Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016

Gepubliceerd op: 19 januari 2016 11:00

Weeknummer: 03
Datum: woensdag 20 januari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Voordracht nieuwe wethouder

VVD Meerssen draagt mevrouw Désirée Cortenraede voor als opvolger van wethouder Eugène Glimmerveen. Mevrouw Cortenraede woont in Bunde en is op dit moment burgerraadslid voor de VVD. De voordracht is geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 28 januari 2016.

Désirée Cortenraede
Désirée Cortenraede

---

Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag vóór 1 februari het Mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger!

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. De gemeente Meerssen stelt voor 2015 een blijk van waardering van 200 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger!

Overgangsjaar
Het was moeilijk om in een korte periode te bepalen wie een waardering moet krijgen en in welke vorm. Daarom is ervoor gekozen 2015 als een overgangsjaar te zien. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zal onderzocht worden, hoe mantelzorgwaardering vanaf 2016 vorm te geven.

Mantelzorgers
Het budget voor het mantelzorgcompliment is echter beperkt. Hierdoor kunnen helaas niet alle mantelzorgers worden beloond. De gemeente Meerssen heeft daarom een keuze moeten maken voor de groep mantelzorgers die in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt een mantelzorgcompliment voor uw mantelzorger aanvragen als u een bewijs heeft dat u ook een mantelzorgcompliment heeft kunnen aanvragen over 2014. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • een brief die u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ontvangen over het mantelzorgcompliment 2014 of
 • een kopie van het bankafschrift van de mantelzorger met daarop het bewijs dat de SVB voor het jaar 2014 het mantelzorgcompliment op de rekening van de mantelzorger heeft gestort.

Wanneer de zorgvrager overleden is na 1 januari 2015 kan het mantelzorgcompliment alsnog worden aangevraagd namens de zorgvrager.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl vindt u een aanvraagformulier, waarmee u het Mantelzorgcompliment 2015 kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. Zij sturen u het formulier per post toe.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 februari 2016. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met uw mantelzorger(s) afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor het Mantelzorgcompliment 2015 of andere vragen heeft over het mantelzorgcompliment, neem dan gerust contact op met het Sociaal Team, telefoon 043-3661662. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

---

Carnaval
Openingstijden met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 2016.

Aangifte geboorte en overlijden
Het loket Burgerzaken is op carnavalsmaandag 8 februari 2016 uitsluitend voor aangifte van geboorten en overlijdens geopend van 09.00-10.00 uur.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: KCC, tel. 14 043).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

---

Werkzaamheden spoorwegovergang Roggeveldstraat-Kloosterberg Bunde

Van zaterdag 23 januari 23.30 uur tot zondag 24 januari 08.00 uur voert Strukton (in opdracht van Prorail) werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Roggeveldstraat-Kloosterberg in Bunde. Tijdens de werkzaamheden is de spoorwegovergang afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid met borden.

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van de inrichting The Animal Farm, Raar 40, 6231 RR Meerssen (het staken van de opvang van katten en het starten van het houden van honden). Het betreft een melding t.b.v. een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: van 20-01-2016 t/m 02-03-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een nieuwe oprit, Hussenbergstraat 23, 6243 AG Geulle (ontvangen 5 januari 2016);
 • het plaatsen van tweede bouwlaag achterzijde woning en kapsalon in bestaande woonkamer, Papenweg 82, 6241 BW Bunde (ontvangen 8 januari 2016);
 • het legaliseren van bergingen en garage, Prinses Ireneweg 4, 6241 GE Bunde (ontvangen 11 januari 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op loods, Bunderstraat 207, 6231 EK Meerssen (ontvangen 29 december 2015);
 • het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal/dakbeschot, Pastoor van Eijsstraat 5, 6235 EK Ulestraten (ontvangen 14 januari 2016).

Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het gebruik van de woning Kasennerweg 3a als voormalige bedrijfswoning (legalisatie), Kasennerweg 3, 6241 NL Bunde (verzonden 11 december 2015);
 • het legaliseren van een appartement op de verdieping, Klinkenberg 94, 6231 BE Meerssen (verzonden 11 januari 2016);
 • het oprichten van een woning (legalisatie), Eijkskensweg 5, 6243 AA Geulle (verzonden 12 januari 2016);
 • legalisering woningsplitsing, Holstraat 97c, 6231 AC Meerssen (verzonden 13 januari 2016);
 • het plaatsen van een naambord, Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen (verzonden 13 januari 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:

het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 20 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina