Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 03 - 15 januari 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 03 - 15 januari 2020

Gepubliceerd op: 14 januari 2020 13:20

Gemeentepagina: week 03
Datum: 
woensdag 15 januari 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Ongetitelde afbeelding, 08-11-2019 10:33:05
Denk mee! Doe mee!
Start beleidsontwikkeling 'Kunst in de openbare ruimte':

In het afgelopen jaar is tijdens de gemeentelijke vergaderingen enkele malen het onderwerp 'kunst in de openbare ruimte' aan de orde gekomen. Daarbij bleek dat er behoefte is aan gemeentelijke beleid op dat gebied.

Beschikt u als inwoner over een bepaalde deskundigheid ten aanzien van kunst in de openbare ruimte of heeft u een duidelijke affiniteit met dit item, dan bent u van harte welkom bij de eerste bijeenkomst over dit thema op:

maandag 20 januari 2020, aanvang 19.30 uur
in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50, Meerssen

De bijeenkomst wordt geleid door wethouder Jan Gulikers (Kunst, cultuur & erfgoed). Dhr. Jacques Giesen, oud-wethouder en inwoner van Meerssen, maar ook deskundige op het gebied van kunst, verzorgt een inleiding om de aanwezigen in de ban te brengen van het thema 'kunst in de openbare ruimte'.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld u dan vóór 17 januari 2020 aan bij Ankie Bijstra, beleidsmedewerker van de gemeente Meerssen, tel. 14 043 of e-mail: ankie.bijstra@meerssen.nl

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op donderdag 23 januari 2020 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 23 januari 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen van 27-11-2019 en 28-11-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Brandweer inzake gegevens Meerssen
 • Presentatie proces energietransitie
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Uitvoeringsprogramma Energietransitie op hoofdlijnen 2020-2022
 • Concept-raadsvoorstel Concept beleidsplan politie 2020-2023
 • Concept-raadsvoorstel Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

De achterliggende raadsstukken kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Kunstcollectie BKR
Verkoop kunstcollectie (BKR) Gemeente Meerssen

De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) liep van 1956-1987 en gaf kunstenaars de mogelijkheid zich volledig aan hun beroep te wijden. In ruil voor kunstwerken die zij bij de gemeente inleverden, kregen de kunstenaars een uitkering. De gemeente Meerssen gaat in samenwerking met Heemkundevereniging Meerssen een deel van deze gemeentelijke collectie BKR-kunstwerken openbaar verkopen. Het gaat om ongeveer 80 te verkopen kunstwerken en fotomateriaal.

Waar en wanneer
De openbare verkoop van kunstwerken vindt plaats in het Erfgoedhuis (Markt 38, 6231 LR Meerssen, ingang via naastgelegen Klant Contact Centrum) op:

 • zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020 van 14.00-17.00 uur en
 • zaterdag 1 en zondag 2 februari 2020 van 14.00-17.00 uur

Let op: De verkoop is géén veiling. De kunstwerken zijn voorzien van een vraagprijs. Hierbij geldt 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Als u de vraagprijs betaalt, kunt u het kunstwerk meteen meenemen. Wilt u minder betalen? Dan wordt dat genoteerd. Hierbij geldt dan dat het kunstwerk gaat naar de hoogste bieder.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een vrijstaande woning, Boschweg 1, 6241 EL Bunde (ontvangen 17 december 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een woning, Genzonweg 3, 6235 NG Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 15 januari 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen