Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017

Gepubliceerd op: 24 januari 2017 13:40

Weeknummer: 04
Datum: woensdag 25 januari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

De toekomst van de gemeente Meerssen
Gemeentebestuur kiest voor onafhankelijk onderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 12 januari is de gemeenteraad met elkaar in gesprek gegaan over het onderwerp 'samenwerking'. De raad was het unaniem eens dat er een gedegen onafhankelijk onderzoek moet komen. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de gemeente Meerssen een zelfstandige gemeente kan blijven met een (intensievere) samenwerking met een of meer andere gemeenten of dat een fusie/herindeling noodzakelijk is.

Wat onderzoeken we dan?
Tijdens het onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of de financiën op orde zijn, of de organisatie op orde is voor de uitvoering van de reguliere taken en of de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) goed voorbereid is op allerlei (wettelijke) ontwikkelingen en de realisatie van bestuurlijke ambities (bestaande en nieuwe). Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze gemeente, welke kansen heeft de gemeente en aan welke bedreigingen worden we blootgesteld?

Wie voert het onderzoek uit?
Een onafhankelijk extern onderzoeksbureau zal het onderzoek gaan uitvoeren. Een begeleidingsgroep 'Onderzoek gemeentelijke samenwerking' van de gemeenteraad geeft vooraf de kaders aan voor de onderzoeksopdracht. Het college legt op basis hiervan een voorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De begeleidingsgroep heeft een adviserende functie tijdens het onderzoeksproces. Van elke fractie neemt één raadslid zitting in de begeleidingsgroep. De burgemeester maakt als portefeuillehouder Bestuurlijke Samenwerking deel uit van deze groep.

Bij het onderzoek zullen ook de inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties in onze gemeente nadrukkelijk worden betrokken.

Planning
De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken het onderzoek vóór het zomerreces 2017 af te ronden.

Wij houden u op de hoogte!

Meer informatie vindt u op www.meerssen.nl.

---

Gewijzigde inzichten verkeersmaatregelen Burgemeester Visschersstraat

In december heeft u kunnen lezen over de verkeersmaatregelen die de gemeente in overleg met de buurtwerkgroep wilde gaan treffen in de Burgemeester Visschersstraat. Om de verkeersoverlast te beperken, wilden we verkeersremmende voorzieningen treffen zoals komremmers bij de komgrens Ulestraten en straatjuweeltjes om de rijbaan te versmallen.

Gewijzigde inzichten
Vorige week is de buurtwerkgroep weer bij elkaar geweest en zijn de inzichten van de werkgroep gewijzigd. Dit als gevolg van de toenemende verkeersoverlast in de straat: meer meldingen van schades aan geparkeerde auto's en (bijna) aanrijdingen met fietsers en voetgangers èn steeds vaker de onmogelijkheid om in de spits de oprit af te rijden. De buurtwerkgroep is dan ook van mening dat de snelheidsremmende maatregelen niet afdoende zijn om de verkeersproblemen in de Burgemeester Visschersstraat op te lossen en de leefbaarheid in de straat terug te brengen.

Afsluiting Burgemeester Visschersstraat
De buurtwerkgroep is van mening van met name verkeerswerende voorzieningen het gewenste resultaat opleveren. Ze hebben er bij het college van B&W dan ook op aangedrongen om de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van de Y-splitsing met de Don Boscostraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast vragen ze om in omliggende straten het sluipverkeer te ontmoedigen door middel van bebording of fysieke verkeersmaatregelen.

Procedure opstarten
Het college van B&W is van mening dat de open dialoog met de buurtwerkgroep altijd zeer constructief is verlopen en wil dan ook tegemoet komen aan de unaniem geuite wens. De gemeente start dan ook de procedure op om te komen tot een afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van de Don Boscostraat (verkeersbesluit). Daarnaast wordt onderzocht of en welke eventuele aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn in omliggende straten.

---

Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen

Aan de Molenveldweg in Meerssen ligt Openluchtzwembad De Parel. De gemeente ziet exploitatie van een zwembad niet langer als kerntaak. Het gemeentebestuur heeft daarom in de gemeentebegroting 2017 geen financiële middelen opgenomen voor exploitatie van het zwembad. Wel heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waardoor het college is verzocht een ultieme poging te doen om het openluchtzwembad met bijbehorende ligweide te behouden voor Meerssen en de regio. Eén van de mogelijkheden is dat de gemeente buurgemeenten benadert met de vraag of ze gezien de regionale functie willen bijdragen in de exploitatie.

Exploitatie als ondernemer of in verenigingsverband
Een andere mogelijkheid is dat de exploitatie van het zwembad wordt overgenomen door een enthousiaste ondernemer of voor dit doel op te richten stichting of vereniging. Geslaagde voorbeelden van dit laatste zijn Vereniging Zwembad Geulle en Vereniging Zwembad Jekerdal (Maastricht).

Heeft u belangstelling om Openluchtzwembad Meerssen over te nemen?
Neem dan (voor medio februari van dit jaar) contact op met het gemeentelijk Klant Contact Centrum en vraag naar beleidsmedewerker Paul Speetjens van de afdeling Samenleving. Hij zal u dan graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. De gemeente Meerssen is bereikbaar via het algemene nummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl

---

Zienswijze gemeentebestuur Ontwerp Luchthavenbesluit MAA

Tijdens de extra raadsvergadering van 12 januari besprak de gemeenteraad de voorgestelde zienswijze van het college op het Ontwerp Luchthavenbesluit MAA. Er werden drie moties en twee amendementen ingediend. De raad besloot unaniem om deze samen te voegen en op basis hiervan de zienswijze verder aan te scherpen.

Zorgen over woon- en leefklimaat
In de zienswijze gaat de gemeente Meerssen met name in op de nadelige gevolgen voor het woon– en leefklimaat in onze gemeente en de gezondheid van onze inwoners. Het luchthavenbesluit behelst o.a. het gebruik van de startbaan over de volle lengte, zodat max. 1084 vrachtvliegtuigen per jaar zwaarder belaad kunnen worden. Het gemeentebestuur maakt zich ernstig zorgen over de toenemende geluidsoverlast en de extra uitstoot van (ultra)fijnstof als er straks zwaardere vliegtuigen mogen landen/opstijgen.

Onderzoek naar de gevolgen van het luchthavenbesluit
Daarnaast is het gemeentebestuur verbaasd dat voor het ´Bestemmingsplan Aviation Valley´ (direct naast de start- en landingsbaan) wél een Milieu Effect Rapportage nodig was en voor het nieuwe Luchthavenbesluit niet. Het gemeentebestuur vindt het ook noodzakelijk dat een nieuwe Milieu Effect Rapportage wordt uitgevoerd voor het luchthavenbesluit. Uit deze MER moet dan blijken dat het welzijn van onze burgers niet in gevaar komt, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor onze natuurgebieden en dat de geluidsoverlast en de uitstoot van (ultra)fijnstof onder de geldende norm blijven.

Meetapparatuur
Daarnaast wil het gemeentebestuur dat er meetapparatuur wordt geplaatst op diverse plaatsen in onze gemeente. Met deze apparatuur kan de hoeveelheden (ultra)fijnstof en geluid worden gemeten.

Hoe verder?
Het gemeentebestuur heeft op dinsdag 17 januari zijn zienswijze ingediend. De gemeente hoopt dat de Staatssecretaris rekening houdt met deze zienswijze. De minister neemt uiteindelijk het besluit. Wij houden u op de hoogte hierover.

De volledige zienswijze kunt u lezen op www.meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezingen Tweede Kamer
Stemmen in een andere gemeente met een Kiezerspas

De burgemeester van Gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijk verzoek

 1. In het bestuurscentrum (Klant Contact Centrum) van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondeling verzoek

 1. Na ontvangst van zijn/haar stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn/haar stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas.
 2. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (14 maart 2017).
 3. Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/haar kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

De formulieren kunt u ook downloaden via www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Tweede Kamerverkiezingen).

Informatie: Bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezingen Tweede Kamer
Stemmen bij Volmacht

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag

 1. In het bestuurscentrum (Klant Contact Centrum) van de gemeente Meerssen zijn kosteloos de formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.
 3. Hij/Zij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/zij dient de volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem uit te brengen.
 5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn/haar stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen, door zijn/haar stempas aan die kiezer over te dragen.
 2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
 3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.
 4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

De formulieren kunt u ook downloaden via www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Tweede Kamerverkiezingen).

Informatie: Bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit Vauwerhof

Betreft: parkeervergunnning-regime Vauwerhof Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: de openbare parkeerplaatsen aan de Vauwerhof worden als parkeergelegenheid voor vergunninghouders bestempeld. Dit is aangeduid op de plattegrond die bij het besluit hoort. Bij de ingang van de Vauwerhof wordt daartoe het bord E 9 geplaatst.
Inzage en zienswijzetermijn: van 26-01-2017 t/m 08-03-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de dakconstructie, Klinkenberg 123, 6231'BC Meerssen (ontvangen 14 januari 2017);
 • het wijzigen van de gevel en intern verbouwen, Lange Raarberg 46, 6231 RN Meerssen (ontvangen 16 januari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het oprichten van een schuur, Waterval 14, 6235 NC Ulestraten.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 26-01-2017 t/m 08-03-2017.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van bergingen en twee overkappingen, Kruisberg 72, 6231 RK Meerssen (verzonden 16 januari 2017);
 • het verbouwen van de woning, Pastoor Goswijn à Castrostraat 6, 6231 JD Meerssen (verzonden 20 januari 2017);
 • het oprichten van een carport, Kasteelstraat 30, 6235 BP Ulestraten (verzonden 20 januari 2017);
 • het wijzigen van de zijgevel en garage gaan gebruiken als kantoor, Op de Locht 31, 6241 NR Bunde (verzonden 23 januari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-Verkeersbesluit Brommelen e.o.

Betreft: het aanpassen van de bebouwde komgrenzen op het wegvlak Pasweg-Brommelen-Westbroek-Oostbroek en het formaliseren van de verkeersregulering (onder meer voorrang, voetgangersoversteekplaats) op traject Pasweg-Brommelen/-Westbroek-Oostbroek.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder meerhet verplaatsen van de komgrenzen, de bebording van de voetgangersoversteekplaats, de voorrangsregeling en het plaatsen van diverse waarschuwingsborden (onder meer fietsoversteek).
Inzage en zienswijzetermijn: van 26-01-2017 t/m 08-03-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijze indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Wijziging CAO Gemeenteambtenaren

Betreft: de CAO voor gemeenteambtenaren (CAR/UWO) is op een aantal punten aangepast. De aanpassingen betreffen onder meer loonafspraken, wet flexibel werken en Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd en de IKB-regeling.
Inzagetermijn: vanaf publicatiedatum t/m 15 februari 2017.
Waar ter inzage:  op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 25 januari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen