Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 04 - 24 januari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 04 - 24 januari 2018

Gepubliceerd op: 24 januari 2018 11:30

Gemeentepagina: week 04
Datum: woensdag 24 januari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Op donderdag 26 april 2018 wordt deze bijzondere attentie voor de eerste keer uitgereikt.

Wij zijn trots op onze jongeren
De overheid kent gemeentelijke en Koninklijke Onderscheidingen om volwassenen te onderscheiden voor hun prestaties. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft iemand zich jarenlang ingezet voor de samenleving. Daardoor komen mensen vaak pas op oudere leeftijd in aanmerking voor een onderscheiding.

Veel jongeren in onze gemeente zetten zich actief in voor de samenleving. Dat waarderen wij als gemeente bijzonder en we willen dit ook stimuleren. We zijn ontzettend trots op deze jongeren en vinden dat hier een mooie waardering tegenover mag staan.

Wat is het Jeugdlintje?
Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige hulpvaardigheid. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een heldendaad.

Wie komen er in aanmerking voor het Jeugdlintje?
Een jeugdige die:

 • niet ouder is dan 23 jaar;
 • in de gemeente Meerssen woont;
 • zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander, een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen;
 • een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Het is een pré als de prestatie of activiteit:

 • innovatief is;
 • stimulerend is naar andere jeugdigen;
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • bijdraagt aan een fijne woon/leefgemeente.

Enkele voorbeelden
We zetten enkele voorbeelden van bijzondere prestaties en inzet voor de gemeente Meerssen en haar inwoners voor u op een rij:

 • Mantelzorg/het helpen van ouderen of zieken.
 • Het organiseren van activiteiten in bijvoorbeeld een wijk of gemeenschapshuis.
 • Het bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik of zinloos geweld.
 • Bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-, sport- of hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie.
 • Actievoeren voor een goed doel.
 • Een schoonmaakactie/zwerfvuil opruimen.

Wilt u iemand nomineren?
Kent u iemand die u zou willen nomineren voor een Jeugdlintje? U kunt hem/haar voordragen met het 'Voorstelformulier Jeugdlintje'. Dit formulier kunt u downloaden op www.meerssen.nl.Geen internet? Een papieren exemplaar van het formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Tot wanneer indienen?
Nominaties moeten uiterlijk 1 maart 2018 zijn ingediend.

Hoe gaat het dan verder?
De burgemeester, wethouder Sociaal Domein/Jeugd en de betrokken beleidsambtenaar vormen de selectiecommissie.  Zij beoordelen alle nominaties en adviseren het college van Burgemeester en Wethouders wie er voor een Jeugdlintje in aanmerking komen.

Uitreiking
De uitreiking van het Jeugdlintje vindt plaats op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesdag). In 2018 is dit op donderdag 26 april 2018. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt door de burgemeester en de wethouder Sociaal Domein/Jeugd.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Trajekt 2
Vanaf 1 februari 2018: Spreekuur Trajekt in bestuurscentrum

Maatschappelijke hulpvragen

Welzijnsinstelling Trajekt is vanaf 1 februari dagelijks in het bestuurscentrum van Meerssen te vinden. U kunt hier terecht voor hulpvragen bij maatschappelijke kwesties of individuele problemen.

Op afspraak
Maak een afspraak en de medewerkers van Trajekt helpen u graag. U kunt een afspraak maken via het centrale telefoonnummer van Stichting Trajekt: 043 – 763 00 55.

---

Nachtelijke slijpwerkzaamheden aan het spoor

Deze maand verricht BAM Rail werkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard. De (slijp)werkzaamheden vinden plaats in de nacht van:

 • zaterdag 27 januari op zondag 28 januari 2018 van 01.10-6.45 uur
 • dinsdag 6 februari op woensdag 7 februari van 01.15 -5.05 uur

Waarom slijpen?
Door de rails glad te slijpen, hoeven deze minder te worden snel vervangen en is er minder onderhoud nodig. Ook is er minder geluidsoverlast van langsrijdende trainen, omdat  er minder oneffenheden op de rails zitten.

Speciale slijptreinen
Het slijpen van de rails vindt plaats met speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Ze werken steeds kleine stukjes rails af door diverse malen op en neer te rijden. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

Wellicht enige geluidshinder
In Bunde en Geulle kunnen omwonenden mogelijk hinder ondervinden van de slijpwerkzaamheden. BAM Rail vraagt daarvoor uw begrip.

---

Blauw Sjuut meert aan in Meerssen

Op woensdag 7 februari 2018 meert het Gilde van de Blauw Sjuut weer aan in de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heet de bemanning van de Sjuut welkom heten in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat10 in Meerssen. Aanvang 14.30 uur. Drankjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Sleuteloverdrachten 2018

Tijdens de Drie Dolle Dagen van Vastelaovend zijn diverse hooglustige Prinsenparen in onze gemeente aan de macht. Burgemeester en wethouders reiken de stadsleutels uit op zaterdag 10 februari en zondag 11 februari 2018 tijdens de jaarlijkse Sleuteloverdrachten.

Zaterdag 10 februari 2018

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal in Geulle. Aanvang: 18.11 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur.
Uitreiking door burgemeester  Mirjam Clermonts-Aretz.
Drankjes verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Carnavalsvereniging De Kuutebieters
Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.15 uur.
Uitreiking door wethouder Berry van Rijswijk.

Zondag 11 februari 2018

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Gemeenschapshuis De Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de Heilige Mis: omstreeks 10.30 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.15 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

U bent van harte welkom!

---

Werkzaamheden Enexis en WML in Meerssen-West

Enexis en WML gaan in 2018 kabels en leidingen vervangen in Meerssen-West. De werkzaamheden starten eind januari en vinden verspreid over 2018 plaats in de Vliegveldweg, Burgemeester Murisstraat, Pastoor P. Stevensstraat, Pastoor A. van Coelmontstraat, Pastoor A. Somyasingel en Bunderstraat.

Start werkzaamheden
De exacte startdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De uitvoering vindt plaats in twee ploegen. De aannemer start in de Vliegveldweg en Pastoor P. Stevensstraat/Pastoor A. van Coelmontstraat.

Bereikbaarheid en wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden blijven de straten zoveel mogelijk bereikbaar. Bij een aantal smalle straten is dit helaas overdag niet altijd mogelijk. De aannemer zorgt ervoor dat bewoners van straten waar werkzaamheden plaatsvinden, tijdig worden geïnformeerd. Als in verband met werkzaamheden wegafsluitingen noodzakelijk zijn, komt er een tijdelijke omleidingsroute voor het verkeer.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Op de website van WML vindt u meer informatie over de werkzaamheden van WML: www.wml.nl/projecten/sanering.

------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • kappen drie bomen, Catharina Daemenstraat (wandelpad) Bunde
 • kappen 30 populieren, Beekerweg ongenummerd Ulestraten
 • realiseren zonnepanelenveld, IJzerenkuilenweg 25 Meerssen
 • monteren zonnepanelen (zuidgevel), Burgemeester Wilmarstraat 32 Meerssen

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • realiseren atelier workshops bloemschikken, Dorpstraat 27 Ulestraten
 • plaatsen tijdelijke afrastering, Molenweg 5  Meerssen

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 03. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 24 januari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen