Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 04 - 23 januari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 04 - 23 januari 2019

Gepubliceerd op: 22 januari 2019 13:55

Gemeentepagina: week 04
Datum: woensdag 23 januari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Rioleringswerkzaamheden Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg

Het riool in een deel van de Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg in Meerssen is aan vervanging toe. Op maandag 28 januari start Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV in opdracht van de gemeente met de werkzaamheden. Dit gebeurt in fasen.

In fasen
We voeren de werkzaamheden uit in fasen (zie ook de afbeelding):

Project Veeweg, Herkenberg, Korte Raarberg
Fase 1: Veeweg

Start werkzaamheden: maandag 28 januari.
Duur: ca. 5 weken.

Fase 2: Herkenberg Oost
Start werkzaamheden: maandag 22 april.
Kritische werkzaamheden in de meivakantie
Duur: ca. 6 weken

Fase 3: Herkenberg West
Start werkzaamheden: maandag 18 februari.
Duur: ca. 16 weken

Fase 4: Korte Raarberg
Start werkzaamheden: maandag 3 juni.
Duur: nog onbekend afhankelijk van de nutsbedrijven

Start fase 1 regenwaterriool Veeweg
Tijdens fase 1 legt de aannemer een regenwaterriool aan in de Veeweg. Hiervoor moet eerst het asfalt worden verwijderd. Als de nieuwe riolering er in ligt, krijgt de straat een nieuwe funderingslaag en nieuwe bestrating/asfalt.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden van fase 1 starten op maandag 28 januari en duren naar verwachting 5 weken. De werkdagen van de aannemer duren normaal gesproken van 07.00-17.00 uur. De werkzaamheden zijn echter afhankelijk van het weer.

Bereikbaarheid van woningen
Tijdens de werkzaamheden is de straat waar gewerkt wordt afgesloten voor alle verkeer. Woningen blijven te allen tijde te voet bereikbaar. De trottoirs houden we zo lang mogelijk in stand tijdens de werkzaamheden. Opritten bij de woningen zijn echter niet toegankelijk gedurende het werk. Wij vragen u vriendelijk uw auto daarom elders te parkeren en tijdens de werkzaamheden géén voertuigen binnen het werkvak (de afzetting) te parkeren.

Overlast
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar de werkzaamheden zullen voor enige overlast zorgen door stof, lawaai, werkverkeer etc. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer met contactgegevens. Zij kunnen op werkdagen ook terecht bij de directiekeet van de aannemer nabij de rotonde Herkenberg/Volderstraat. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda Raadsadviesvergadering 31 januari

Op donderdag 31 januari 2019 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 14 februari 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 31 januari 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 28-11-2018 en 29-11-2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Veegbestemmingsplan 2018
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Mantelzorgcompliment
Vraag voor 1 april het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor hun geweldige inzet stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.meerssen.nl. Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

---

Themabijeenkomst gemeenteraad donderdag 24 januari

Op donderdag 24 januari 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • implementatie van de Omgevingswet.
 • het vigerende beleid voor nieuwe woningbouwinitiatieven (Structuurvisie Wonen Zuid Limburg) en het traject om te komen tot een gemeentelijke Woonvisie.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het slopen van een schuur, Cruisboomstraat 26, 6243 AM Geulle (ontvangen 7 januari 2019);
 • het vervangen van handelsreclame, Sint Catharinastraat 4, 6235 BE Ulestraten (ontvangen 8 januari 2019);
 • het kappen van een boom, Braamstraat 4, 6241 NT Bunde (ontvangen 10 januari 2019);
 • het verbreden van een inrit, Geulstraat 1, 6241 NA Bunde (ontvangen 15 januari 2019);
 • het legaliseren van een speelhuisje, tuinmuur en houtberging, Geulstraat 47, 6241 NA Bunde (ontvangen 14 januari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Bunderstraat 202, 6231 EN Meerssen (ontvangen 7 januari 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een tweetal bouwwerken, Dorpstraat 17, 6235 AC Ulestraten (verzonden 14 januari 2018);
 • het renoveren van de zijgevel en het realiseren van een dakafscheiding, Markt 13, 6231 LR Meerssen (verzonden 14 januari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het slopen en opnieuw bouwen van de garage, Kuilenstraat 2, 6231 AW Meerssen (ingetrokken 14 januari 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 23 januari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen