Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 03 - 16 januari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 03 - 16 januari 2019

Gepubliceerd op: 15 januari 2019 11:25

Gemeentepagina: week 03
Datum: woensdag 16 januari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

Er wordt winters weer voorspeld. De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Gladheid ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, door condensatie en als sneeuw of ijzel aan de orde is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig bij winters weer!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, vragen wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal drie meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, worden bepaalde wegen niet meer in de strooiroute opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmansstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met planten in tuinen die aan de weg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan te passen aan de rijwegbreedte. Scherm dan ook tijdig uw planten (met name de wortels) af. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij winters weer moeten we strooien in verband met de veiligheid op de weg.

DRINGENDE OPROEP – houd uw stoep sneeuw en ijsvrij!
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te houden. Met name ouderen en buurtbewoners die slecht ter been zijn, zullen u hiervoor dankbaar voor zijn.

Blijf opletten bij winterweer!
Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt, kan het glad zijn door bijvoorbeeld bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

De strooiroutes vindt u op deze website.

---

Mantelzorgcompliment
Vraag voor 1 april het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor hun geweldige inzet stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2018) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stelt de gemeente Meerssen voor 2018 een blijk van waardering van eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit vindt u op www.meerssen.nl. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan:

Gemeente Meerssen
tav Sociaal Team
postbus 90
6230 AB Meerssen

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2018 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2018 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2018 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2018.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2018 indienen tot uiterlijk 1 april 2019. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het landbouwbedrijf Cerfontein, Langs de Gewannen 77, 6235 NV Ulestraten. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 16-01-2019 t/m 26-02-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het slopen en opnieuw bouwen van de garage, Kuilenstraat 2, 6231 AW Meerssen (ontvangen 1 januari 2019);
 • het kappen van een boom, Raar 29, 6231 RP Meerssen (ontvangen 7 januari 2019);
 • het kappen van een boom, Stationstraat  (Proosdijpark)  Meerssen (ontvangen 7 januari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Murisstraat 18 & 20, 6231 GK Meerssen (ontvangen 11 december 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het bouwen van een schuur en vakantiewoning (legalisering), Westbroek Geulle (verzonden 7 januari 2019);
 • het verbouwen van de woning, Kloosterweg 8, 6241 GB Bunde (verzonden 9 januari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 16 januari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen