Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 02 - 9 januari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 02 - 9 januari 2019

Gepubliceerd op: 08 januari 2019 12:50

Gemeentepagina: week 02
Datum: woensdag 9 januari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Mantelzorgcompliment
Vraag voor 1 april het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor hun geweldige inzet stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2018) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stelt de gemeente Meerssen voor 2018 een blijk van waardering van eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit vindt u op www.meerssen.nl. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan:

Gemeente Meerssen
tav Sociaal Team
postbus 90
6230 AB Meerssen

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2018 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2018 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2018 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2018.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2018 indienen tot uiterlijk 1 april 2019. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Tijdelijke afsluiting oprit A2 Ulestraten

In verband met werkzaamheden is de toerit A2 Ulestraten / MAA (richting Maastricht) in de nacht van vrijdag 11 januari op zaterdag 12 januari 2019 van 23.00-04.00 uur afgesloten.

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? Nomineer hem/haar vóór 1 maart 2019. Kijk voor meer informatie en het voorstelformulier op www.meerssen.nl.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Criteria gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2019

Betreft: het college van B&W heeft op 18 december 2018 een nieuw aanvraagformulier vastgesteld met aangepaste criteria voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
In werking: vanaf 01-01-2019.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Het nieuwe aanvraagformulier zal opgenomen worden op de gemeentelijke website.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas 2019-2020

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft in zijn vergadering van 16 oktober 2018 besloten de Gemeenschappelijke Regeling milieuparken Geul en Maas 2019-2020 aan te gaan.
In werking: met ingang van 1 januari 2019.
Waar ter inzage: deze Gemeenschappelijke Regeling is officieel bekendgemaakt in de Staatcourant van 24 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een scherm om de bestaande luchtbehandelingskast, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (ontvangen 21 december 2018);
 • het realiseren van een aanbouw, Hekstraat 17, 6235 NK Ulestraten (ontvangen 21 december 2018);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een woningsplitsing, een paardenstal, lichtmasten en een carport met aanbouw, Cazenderstraat 14, 6231 HZ Meerssen;
 • het renoveren van de zijgevel en het legaliseren van het dakterras, Markt 13, 6231 LR Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vervangen van een brug over de Geul, Geuldalweg ongenummerd te Meerssen (verzonden 21 december 2018);
 • het vergroten van de woning (het wijzigen van een verleende vergunning), Houthemerweg 21, 6231 KS Meerssen (verzonden 21 december 2018);
 • het vergroten van een dakkapel, Eijkskensweg 40, 6243 AA Geulle (verzonden 7 januari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 9 januari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen