Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016

Gepubliceerd op: 12 januari 2016 10:40

Weeknummer: 02
Datum: woensdag 13 januari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Dit is bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, gladheid door condensatie en als sneeuw of ijzel voorspeld is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is.

De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en een beperkt aantal wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de nieuwe strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidsbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt
namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Sproeimachine
De gemeente Meerssen maakt met ingang van dit winterseizoen gebruik van een sproeimachine. Wij doen dit om met name bij fietspaden de gladheid nog beter te kunnen bestrijden. De sproeimachine wordt in eerste instantie ingezet op de tractorroute Meerssen/Rothem.

De strooiroutes treft u aan op www.meerssen.nl

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, verzoeken wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal 3 meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, kunnen en zullen bepaalde wegen niet meer in de strooiroute worden opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn o.a.:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmanstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met de beplanting in tuinen die aan de rijweg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan de rijwegbreedte aan te passen. U wordt verzocht tijdig uw beplantingen (met name de wortels) af te schermen. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beplanting kan immers ook door strenge vorst worden beschadigd. Er zal onder bepaalde omstandigheden gestrooid moeten worden in het belang van de veiligheid op de weg.

Zoutkisten
Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties in de gemeente zoutkisten, zoals bijvoorbeeld bij trappartijen, smalle hellingen, seniorencomplexen, bejaardenhuizen en scholen. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om gladheid te bestrijden. De zoutkisten worden geregeld gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. Als de zoutkist onverhoopt eerder leeg mocht zijn, dan kunt u dit melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

OPROEP - sneeuw en ijsvrij houden stoepen
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te blijven houden. Met name de oudere en slecht ter been zijnde buurtbewoners zullen u hiervoor dankbaar zijn.

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt kan het glad zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Met vragen kunt u contact terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Openbare kennisgeving ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer

Tervisielegging concept-notitie reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark Aviation Valley gemeente Meerssen

Ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer geven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen hierbij kennis van hun voornemen om een bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen ten behoeve van het Businesspark Aviation Valley.

Het initiatief: in december 2014 is in het POL2014 aangegeven dat het voor de economische kracht van Zuid-Limburg van belang is het Businesspark Aviation Valley nabij de luchthaven Maastricht Aachen Airport optimaal te benutten voor logistiek en productie. Daarnaast is het wenselijk om platformgebonden en luchthaven gerelateerde activiteiten op één locatie te situeren, direct aansluitend aan de luchthaven. Inmiddels is in de praktijk gebleken dat de verkavelingopzet, bouwregels en beeldkwaliteitseisen de vestiging van bedrijven op Aviation Valley onnodig bemoeilijken. De gemeente is dan ook voornemens het huidige bestemmingsplan "Maastricht Aachen Airport" te actualiseren om de inrichting van het terrein aan te passen. Voor de herziening van het bestemmingsplan zal een gecombineerde plan- en project-m.e.r.-procedure doorlopen worden.

Gecombineerd plan- en project-MER: Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van bedrijven tot en met categorie 4.1 als bedoeld in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Via een afwijkingsbevoegdheid kunnen in het op te stellen bestemmingsplan bedrijven in milieucategorie 4.2 worden toegelaten, mits de betreffende bedrijvigheid uit oogpunt van milieuhinder inpasbaar is. De bedrijfsactiviteiten en het transport leiden tot de uitstoot van stikstof. In de omgeving van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal, Bunder- en Elslooërbos en Geuldal. Aangezien niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de bedrijfsactiviteiten en het daarmee samenhangende verkeer significante gevolgen heeft voor de stikstofgevoelige habitats in deze Natura2000-gebieden, is het noodzakelijk dat er een passende beoordeling als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden gemaakt. Het vereiste van een passende beoordeling brengt op grond van art. 7.2a Wet milieubeheer met zich dat er een milieueffectrapport (planMER) moet worden opgesteld.

Uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage volgt tevens dat het bevoegd gezag, gelet op de aard en omvang van de activiteiten, voor dit bestemmingsplan een vormvrije (project) m.e.r-beoordeling moet doen. Omdat al een planMER wordt opgesteld, is er voor gekozen om voor het bestemmingsplan ook een projectMER op te stellen. Dit betekent dat er voor dit bestemmingsplan een gecombineerde plan- en project-m.e.r.-procedure doorlopen wordt. Het doel van de m.e.r.-procedure is om milieuaspecten, zoals leefomgeving, ecologie en landschap, een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. Alle onderzoeksresultaten, alsmede de passende beoordeling zullen worden samengevoegd in één milieueffectrapport (MER).

Concept-notitie reikwijdte en detailniveau: alvorens het MER kan worden opgesteld dient de reikwijdte en het detailniveau van het MER te worden bepaald. Daartoe heeft de initiatiefnemer Businesspark Luchthaven Maastricht een concept-Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. In deze Notitie is beschreven wat de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan zijn en welke milieueffecten, op welke wijze en op welk detailniveau worden onderzocht. U kunt de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau MER Businesspark Aviation Valley ligt vanaf 15 januari tot en met 4 februari 2016 op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50, Meerssen, tel. 14 043. U kunt deze Notitie tevens raadplegen via de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Gemeentepagina of Bestuur & Organisatie -> Bestuurlijke documenten).

Raadpleging en zienswijzen: Van het vrijwillige advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase geen gebruik gemaakt. Wel zullen de wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over het bestemmingsplan betrokken zijn, in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte en detailniveau van het m.e.r.-onderzoek. Daarnaast kan gedurende de termijn van ter inzage legging eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken omtrent het planvoornemen en de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau. Zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Vervolg: Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een Nota van Beantwoording toegezonden waarin de zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. De inhoud van deze Nota zal worden betrokken bij het definitief maken van de Notitie reikwijdte en detailniveau. Het MER zal te zijner tijd gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd en dan bestaat er voor een ieder de gelegenheid daaromtrent een zienswijze kenbaar te maken. Er is dus geen noodzaak om toepassing te geven aan het bepaalde in art. 7.11 Wet milieubeheer.

Download hier de Notitie reikwijdte en detailniveau MER Businesspark Aviation Valley

----

Mandaatregeling Gemeenschappelijke Regeling Gezamenlijk Uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2015 de Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen inzake uitvoering Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvellandgemeenten vastgesteld.
In werking: op 1 januari 2016. De officiële bekendmaking heeft plaatsgevonden op www.officiëlebekendmakingen.nl op 11 januari 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Waar ter inzage: gemeentelijke verordeningen en regelingen kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren beleidsregels liggen op afspraak ter inzage (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2015, 1e wijziging

Betreft: de gemeenteraad heeft op 17 december 2015 de eerste wijziging vastgesteld van Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2015. De wijziging betreft:

 • Artikel 3: sub h: de noodzakelijke verlenging van personeelsdiensten;
 • Artikel 18: Afwijkingsbevoegdheid.

In werking: dag na bekendmaking. De officiële bekendmaking heeft plaatsgevonden op www.officiëlebekendmakingen.nl op 8 januari 2015. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Waar ter inzage: gemeentelijke verordeningen en beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren beleidsregels liggen op afspraak ter afspraak (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vaststelling bestemmingsplan
Tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 17 december 2015 het bestemmingsplan ´tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen´ gewijzigd heeft vastgesteld. De (ambtshalve) wijziging ten opzichte van het ontwerp heeft betrekking op het toevoegen van het door het Waterschap Roer en Overmaas uitgebrachte wateradvies dat per abuis niet was toegevoegd aan de digitale versie van het bestemmingsplan.
Toelichting: het plangebied omvat de gronden behorende bij het rijksmonument Rothemermolen (Molenveldweg 5,7, 6231 BL Rothem), percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 6106, 6446, 6509, 6510, 6512, 6517, 6518, 6519. Met het bestemmingsplan 'tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen' wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de uitbreiding van de bestemmingsplanmogelijkheden met maatschappelijke doeleinden, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening, met daaraan ondergeschikt zorg gerelateerde dienstverlening, horeca en voorzieningen op het gebied van welzijn en maatschappelijk terrein en/of sociaal-cultureel terrein. Verder voorziet het plan in de nodige voorzieningen ten behoeve van parkeren.
Inzage en termijn voor indienen van beroep: van 14-01-2016 t/m 24-02-2016.
Waar ter inzage: u kunt het bestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP05008-VG01) inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken liggen op afspraak ter inzage bij projectleider Jaap Zomerplaag (via het KCC, tel. 14 043).
Wie kan een beroep indienen en bij welke instantie: belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep instellen. Bovendien kan eenieder gedurende deze termijn zowel schriftelijk als mondeling bedenkingen inbrengen bij genoemd college tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van onderhavig plan zijn aangebracht.
Opmerking: Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 043-3661620. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van opgerichte bijgebouwen (garage en twee carports), Vliegenstraat 50, 6241 CH Bunde (ontvangen 16 december 2015);
 • het realiseren van een parkeervoorziening (legalisatie), Humcovenderveld 30, 6231 HW Meerssen (ontvangen 29 december 2015);
 • het bouwen/verbouwen van een carport, berging en overkapping, Cruisboomstraat 34, 6243 AM Geulle (ontvangen 5 januari 2016);
 • het legaliseren van bijgebouwen, Essendijk 38, 6243 BJ Geulle (ontvangen 17 december 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Betreft: melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest uit de cv-ruimte, Andreas Sauerlaan 9, 6243 CC Geulle (ontvangen 11 december 2015);
 • het sanering van een asbest rioleringsbuis, Papenweg 33, 6241 BR Bunde (ontvangen 17 december 2015);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen in de berging, De Kling 10, 6235 BJ Ulestraten (ontvangen 23 december 2015).

Het betreft meldingen t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 13 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina