Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017

Gepubliceerd op: 17 januari 2017 10:05

Weeknummer: 03
Datum: woensdag 18 januari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda Raadsadviesvergadering

Op woensdag 18 januari 2017 vindt een gecombineerde openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
Deze raadsadviesvergadering vindt plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 2 februari 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 18 januari 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergaderingen 30 november en 1 december 2016
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Presentatie Brandweer
 • Presentatie Politie
 • Presentatie Waterschap (wateroverlast en project BOOST)
 • Presentatie halfjaarlijkse rapportage 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'
 • Concept-Raadsvoorstel 17-Houben-01 - Vaststelling Veegbestemmingsplan 2015
 • Concept-Raadsvoorstel 17-Burgemeester-01 - Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.W. van Rijswijk
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het exploiteren van een paardenhouderij
Locatie: Hollands VOF, Raar 41, 6231 RP Meerssen
Datum besluit: 15 december 2016
Zaaknummer: 2016-602788

Inzagetermijn: van 21-12-2016 t/m 31-01-2017.
Waar ter inzage: het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10 in Maastricht (tel. 043-3897649) en in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen (tel. 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming: iedereen kan over het ontwerpbesluit van 21 december 2016 t/m 31 januari 2017 schriftelijk of mondeling zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de 'Berichtenbox voor bedrijven' via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning).
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen, tel. 043-3897649.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vergroten van de bestaande garage, Prins Clauslaan 34, 6241 GJ Bunde (ontvangen 4 januari 2017);
 • het verbreden van de oprit, Koningin Julianastraat  6, 6241 EZ Bunde (ontvangen 6 januari 2017);
 • het brandveilig gebruiken van de panden, Vliegenstraat 38-42, 6241 CH Bunde (ontvangen 10 januari 2017);
 • het verbouwen, uitbreiden en wijzigen van het gebruik van het pand, Vliegenstraat 38- 42, 6241 CH Bunde (ontvangen 10 januari 2017);
 • het realiseren van een dakkapel in de voor- en achtergevel, Iepenlaan 11, 6241 AC Bunde (ontvangen 11 januari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van twee bijgebouwen, een carport en diverse erfafscheidingen, Kruisberg 70, 6231 RK   Meerssen (verzonden 13 december 2016);
 • het kappen van 10 bomen, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen (verzonden 13 januari 2017);
 • het intern verbouwen van de woning, Holstraat 69, 6231 AC Meerssen (verzonden 13 januari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het vervaardigen van ijs voor een periode van 5 jaar aan huis, Processieweg 13, 6243 BB Geulle (ingetrokken  19 december 2016);
 • het plaatsen van een trap aan de buitenzijde van de achtergevel, Beekerweg 68, 6235 CD Ulestraten (ingetrokken 5 januari 2017);
 • het plaatsen van een bedrijfsafvalcontainer, Kerksteeg ongenummerd te Meerssen (ingetrokken 11 januari 2017);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 18 januari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen