan controle, aanpassen en opname van gegevens kosten verbonden zijn!  Deze bedrijven werken NIET samen met de gemeente Meerssen. De gemeente kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van gegevens in deze gidsen.

---

Agenda raadsvergadering 2 februari 2017

Op donderdag 2 februari 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Vaststelling conceptagenda
 • Vaststelling conceptbesluitenlijst raadsvergadering 15 december 2016 en 12 januari 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Motie BRUG-M, Kijk!!! en CDA inzake 'OZB'
 • Motie BRUG-M 'Gelijke Monniken, gelijke kappen' (bijdrage optochtcomités)
 • Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.W. (Berry) van Rijswijk
 • Vaststelling Veegbestemmingsplan 2015

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Populieren kappen Westbroek Geulle

In het bos aan Westbroek, tussen de visvijver en het Julianakanaal, staan populieren. Deze bomen worden in de periode van maandag 13 t/m vrijdag 17 februari verwijderd.

Gevaarlijke situaties
In de loop der jaren zijn de populieren flink uit de kluiten gewassen. Zware takken hangen over de weg. Als deze takken afbreken, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Ook belemmeren de populieren door hun omvang het doorgroeien van natuurlijk bos.

Verkeersmaatregel
Gedurende de werkzaamheden wordt Westbroek afgesloten voor alle verkeer inclusief voetgangers. Westbroek wordt aan de zuidzijde afgesloten ter hoogte van de kruising Westbroek/Andreas Sauerlaan. Westbroek wordt aan de noordzijde afgesloten ter hoogte van de kruising Westbroek/Brugweg. Omrijden is mogelijk via de Hulserstraat. Bestemmingsverkeer en hulpdiensten kunnen in- en uitrijden via de afsluiting aan de Andreas Sauerlaan.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, bel 14 043 of mail info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vastgesteld bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 15 december 2016 het bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Geulle Rothem' gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen een omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van een bergbezinkbassin tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem verleend op 31 januari 2017.
Het plan: het plan betreft het mogelijk maken van twee bergbezinkbassins in de gemeente, waarmee tijdens hevige regenbuien gezorgd kan worden voor een betere afvoer van het riool- en regenwater. Eén bergbezinkbassin wordt gesitueerd aan de Hussenbergstraat in Geulle, in het bos aan de rand van het bebouwd gebied, kadastraal bekend Geulle, sectie A nummer 4883 gedeeltelijk. Het andere wordt gesitueerd tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem, kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie B nummer 6503 gedeeltelijk.De wijziging welke met de vaststelling is doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, betreft een marginale aanpassing van het plangebied aan de Hussenbergstraat, conform de feitelijke situatie.
Coördinatieregeling: Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.
Inzagetermijn: van 01-02-2017 t/m 14-03-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05009-VG01).
Beroep: bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van het dak, Vliegenstraat 68, 6241 CJ Bunde (ontvangen 22 januari 2017);
 • het plaatsen van een dakkapel, Burgemeester Visschersstraat 80, 6235 ED Ulestraten (ontvangen 21 januari 2017);
 • het aanleggen van een uitrit, Heideweg 3, 6231 AH Meerssen (ontvangen 24 januari 2017);
 • het uitbreiden van het restaurant, Maastrichterweg 6, 6231 BK Meerssen (ontvangen 25 januari 2017);
 • het verbouwen van het pand, Vliegenstraat 78, 6241 CJ Bunde (ontvangen 27 januari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest, Langs de Gewannen 20, 6235 NV Ulestraten (ontvangen 20 januari 2017). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een ondergrondse rioolberging, Snijdersberg Geulle;

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het veranderen van de gevelreclame, Hulserstraat 83, 6243 BM Geulle (verzonden 23 januari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het legaliseren van bijgebouwen, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen (ingetrokken 24-01-2017).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 1 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen